Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow плат-пон arrow ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ
   

ПОЗОВНА ДАВНІСТЬ

- установлений законом строк для захисту права за цив. позовом. Словосполучення «позовна давність» відображає, з одного боку, зв'язок з формою захисту порушених прав (позов), а з другого — з тривалістю захисту права у часі (давність). За заг. правилом, норми про П. д. поширюються на всі цив. правовідносини, в т. ч. на ті, що виникли за участю д-ви та її адм.-тер. утворень як суб'єктів цив. права. Але в законі є винятки з цього правила. Зокрема, П. д. не поширюється на вимоги вкладників про видачу вкладів, внесених до ощад. банку, на вимоги, які випливають з порушення особистих немайн. прав, за винятками, прямо передбаченими законом, та ін. Цив. зак-во передбачає види строків П. д.: загальний — тривалістю 3 роки і спеціальний, тривалість якого різна для окремих видів вимог. Так, скороч. строк тривалістю 6 місяців діє щодо: вимог про стягнення неустойки (штрафу, пені); недоліків проданих речей; явних недоліків у роботі, виконаній за договором підряду, та деяких ін. вимог. Строк давності тривалістю 2 місяці встановлений для позовів, що випливають з договорів перевезень і пред'являються перевізникові. Встановлені законом строки П. д. та порядок їх обчислення не можуть бути змінені за угодою сторін. П. д. застосовується судом незалежно від заяви сторін у цив. спорі. Важливим є визначення поч. моменту перебігу П. д., оскільки від цього залежать правильне визначення строків і, зрештою, — захист порушеного матеріального права. Перебіг давності починається від дня виникнення права на позов. За заг. правилом, воно виникає від дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права. В законі можуть встановлюватися винятки з цього правила. Так, 2-місячний строк П. д. для вимог до перевізника обчислюється не з моменту, коли особа дізналася або мала дізнатися про порушення свого права, а від дня одержання від перевізника відповіді на претензію або закінчення строку, встановленого для відповіді. Перебіг давності для вимог, що випливають з поставки продукції неналежної якості, починається від дня складання в установленому порядку акта про неналежну якість продукції, а якщо результати приймання товарів за якістю оформлені несвоєчасно, то обчислення строку давності розпочинається від дня, коли акт мав бути складений. Після поч. перебігу П. д. можуть виникнути обставини (юрид. факти), які або перешкоджають правомоч. особі своєчасно пред'явити позов, або ін. способом впливають на норм, перебіг давності. Вказані обставини можуть призвести до зупинення перебігу давності, переривання її або поновлення пропущеного строку П. д.

Перебіг П. д. зупиняється, якщо: а) пред'явленню позову перешкоджає наздв. і невідворотна за даних умов подія (непереборна сила); б) законод. актами встановлена відстрочка зобов'язань (мораторій); в) позивач або відповідач перебувають у складі ЗС, переведених на воєнний стан. Перебіг П. д. зупиняється, якщо вказані обставини виникли або продовжували існувати ост. 6 місяців давності, а якщо ця давність становить або є меншою 6 місяців — протягом давності. Від дня припинення обставин, що спричинили зупинення давності, її перебіг триває. Частина строку, що залишилася, продовжується до 6 міс. або до повного строку П. д., якщо він менший 6 місяців. Переривання П. д. можливе: а) при пред'явленні позову у встановленому порядку; б) в разі вчинення зобов'язаною особою дій, що свідчать про визнання боргу, в спорах, у яких однією або обома сторонами є гр-ни. Пред'явлення позову, залишеного без розгляду, не перериває перебігу П. д. Після переривання перебіг П. д. починається заново, а час, що минув до переривання, не зараховується до нового строку. Обмежене строком давності право на позов означає лише можливість одержати примус, захист порушеного суб'єктив. права від юрисдикційного органу, хоча вимоги щодо захисту порушеного права приймаються судом незалежно від закінчення П. д. Якщо при розгляді спору буде встановлено, що П. д. закінчилася до пред'явлення позову, то це є підставою для відмови у його задоволенні. В разі якщо суд визнає поважною причину пропуску П. д., порушене право підлягає захистові. Якщо боржник виконав зобов'язання після закінчення П. д., він не має права вимагати повернення виконаного, хоча б на момент виконання він і не знав про закінчення строку давності. Якщо закінчилася П. д. щодо гол. вимоги, то вважається, що закінчилася П. д. і щодо дод. вимоги (стягнення неустойки, звернення стягнення на заставлене майно тощо).

Літ.: Луць в. в. Строки захисту цивільних прав. Л., 1993.

В. В. Луць.

 

Схожі за змістом слова та фрази