Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ
   

КОНСТИТУЦІЙНИЙ СУД УКРАЇНИ

(КС України) — єдиний орган конституційної юрисдикції в Україні; судовий орган відповідної юрисдикції, завданням якого є гарантування верховенства Конституції України як Осн. Закону д-ви на всій тер. України. КС України почав приймати конст. подання і конст. звернення до розгляду з 1.1 1997. Пропозиція створити суд. орган конст. юрисдикції як складову держ. механізму України вперше у вітчизн. науці була сформульована свого часу видатним правознавцем С. С. Дністрянським у його проекті конституції ЗУНР 1920 (див. Конституційні проекти С. С Дністрянського). Характерно, що жоден з ін. конст. проектів, оприлюднених за часів визв. змагань 1917—20, не містив под. пропозицій. Не знайти відповідних положень і в правових актах конст. призначення, прийнятих за тих часів, що пояснювалося відносною новизною ідей суд. конституційного контролю в Європі й у світі в цілому, а також тимчасовістю держ. механізму, який існував у тогочас. Україні. За рад. часів ідея суд. конст. контролю вважалася «буржуазною» і відкидалася як така, що суперечить принципу верховенства рад. Утв. КС України було передбачене Законом про внесення змін до Конституції (Основного Закону) України, прийнятим у жовт. 1990. На його основі до конст. тексту включено положення, що передбачали обрання Верх. Радою України відповідного органу в складі 25 членів строком на 10 років (ст. 112). У червні 1992 до цих положень Конституції внесено певні зміни, в т. ч. щодо складу суду. Водночас за змістом таких змін було прийнято Закон «Про Конституційний Суд України» (1992), який деталізував організацію і порядок діяльності КС України. Положення усіх цих актів щодо формування суду були в заг. вигляді відтворені в Конституційному договорі між Президентом України і ВР України (1995). Однак до прийняття нової Конституції України Конст. Суд так і не було утворено.

Важливим етапом становлення конст. юрисдикції стало прийняття Конституції України 1996, за якою суттєво був змінений порядок формування відповідного органу. Істотних змін зазнав і зміст його компетенції. На основі Конституції України в жовтні 1996 прийнято новий Закон «Про Конституційний Суд України». В березні 1997 рішенням КС затверджено Регламент КС України, присвячений переважно питанням конституційного судочинства. Вказані акти визначають статус Конст. Суду. КС України визначено як єдиний орган конст. юрисдикції. За природою його осн. функції і характером діяльності він є суд . органом конст. юрисдикції, або органом суд. конст. контролю. Закріплення статусу КС України в Конституції України (розд. XII «Конституційний Суд України») акцентує на його відокремленості від системи судів заг. юрисдикції. КС України складається з 18 суддів, яких порівну (по 6) призначають Президент України, ВР України та з'їзд суддів України. Под. порядок призначення суддів запроваджений у деяких ін. країнах (Болгарія, Італія). Проте призначення третини складу КС саме найвищим органом суддівського самоврядування є унікальним.

Конституція України і Закон «Про Конституційний Суд України» встановлюють вимоги до судді цього суду. Ним може бути ф-нин України, який на день призначення досяг 40 років, має вищу юрид. освіту, стаж практичної, наук, або пед. роботи за фахом не менше 10 років, володіє держ. мовою і живе в Україні упродовж останніх 20 років. Суддя вступає на посаду з дня складення ним присяги на засіданні ВР України не пізніше як через місяць після його призначення.

Судді КС України призначаються сфоком на 9 років без права повтор, призначення. Такий строк повноважень суддів є найпоширенішим у практиці органів конст. юрисдикції. По суті загальною є відсутність права на їх повторне призначення. На суддів КС поширюються підстави щодо дострокового звільнення з посади, передбачені Конституцією України для суддів заг. судів (ст. 126). Зокрема, суддя звільняється з посади при досягненні 65-річного віку, порушення ним присяги чи вимог щодо несумісності. В усіх випадках дострокового звільнення судді КС з посади відповідне рішення приймає орган, шо його призначив. Судді КС України не можуть належати до політ, партій та профспілок, мати представн. мандат, брати участь у будь-якій політ, діяльності, займати будь-які ін. оплачувані посади, виконувати ін. оплачувану роботу, крім наук., виклад, і творчої.

