Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рен-рос arrow РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ
   

РОЗСЛІДУВАННЯ НЕЩАСНИХ ВИПАДКІВ НА ВИРОБНИЦТВІ

- передбачена в прав, порядку процедура виявлення усіх обставин нещасних випадків на виробництві. Регулюється Положенням про порядок розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві (затв. КМ України 21.VIII 2001, зі змінами від 12.IX 2002). Відповідно до вимог цього Положення розслідуються нещасні випадки, що сталися з працівниками на тер. підприємства (або в ін. місці роботи) в процесі виконання труд, обов'язків, під час перерви для відпочинку та харчування, а також під час перебування працівників на тер. підприємства у зв'язку з проведенням роботодавцем наради, отриманням зарплати, обов'язковим проходженням мед. огляду.

Про кожний нещас. випадок свідок або сам потерпілий повинні негайно повідомити безпосередньо керівників робіт (ін. уповноважену особу підприємства), які зобов'язані: терміново організувати надання мед. допомоги потерпілому; повідомити роботодавця, відповідну профсп. орг-цію; зберегти до прибуття комісії з розслідування обстановку на роб. місці та устаткування у такому стані, в якому вони були на момент події (якщо це не призведе до тяжчих наслідків). Роботодавець, одержавши повідомлення про нещас. випадок, інформує про це відповід. роб. орган викон. дирекції Фонду соціального страхування від нещас. випадків на в-ві та профес. захворювань України, відповідні органи держ. пож. охорони (в разі нещас. випадку, що стався внаслідок пожежі), відповідні установи держ. сан.-епідеміол. служби (в разі виявлення гострого профес. захворювання), організує його розслідування та утворює комісію з розслідування. До складу комісії з розслідування включаються: керівники служби охорони праці (голова цієї комісії); представник профсп. орг-ції, членом якої є потерпілий; представник відповід. роб. органу викон. дирекції Фонду (в разі настання нещас. випадку з можливою інвалідністю); спеціаліст відповід. установи держ. сан.-епідеміол. служби та викон. дирекції Фонду (в разі виявлення гострого профес. захворювання). У розслідуванні нещас. випадку має право брати участь потерпілий або його довірена особа.

У разі настання нещас. випадку з особою, яка забезпечує себе роботою самостійно, розслідування організує відповід. роб. орган викон. дирекції Фонду.

Комісія з розслідування зобов'язана протягом трьох діб: обстежити місце нещас. випадку; опитати свідків; одержати пояснення потерпілого; з'ясувати обставини і причини, що призвели до нещас. випадку; визначити зв'язок цього випадку з в-вом, відповідність умов і безпеки праці вимогам нормат.-прав. актів про охорону праці та осіб, які допустили порушення цих актів; розробити заходи щодо запобігання подібним нещас. випадкам; скласти акт розслідування нещас. випадку (форма Н-1) і передати його роботодавцю, який повинен розглянути і затвердити акт протягом доби після закінчення розслідування. Затверджені акти протягом трьох діб надсилаються: потерпілому або його довіреній особі; керівнику структур, підрозділу, де стався нещас. випадок; відповід. роб. органу викон. дирекції Фонду; відповід. тер. органу Держ. к-ту України з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України); профсп. орг-ції, членом якої є потерпілий; відповід. закладу держ. сан.-епідеміол. служби (в разі виявлення гострого профес. захворювання). На вимогу потерпілого голова комісії з розслідування зобов'язаний ознайомити потерпілого або його довірену особу з мат-лами розслідування нещас. випадку. У разі відмови роботодавця скласти акт за формою Н-1 про нещас. випадок чи незгоди роботодавця, потерпілого або особи, яка представляє його інтереси, зі змістом акта розслідування нещас. випадку питання вирішується в порядку, передбаченому зак-вом про розгляд труд, спорів.

Положенням передбачено спец, розслідування нещас. випадків: зі смертельним наслідком; групових нещас. випадків (з двома і більше працівниками); випадків смерті на підприємстві; випадків зникнення працівника під час виконання ним труд, обов'язків. Розслідування цих випадків проводиться комісією зі спец, розслідування, яка призначається наказом керівника тер. органу Держнаглядохоронпраці за погодженням з органами, представники яких входять до складу цієї комісії (відповід. роб. органом викон. дирекції Фонду; органом, до сфери управління якого належить підприємство, а в разі його відсутності — відповідною місц. держадміністрацією або викон. органом місц. самоврядування; роботодавцем; профсп. орг-цією, членом якої є потерпілий; відповід. установою держ. сан.-епідеміол. служби — в разі розслідування випадків виявлення гострих профес. захворювань).

Члени комісії зі спец, розслідування повинні зустрітися з потерпілими або членами їхніх сімей, довіреними особами, розглянути і вирішити на місці соціальні питання або внести пропозиції про їх вирішення відповід. органам, а також дати роз'яснення потерпілим (сім'ям, довіреним особам) щодо їх прав та належної компенсації відповідно до зак-ва. Медичні заклади, суд.-мед. експертиза, органи прокуратури і внутр. справ та ін. органи зобов'язані надавати на запит посад, осіб органу держ. нагляду за охороною праці або Фонду, які є членами комісії зі спец, розслідування, відповідні мат-ли та висновки щодо нещас. випадку.

Л. О. Кузнєцова.

 

Схожі за змістом слова та фрази