Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow рот-рят arrow РУСЬКА МЕТРИКА
   

РУСЬКА МЕТРИКА

Волинська метрика - офіц. копії вихідних док-тів польс. Коронної канцелярії для укр. територій (Волинського, Київського, Брацлавського та Чернігівського воєводств), записані руською (староукр.) та польс. мовами у 29 актових книгах за 1569— 1673, що збереглися дотепер. Від серед. 15 ст. у Короні Польській та Великому князівстві Литовському стала регулярною практика ведення книг для записування офіц. копій більшості док-тів, що видавалися держ. канцеляріями та підканцеляріями на чолі з канцлерами та підканцлерами. Звідси беруть початок два паралельні комплекси актових книг, відомі як відповідно Коронна метрика та Литовська метрика (див. Метрика Великого князівства Литовського). Використання поняття «метрика» на означення цих комплексів зафіксовано з кін. 15 ст. З утворенням Речі Посполитої (див. також Люблінська унія 1569) до Корони Польської від Вел. князівства Литовського відійшли три воєводства — Волинське, Брацлавське та Київське, а на поч. 17 ст. польс. адміністрація поширила свою юрисдикцію на анексовану Чернігівську землю (1618), надавши їй (1635) статус коронного воєводства. Інкорпорація укр. воєводств зумовила суттєві зміни в діловодстві Корон, канцелярії, зокрема й виділення з Корон, метрики окр. серії актових книг для означених територій — Р. м. Це відокремлення відображало адм. та юрид. автономію інкорпорованих воєводств, фактично визнану привілеєм Люблін, унії. Зокрема, гарантувалося збереження традиц. зак-ва (Литовського статуту 1566 — див. Волинський статут), суд. системи та руської мови як офіц. ділової, обов'язкової не тільки для суд. процесу та діловодства, а й для всіх док-тів, адресованих із Корон, канцелярії до укр. воєводств. Окр. ведення та зберігання книг Р. м. в Корон, канцелярії тривало до кін. 3-ї чверті 17 ст., коли польс. мова фактично витіснила руську в адм. та суд. сферах на цих територіях. Загалом для серії характерна самоназва «Руська метрика» на означення тер. належності адресатів док-тів та їхньої мови. Але після того, як у складі Речі Посполитої з 4 укр. воєводств залишилося тільки Волинське, частіше вживалася назва «Волинська метрика». Осн. посадовцем, що відповідав за ведення книг у Корон, канцелярії, був писар. Для Р. м. до кін. 20-х рр. 17 ст. таких писарів було два: один служив у канцлера, другий — у підканцлера, вони знали мову та прав, специфіку укр. територій і здебільшого походили з тамтешньої шляхти. Після 1630 залишився тільки один з них — писар «декретів руських».

У 29 книгах Р. м. вміщено понад 3 500 публічно- та приватно-правових актів. Значну частину становлять корол. привілеї. Це дарчі та пільгові пожалування монастирям, шляхті — на землі, почесні титули та урядові й місц. посади; містам і містечкам — на самоуправління, зокрема за магдебурзьким правом, на ярмарки й торги тощо; акти затвердження виборів: у вел. містах — війта, а з серед. 17 ст. — козац. старшини. До книг Р. м. традиційно записувалися корол. підтвердження приват-но-прав. актів (угод купівлі-продажу, дарування, міни та ін.). Окр. групу актів становлять суд. док-ти, зокрема декрети королів, та сеймового судів. Записи різними реципієнтами офіц. копій док-тів надавали цим актам статусу нотаріально посвідчених, а тому вони широко представлені серед актів Р. м. У кількох книгах Р. м. містяться копії королівської дип. кореспонденції.

Вид.: Руська (Волинська) метрика. Регести док-тів Корон, канцелярії для укр. земель (Волинське, Київське, Брацлавське, Чернігівське воєводства) 1569—1673. К., 2002. Літ.: Кулаковський П. Канцелярія Руської (Волинської) метрики 1569-1673 рр.: Студія історії укр. регіоналізму в Речі Посполитій. Острог—Л., 2002.

К. А. Вислобоков.

 

Схожі за змістом слова та фрази