Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow масн-мач arrow МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СУСПІЛЬСТВА
   

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА СУСПІЛЬСТВА

— сукупність матеріально-речових елементів продуктивних сил (насамперед засобів виробництва), що відповідають даному способу виробництва. Характеристика М.-т. б. с. включає екон. особливості використання і функціонування цих елементів за певних існуючих виробничих відносин і культур.-тех. рівня виробників. М.-т. б. с. визначає рівень розвитку продуктивних сил суспільства. Кожний істор.

спосіб виробн. має відповідну йому М.-т. б. с, яка забезпечує матеріальні умови досягнення мети виробн. і адекватна його соціально-екон. природі. На цій основі розвиваються всі складові елементи продуктивних сил даного суспільства. Серед речових елементів вирішальна роль належить знаряддям, засобам праці, які застосовує людина в процесі виробн., починаючи від примітивних знарядь первісних людей до сучас. автоматизованих машинних систем. За визначенням К. Маркса, "економічні епохи різняться не тим, що виробляється, а тим, як виробляється, якими засобами праці. Засоби праці не тільки мірило розвитку людської робочої сили, але й показник тих суспільних відносин, при яких відбувається праця" (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 23, с. 177). Розвиток і вдосконалення знарядь праці розширює коло застосовуваних предметів праці, видів енергії, технології, організації виробн.тощо. Головна продуктивна сила — працівник виробн. не входить до складу М.-т. б. с, але культур.-тех. рівень людей, їхній виробничий досвід, а також досягнення науки є неодмінною умовою функціонування і розвитку М.-т. б. с. На певному істор. етапі наука виступає як безпосередня продуктивна сила, дедалі більше впливає на розвиток виробн. і стає складовим елементом М.-т. б. с. Кожний наступний спосіб виробн. використовує М.-т. б. с. попереднього, забезпечує дальше зростання її, пристосовує для задоволення своїх потреб. "Здобуваючи нові продуктивні сили, люди змінюють свій спосіб виробництва, а з зміною способу виробництва, способу забезпечення свого життя,— вони змінюють всі свої суспільні відносини" (Маркс К. і Енгельс Ф. Тв., т. 4, с. 130). Нові виробничі відносини, в свою чергу, активно впливають на розвиток продуктивних сил, гальмуючи чи прискорюючи їхнє зростання. В усіх антагоністичних сусп.-екон. формаціях виробничі відносини спочатку прискорюють розвиток продуктивних сил суспільства, згодом стають гальмом їхнього розвитку. Лише з переходом до комуністичного способу виробн. усуваються антагоністичні суперечності між виробничими відносинами і продуктивними силами.

Докапіталістичним способам виробн. притаманна М.-т. б. с, що грунтувалася на використанні ручних знарядь праці, рутинної техніки і легкодоступних предметів праці. Вона розвивалася повільно, стихійно. Матеріальнотех. база капіталізму характеризується наявністю великого машинного виробн., яке виникло в процесі пром. революції в кінці 18 — на поч. 19 ст. та капіталістичної індустріалізації. Але, оскільки речові елементи продуктивних сил базуються на приватній власності, їхній розвиток також проходить стихійно. Машинне виробн. не має всеохоплюючого характеру, і величезна кількість дрібних виробників використовує примітивну ручну техніку. На найвищій стадії капіталізму, за імперіалізму, хоч і зростають масштаби розвитку продуктивних сил, підвищується рівень капіталістичного усуспільнення їх, однак виробничі відносини перетворюються з фактора розвитку продуктивних сил на їхнє гальмо, ведуть до поглиблення осн. суперечності капіталізму — суперечності між зрослим сусп. характером виробн. і приватнокапіталістичним привласненням. Функціональні елементи матеріально-тех. бази капіталізму виступають у формі капіталу, використовуються великою буржуазією в інтересах свого збагачення, одержання макс. прибутків, посилення експлуатації трудящих мас. В ході соціалістичної революції, яка ліквідує капіталістичну приватну власність на засоби виробн. і забезпечує перехід до комуністичного способу виробництва, відбувається формування матеріально-технічної бази соціалізму. Відповідно до двох фаз комунізму матеріально-технічна база його проходить два етапи. Соціалістичний етап розвитку матеріально-тех. бази комунізму має пройти кожна країна, що стає на шлях будівництва соціалізму. Побудова розвинутого соціалістичного суспільства в СРСР та успішне його будівництво в ін. країнах створюють сприятливі умови для переростання матеріально-тех. бази соціалізму в матеріально-технічну базу комунізму.

Літ.: Маркс К. Злиденність філософії. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 4; Маркс К. Капітал, т. 1 — 3. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23— 25; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 36. Чергові завдання Радянської влади: т. 42. VIII Всеросійський з'їзд Рад 22 — 29 грудня 1920 року; Програма Комуністичної партії Радянського Союзу. К., 1977; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Конституція (Основний Закон) Союзу Радянських Соціалістичних Республік. К., 1979; Политическая экономия. М., 1979.

М. С. Черненко.

 

Схожі за змістом слова та фрази