Голова КС України обирається самими суддями з-поміж власного складу лише на один 3-річний строк. Подібне є майже загальним правилом у практиці органів конституційної юрисдикції.

Компетенція суду (конст. юрисдикція) також визначена Конституцією України. її зміст розкрито не тільки у розд. XII, а й у деяких ін. положеннях Осн. Закону. Вона має особливості порівняно зі змістом конст. юрисдикції в ін. країнах. У зв'язку з цим повноваження суду можна класифікувати за двома групами. До першої групи відносять традиційні і прийняті повноваження, тобто такі, що є загальновизнаними та певною мірою поширеними у світ, практиці. До другої — притаманні саме укр. досвіду у відповідній царині. Традиційним є повноваження КС України вирішувати питання про конституційність (відповідність Конституції України) певного кола правових актів: законів та ін. актів ВР України, актів Президента України, актів КМ України й актів ВР АР Крим (ч. 1, ст. 150). Реалізація зазначених повноважень становить зміст явища суд. конст. контролю в Україні у вузькому значенні цього поняття.

Саме оцінка певного кола правових актів — чинних і тих, що не набули чинності, — стосовно їх відповідності конституції є своєрідною титульною функцією органів конст. юрисдикції за умов будь-якої її моделі. В різних країнах коло відповідних актів є різним. Особливостями суд. конституційного контролю в Україні є те, що, на відміну від практики переважної більшості ін. країн, предметом такого контролю може бути конституційність не тільки нормативних, а й індивідуальних правових актів відповідних органів. Більш-менш поширеними є повноваження суду вирішувати питання про відповідність Конституції України чинних міжнар. договорів України або тих міжнар. договорів, що вносяться до ВР України для надання згоди на їх обов'язковість (ч. 1 ст. 151). Аналогічні дії уповноважені вчиняти судові органи конституційної юрисдикції у ряді ін. країн. Досить звичайним є повноваження КС України вирішувати питання про додержання конст. процедури розслідування і розгляду справи про усунення Президента України з поста в порядку імпічменту (ч. 2 ст. 151). При цьому КС України об'єктивно визначає відповідність вказаній процедурі дій (або відсутність дій) органів і посад, осіб, визначених у ст. 111 Конституції України. В ін. країнах суд. органи конст. юрисдикції здебільшого беруть безпосередню участь у здійсненні імпічменту, приймаючи остаточне рішення щодо усунення глави д-ви.

Як і конст. суди деяких інших т. з. пострадянських країн, КС України наділений повноваженням офіційно тлумачити Конституцію і закони України (ч. 1 ст. 150). Практика офіц. тлумачення відома й деяким розвиненим країнам, хоча тут усе зазвичай зводиться до казуального тлумачення конст. норм, що має обов'язковий характер, здійснюваного в процесі вирішення конст. судами питань відповідності осн. закону правових актів.

Що ж до повноважень КС України, які характеризують виключно вітчизн. досвід, то до них віднесене насамперед надання висновку щодо відповідності законопроекту про внесення змін до Конституції України (ст. 159) вимогам її ст. 157 і 158. Осн. Закон допускає у даному випадку лише матеріальний контроль, тобто контроль за конституційністю змісту законопроекту. Наведене повноваження практично не має аналогів у європ. практиці конст. юрисдикції.

Його наявність значно посилює роль суду як своєрідного охоронця Осн. Закону. Нарешті, на відміну від органів конст. юрисдикції в ін. д-вах, у складі яких є тер. автономії, КС України уповноважений не тільки вирішувати питання конституційності правових актів представн. органу автономії (ВР АР Крим), а й визнавати його дії або відсутність необхідних дій такими, що порушують Конституцію і закони України (п. 28 ст. 85). ВР України на підставі відповідного висновку КС може достроково припинити повноваження представн. органу автономії.

В. М. Шаповал, В. Є. Скомороха.

 

Схожі за змістом слова та фрази