Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow плюш-подол arrow ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ
   

ПОБУТОВЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ НАСЕЛЕННЯ

— галузь нар. господарства, підприємства та організації якої надають населенню послуги виробничого й невиробничого характеру. За капіталізму П. о. н. є сферою застосування приватного капіталу, дедалі більшого проникнення монополій, підкорене цілям наживи, гонитві за найвищим прибутком. У той же час значне місце в П. о. н. належить дрібному підприємництву. Розвивається стихійно і вкрай нерівномірно. Деякими видами послуг можуть користуватися лише привілейовані верстви населення. За соціалізму П. о. н. організовано планомірно й спрямовано на найповніше задоволення матеріальних і духовних потреб трудящих. Характеризується заг. доступністю надаваних послуг. П. о. н. — один з показників нар. добробуту, всебічного, гармонійного розвитку особи. П. о. н. — дійовий засіб докорінної перебудови домашнього г-ва, поступової заміни багатьох його елементів колективними формами задоволення повсякденних потреб, сприяє усуненню залишків фактичної нерівності жінок у побуті, поступовому подоланню соціально-екон. і культур.-побутових відмінностей між містом і селом, вирівнюванню умов життя в різних районах країни. Розвиток П. о. н. значною мірою залежить від матеріального виробн. В свою чергу, через ступінь задоволення потреб робітників П. о. н. справляє значний вплив на розвиток матеріального виробн., на рівень і темпи росту продуктивності праці. На шляху до комунізму значення й функції П. о. н. неухильно зростають. Початок соціалістичній службі побуту в СРСР було покладено постановою РНК РРФСР від 23.VІ 1921 "Про ремонтні й пошивні майстерні", підписаною В. І. Леніним. За роки Рад. влади П. о. н. набуло значного розвитку, особливо на етапі зрілого соціалізму. П. о. н. стало великою галуззю нар. г-ва, що має в розпорядженні сучас. матеріально-тех. базу — пром. підприємства, виробничі об'єднання і комбінати, а також високопродуктивні машини й механізми. В СРСР в кін. 1980 було 271 тис. підприємств П. о. н. (1965 — 193 тис), середньорічна чисельність працюючих на підприємствах і в приймальних пунктах становила 2628 тис. чол.; ут.ч. в УРСР відповідно

— 58,4 тис. (40,1 тис), 493 тис. чол. В СРСР обсяг побутових послуг, наданих населенню на кін. 1979, дорівнював 7805,5 млн. крб. (у порівнянних цінах 1976), у т. ч. в УРСР— 1526 млн. крб. Прискореними темпами розвивається П. о. н. у сільс місцевості. У країні на кін. 1979 кількість підприємств П. о. н. в сільс. місцевості становила 113 тис. (1965 — 80 тис), обсяг усіх побутових послуг — 2094,8 млн. крб. (у порівнянних цінах 1976); в УРСР відповідно — 20,3 тис. (15,5 тис), 378 млн. крб. Зростання П. о. н. досягнуто внаслідок оснащення майстерень та ательє сучас. технікою, застосування передової технології, підвищення рівня механізації і автоматизації виробн. Служба побуту в СРСР надає населенню понад 500 видів різних послуг, зокрема пошиття й ремонт одягу і взуття, виготовлення і ремонт меблів, буд-во й ремонт житла, прання, хім. чищення й фарбування одягу та хутряних виробів, ремонт побутової техніки, телевізійної та радіоапаратури, муз. інструментів, профілактика та ремонт легкових автомобілів, мотоциклів і велосипедів, виконання різних доручень, фотопослуги, послуги перукарень та ін. В 1980 у заг. обсязі П. о. н. питома вага ремонту та індивідуального пошиття взуття становила 10,5%, ремонту та індивідуального пошиття одягу — 18,5%, ремонту радіотелевізійної апаратури, побутових машин і приладів, трансп. засобів, ремонту й виготовлення металовиробів — 8,1%, послуг перукарень — 7,5%, буд-ва й ремонту квартир —10,3%. В Основних напрямах економічного і соціального розвитку СРСР на 1981 —1985 роки і на період до 1990 року передбачено збільшити за п'ятиріччя обсяг реалізації побутових послуг приблизно в 1,4—1,5 раза, підвищити якість виконання замовлень і культуру обслуговування. Передбачено прискорений розвиток П. о. н. в сільс. місцевості та в сх. районах країни. Для забезпечення П. о. н. кваліфікованими робітниками й спеціалістами створено спеціалізовану мережу профес.-тех. училищ, серед. спец. та вищих навч. закладів. Є вузи в Москві, Владивостоці, Хмельницькому (див. Хмельницький технологічний інститут побутового обслуговування). В УРСР видається журн. "Служба побуту України". Існує мережа н.-д. і проектнотехнологіч. ін-тів, що займаються проблемами П. о. н. (див., зокрема, Побутового обслуговування український науково-дослідний і конструкторсько-технологічний інститут).

Літ.: Горанин А. И. Бытовые услуги при социализме. Минск, 1977; Козлова И. В. Пути повышения качества бытового обслуживания населения. М., 1977; Воробьёва Л. Т. Экономика и организация предприятий жилищно-коммунального хозяйства и бытового обслуживания населения. Рекомендательный указатель литературы. X., 1977

С. I. Дорогуннов.

 

Схожі за змістом слова та фрази