Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow роск-руж arrow РОСЛИННІСТЬ
   

РОСЛИННІСТЬ

— сукупність рослинних угруповань (фітоценозів) планети в цілому або її окремих регіонів та місцевостей. Розрізняють природну Р. (первинну і вторинну) та антропогенну Р. (культигенну, вторинну, бур'яно-ворудеральну), а також сучас. Р. та Р. минулих геол. періодів. Сучасна Р. склалася внаслідок еволюції рослинного світу. Р. характеризується фітоценотичною структурою, типами життєвих форм, чисельністю особин, видовим складом, особливостями екологічних зв'язків, сезонної ритміки фітоценозів, історії їх розвитку тощо. Просторовий розподіл Р. залежить від еколого-геогр. факторів, що діють у планетарному, регіональному і місцевому масштабах. Планетарні кліматично-зональні особливості зумовлюють зональний розподіл Р. на планеті (див. Зональна рослинність). Осн. зони Р. представлені Р. тропічних лісів, саван, пустель та напівпустель, степів, широколистяних та хвойних лісів, тундри, полярних пустель. Крім того, існують азональна рослинність, екстразональна рослинність, ін-тразональна рослинність. Виділяють також екологічні варіанти — водяну, галофільну, псамофільну, кальцефільну та ін. Р. (див. Водяні рослини, Галофіти, Псамофіти, Кальцефіли). В гірських районах розподіл Р. залежить від висоти над рівнем моря (див. Висотна поясність). На основі всебічного вивчення рослинного покриву створюють класифікації Р. за флористичним, екологічним, еколого-фітоценотичним, генетич. комплексним та ін. принципами. У переважній більшості класифікацій Р. осн. одиницею є асоціація рослинна. Групи близьких асоціацій об'єднують у формації рослинні, які, в свою чергу, об'єднують у великі підрозділи — типи рослинності. Осн. типами Р. на Землі є тундровий, бореальний (тайговий), широколистянолісовий, ксерофітно-рідколісний, степовий, са-вановий та ін., які об'єднані в групи типів Р.: пн. позатропічний, пд. позатропічний, а також тропічний. В кожній рослинній зоні можуть зустрічатися кілька типів Р. На території УРСР рад. вчені Д. Я. Афанасьєв, Г. І. Білик, Є. М. Брадіс, Ф. О. Гринь (1956) виділяють такі типи P.: ліси, чагарники, пустища, степи, фриганопо-дібні напівчагарники, луки, болота, солончаки. На основі вивчення закономірностей розподілу Р. складають карти Р. та проводять геоботанічне районування. Р. є важливим компонентом біосфери, відіграє велику роль у первинному синтезі органічної речовини, у кругообігу речовин та перетворенні енергії в природі. Р. перебуває у безперервній взаємодії з середовищем, змінюється під впливом умов зовн. середовища, зокрема внаслідок діяльності людини (див. Антропічні фактори, Агробіоценоз). Р. вивчають геоботаніка, ботанічна географія, екологія рослин, лісознавство, луківництво, болотознавство та ін. Див. також розділи "Рослинність" в ст. про континенти та ін. регіони. Іл. див. на окр. аркуші, с. 112— 113; карту — с. 512—513.

Літ.: Рослинність УРСР [в. 1—4]. К., 1968 — 73: Александрова В. Д. Классификация растительности. Л., 1969; Геоботанічне районування Української PCP. К., 1977; Малиновський К. А. Рослинність високогір'я Українських Карпат. К., 1980; Растительность Европейской части СССР. Л., 1980; Вальтер Г. Растительность земного шара, т. 1 — 3. Пер. с нем. М., 1968—75.

Б. В. Заверуха.

Рослинність - leksika.com.ua

 

Схожі за змістом слова та фрази