Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ
   

ОХОРОНА ОБ'ЄКТІВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ

— система міжнар. і нац. заходів, спрямованих на захист результатів інтелект, діяльності людини. В Україні регулюється Законами «Про власність» (1991), «Про авторське право і суміжні права», «Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про охорону прав на промислові зразки», «Про охорону прав на сорти рослин», «Про охорону прав на знаки для товарів і послуг» (усі — 1993), «Про охорону прав на топографії інтегральних мікросхем» (1997), «Про охорону прав на зазначення походження товарів» (1999). Правова О. о. і. в. надається за фактом створення твору науки, л-ри чи мист-ва та об'єктів суміж. прав або на підставі держ. реєстрації ін. результатів інтелект, діяльності у формі патенту або свідоцтва. Зокрема, творам науки, л-ри і мист-ва та об'єктам суміж. прав охорона надається за фактом створення цих об'єктів без будь-якої реєстрації і надання правоохор. док-та. Проте особа, яка має автор, право (див. Авторське право і суміжні права) або будь-яку виключну правомочність на твір, для свідчення про авторство на обнародуваний чи необнародуваний твір, про факт і дату його опублікування чи про договори, які зачіпають права автора на твір, у будь-який час протягом строку охорони автор, права може його зареєструвати в офіц. держ. реєстрах. Право на твір засвідчується також знаком охорони автор, права, який уміщується на кожному примірнику твору і складається з лат. літери С у колі — ©, імені (найменування) особи, яка має автор, право, та року першого випуску твору.

Виробники фонограм і виконавці для сповіщення про свої права можуть на всіх примірниках фонограми або на їх упаковках ставити знак охорони суміж. прав, який складається з лат. літери R у колі — ®, імені (найменування) особи, яка має суміжні права, і року першої публікації фонограми. Прав, охорона результатів н.-т. діяльності (об'єктів пром. власності) надається лише на підставі певної експертизи заявочних мат-лів на відповідність патентоспроможності і після їх держ. реєстрації. Вказані об'єкти охороняються патентами або свідоцтвами. Такі ж правила поширюються на знаки для товарів і послуг та зазначення походження товарів. О. о. і. в. в Україні грунтується на певних концептуальних засадах. Усі об'єкти інтелектуальної власності визнаються товаром. Це означає, що власники цих об'єктів свої майнові права можуть відчужувати будь-яким не забороненим законом способом і будь-якій особі. Особисті немайнові права відчуженню не підлягають.

Правова О. о. і. в. чинна лише в межах тер. тієї д-ви, яка цю охорону надала. Твори л-ри, науки і мист-ва та об'єкти суміж. прав на тер. зарубіж. країн, авторами яких є фіз. особи України, одержують охорону своїх прав на зазначені об'єкти на підставі міжнар. угод. Для одержання правової охорони на всі ін. об'єкти інтелект, власності їх необхідно запатентувати чи зареєструвати у тій країні, в якій власник об'єкта бажає одержати на нього прав, охорону.

О. о. і. в. в Україні діє протягом усього життя автора твору науки, л-ри і мист-ва і 70 років після його смерті і 20 років — на об'єкти пром. власності. Прав, охорона знаків для товарів і послуг, а також на зазначення походження товарів надається строком на 10 років, але з правом продовження її на наст. 10 років. Заявники держав — учасниць Паризької конвенції про охорону пром. власності 1883 мають право на конвенційний пріоритет, який визначається за датою подання першої заявки на об'єкт пром. власності в країні — учасниці Конвенції, тобто пріоритет пізніше поданої заявки цього ж самого заявника в країні — учасниці Конвенції визначатиметься за першою заявкою. Обсяг охорони визначається за нац. зак-вом зарубіж. країни, яка її надає, і має бути таким самим, як і для її власних гр-н. Використання об'єктів інтелект, власності третіми особами можливе тільки на підставі дозволу {ліцензії) власника патенту чи автора або особи, яка має авторське право на твір науки, л-ри і мист-ва, та суб'єктів суміж. прав. Такий дозвіл, як правило, оформляється ліцензійним договором. Використання твору науки, л-ри чи мист-ва та об'єктів суміж. прав, а також об'єктів пром. власності без дозволу суб'єкта права інтелект, власності може мати місце лише у випадках, передбачених чинним зак-вом.

Ліцензійним договором оформляється право на використання будь-якого об'єкта інтелект, власності. Ліцензія може бути простою невиключною або виключною. За простою невиключною ліцензією продавець ліцензії (ліцензіар) передає ін. особі (ліцензіату) невиключне право на використання об'єкта інтелект, власності на певний строк і за визначену ліценз. договором винагороду, зберігаючи за собою право використовувати цей же об'єкт і видавати такі ж ліцензії ін. особам. За виключною ліцензією ліцензіату надається виключне право на використання об'єкта інтелект, власності, хоча ліцензіар і зберігає за собою право самому комерційно використовувати об'єкт. При цьому виключна ліцензія може бути обмежена територією комерц. реалізації, строком дії, обсягом використання об'єкта. Поза встановленими виключною ліцензією межами ліцензіар має право використовувати цей же об'єкт і видавати на нього ліцензії ін. особам. о. о. і. в. гарантує д-ва, яка видала правоохор. док-т на об'єкт пром. власності чи визнала твір науки, л-ри і мист-ва та об'єкти суміж. прав об'єктами прав, охорони. Щодо осіб, які порушують правила о. о. і. в., передбачено юрид. відповідальність. Зокрема, незаконне використання чужого товарного знака, якщо це було пов'язано з отриманням доходу у вел. розмірах, карається за ст. 229 КК України.

Літ.: Підопригора О. А., Підопригора О. О. Право інтелект, власності України. К., 1998; Сергеев А. П. Право интеллект, собственности в Рос. Федерации. М., 2001.

Ю. Л. Бошицький, О. О. Підопригора.

 

Схожі за змістом слова та фрази