Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ
   

КОНСТИТУЦІЙНІ ПРАВА, СВОБОДИ ТА ОБОВ'ЯЗКИ ЛЮДИНИ І ГРОМАДЯНИНА В УКРАЇНІ

— осн. права, свободи та обов'язки людини і гр-нина, встановлені та гарантовані Конституцією України. Є засобом забезпечення всебічного розвитку особи, задоволення її інтересів і потреб. Виражають об'єктивні можливості члена сусп-ва володіти, користуватись і розпоряджатися певними соціальними благами, а також набувати і захищати їх. Обов'язки людини і гр-нина — це соціальні вимоги д-ви до людини і гр-нина. Обов'язки поширюються на гр-н д-ви, що. проживають на її території та за її межами, і на всіх ін. осіб, що постійно проживають у цій д-ві.

Права, свободи та обов'язки людини і гр-нина, закріплені в Конституції України 1996, базуються на концепції прав людини, визначеній у міжнар.-правових документах: Загальній декларації прав людини 1948, Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 і Міжнародному пакті про економічні, соціальні та культурні права 1966, Європейській конвенції про захист прав і основних свобод людини 1950 і Протоколах до неї (№ 1, 2, 4, 7, 11) та ін., які встановлюють загальноправові стандарти прав і свобод людини.

В Конституції України 1996 закріплені як загальнолюдські права і свободи, так і права, якими володіють лише гр-ни України. У більшості статей розд. II права і свободи адресуються кожній людині, а в деяких визнаються лише за укр. гр-нами. Це повністю узгоджується із законод. практикою міжнар. співтовариства. Відповідно до загальновизнаних норм міжнар. права, невід'ємні права і свободи кожної людини повинні поважатися будь-якою д-вою незалежно від наявності чи відсутності в особи статусу гр-нина цієї д-ви. Ця ідея втілена у ст. 26 Осн. Закону України, відповідно до якої іноземці та особи без громадянства мають такі самі права, свободи та обов'язки, як і укр. гр-ни, за винятками, встановленими Конституцією, законами і міжнар. договорами України. Водночас, як і будь-яка д-ва, Україна, захищаючи свій суверенітет і незалежність, ставлячи за мету створення гідних умов життя для своїх гр-н, встановлює для них особливі права і свободи та забезпечує їх здійснення. Комплекс закріплених у розд. II прав, свобод та обов'язків людини і гр-нина становить певну систему, складовими якої є: громадянські, політичні, економічні, соціальні, культурні й екологічні права, свободи та обов'язки. В системі конст. прав і свобод пріоритетними є громадян, (особисті) права та свободи людини і гр-нина.

Громадян, права і свободи особи визнаються природними і невідчужуваними. Вони притаманні кожній людині від народження і забезпечують її всебіч. розвиток. Основними серед них є: невід'ємне право на життя (ст. 27), на повагу до її гідності (ст. 28), на свободу та особисту недоторканність (ст. 29), на недоторканність житла (ст. 30), на таємницю листування, телефонних розмов, телеграфної та іншої кореспонденції (ст. 31), на громадянство та його зміну (ст. 25), на невтручання в особисте і сімейне життя (ст. 32).

Політ, права і свободи реалізуються у сфері політ, відносин. На відміну від громадянських, політ, правами і свободами користуються лише гр-ни України. Ця група прав і свобод охоплює: право на свободу об'єднання у політ, партії та громад, орг-ції (ст. 36), на участь в управлінні держ. справами, на участь у всеукраїнському та місцевих референдумах, вільно обирати і бути обраними до органів держ. влади та органів місц. самоврядування (ст. 38, 69, 70), на мирні зібрання, проведення зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ст. 39) та ін. Економічні, соціальні, культурні та екологічні права і свободи включають: право приватної власності (ст. 41), на підприємницьку діяльність, не заборонену законом (ст. 42), на працю (ст. 43), на страйк (ст. 44), на відпочинок (ст. 45), на достатній життєвий рівень (ст. 48), на охорону здоров'я, медичну допомогу та медичне страхування (ст. 49), на соціальний захист (ст. 46), на освіту (ст. 53), на свободу літ., худож., наук, і тех. творчості (ст. 54), на безпечне для життя і здоров'я довкілля та на відшкодування завданої порушенням цього права шкоди (ст. 50), на рівні права у шлюбі та сім'ї (ст. 51) та ін.

До конст. обов'язків людини і гр-нина України належать: не заподіювати шкоду природі, культурній спадщині, відшкодовувати завдані ним збитки (ст. 66), сплачувати податки і збори в порядку і розмірах, встановлених законом (ст. 67), неухильно додержуватися Конституції та законів України, не посягати на права і свободи, честь і гідність ін. людей (ст. 68), обов'язок батьків утримувати неповнолітніх дітей та обов'язок повнолітніх дітей піклуватися про своїх непрацездатних батьків (ст. 51).

Зазначені обов'язки покладаються на кожного, хто перебуває на тер. України. Конст. обов'язком, що покладається лише на гр-н України, є захист Вітчизни, суверенітету і територіальної цілісності України, шанування її державних символів (ст. 17, 65). Конст. права та свободи людини і гр-нина в Україні забезпечуються за допомогою встановлених зак-вом гарантій. Див. також Гарантії конституційні, Гарантії прав та свобод людини і громадянина, Гарантії правові.

Літ.: Коментар до Конституції України. К., 1998; Конституційне право України. К., 1999.

О. О. Майданник.

 

Схожі за змістом слова та фрази