Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow д arrow ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В ТУРИЗМІ
   

ДОГОВІРНІ ВІДНОСИНИ В ТУРИЗМІ

- система договорів і взаємних зобов'язань, що випливають з договорів, які укладаються між туристськими організаціями, а також між туристськими організаціями і туристом. Основний документ Д. в. в т. - договір, що є погодженим волевиявленням двох чи кількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав і обов'язків. У тій частині договорів, які туристська організація укладає з громадянами, вони є договорами приєднання. У практиці діяльності туристських організацій існують попередні договори, згідно з якими туроператор і турагент пропонують клієнтові укласти в майбутньому основний договір на визначених істотних умовах з оплатою у встановлений термін. Зміст договору розкриває конкретні умови, що визначають сукупність прав і обов'язків сторін, вимоги до порядку і термінів його реалізації: умови про предмет договору; суттєві умови; умови спеціальні, щодо яких має бути досягнуто згоди. До істотних умов договору належать: інформація про туроператора/тур-агента, включаючи дані про ліцензії, юридичну адресу, банківські реквізити; відомості про туриста в необхідному обсязі;' достовірна інформація про споживчі властивості туристського продукту (програма перебування, маршрут, умови безпеки, результати сертифікації туристського продукту); дата і час початку та закінчення туру; порядок зустрічі, проводів і супроводження туриста; права, обов'язки і відповідальність сторін; роздрібна ціна туристського продукту і порядок його оплати; мінімальна кількість туристів у групі, термін інформування туриста про перенесення часу або скасування подорожі через недобір групи; умови зміни і розривання договору, порядок врегулювання виниклих у зв'язку з цим суперечок і відшкодування збитків сторін; порядок і терміни висування претензій туристом. Відповідно до Закону України "Про туризм" (розділ V), турист має право вимагати від туропе-ратора чи турагента надання йому всіх послуг, що входять в тур, незалежно від того, ким ці послуги надаються; туроператор/турагент не несе відповідальності за невиконання чи неналежне виконання своїх зобов'язань за договором, якщо доведе, що воно сталося внаслідок дії нездоланної сили. Договором роздрібної купівлі-продажу передбачено порядок відшкодування збитків і збитку сторонам у випадку розривання договору, що розповсюджується і на сферу туризму.

Основні види договорів. Договір агентський - угода, за якою одна сторона (агент) зобов'язується за винагороду чинити за дорученням іншої сторони (принципала) юридичні й інші дії від свого імені, але за рахунок принципала, або від імені і за рахунок принципала. У туризмі принципалом виступає, як правило, туропера тор; винагорода, що отримується агентом, має форму комісійних .Договір відшкодувального надання послуг - угода, за якою виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (певні дії або певну діяльність), а замовник - сплатити ці послуги. У туризмі замовником, як правило, виступає туроператор, а виконавцем - підприємства індустрії туризму, туристської інфраструктури. В рамках туристських послуг здійснюється екскурсійне та транспортне обслуговування, надаються харчування і проживання, які разом з туром складають одне ціле. Договір генеральний - угода про принципи співробітництва або взаємин. Пов'язує між собою провідні туристські, транспортні фірми, ланцюги готельні, що претендують на ексклюзивний характер взаємин, і має, як правило, довгостроковий характер (не менше трьох років). Визначає цілі і зміст туристського обміну, види туристських поїздок, порядок розрахунків, надання туристського обслуговування. Договір комісії - договір, відповідно до якого одна сторона (комісіонер) зобов'язується за дорученням іншої (комітента) за винагороду укласти одну чи кілька угод від свого імені, але за рахунок комітента. Договір купівлі-продажу - за цим договором одна сторона (продавець) зобов'язується продати річ (товар) у власність іншій стороні (покупцю), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Ці загальні положення мають нюанси для окремих видів договорів (роздрібна купівля-продаж, постачання товарів, енергопостачання, продаж нерухомості, продаж підприємств тощо). Договір міжнародний - документ, що регламентує характер міжнародного співробітництва, в т. ч. у сфері туризму. Договір перевезення - транспортне обслуговування туристів належить до т. зв. відшкодувального надання послуг, коли відповідно до договору між перевізником і туристською організацією перший здійснює перевезення вантажів, туристів і їхнього багажу відповідно до транспортних статутів і кодексів на основі тарифів і правил. Договір доручення - договір, відповідно до якого одна сторона (повірник) за винагороду зобов'язується вчинити від імені і за рахунок другої (довірителя) певні юридичні дії. Права й обов'язки за угодою, укладеною повірником, виникають безпосередньо у довірителя. В туризмі довірителем, як правило, виступає туроператор, а повірниками - підприємства індустрії туризму, що надають за договором доручення погоджені послуги, інколи - турагенти, що просувають і реалізують на ринку туристський продукт туроператора. Договір попередній - угода, що оформляться туроператором у письмовій формі на підставі конкретного замовлення туриста на формування туристського продукту. Договірроздрібної купівлі-продажутуристичногопро-д у к т у - основний договір в туризмі, який туроператор (продавець) укладає з туристом (покупцем) про майбутній тур як товар визначеної комплектності, який буде створено продавцем і передано туристові за визначену ціну в конкретний термін. При цьому відповідно до Закону України "Про туризм" (розділ V, стаття 18) туроператор і турагент несуть відповідальність за достовірність інформації про туристський продукт (див. Путівка туристська). Договір установчий - визначає порядок і умови здійснення засновниками спільної діяльності по створенню підприємства в організаційно-правовій формі, передбаченій законом (товариства, об'єднання та ін.), а також відповідальність перед третіми юридичними і фізичними особами.

Договір франшизи (франчайзинговий) - передавання виключних прав і привілеїв на збут товарів і послуг, що охороняються торговою маркою або виробляються на основі технологій франшизодавця. Комерційна концесія. Договір комерційної ліцензії (франшизи) у сфері гостинності передбачає використання засобів індивідуалізації франшизодавця (фірмового найменування, товарного знаку, знаку обслуговування) як гарантії певної якості послуг (застосування технології і стандарту обслуговування, методів і систем управління готелем, рестораном) та уніфікованих методів підготовки менеджменту персоналу, в т. ч. стажування на підприємствах франшизодавця; включення франшизоотримувача в загальну систему маркетингу фірми франшизодавця. Цю систему широко застосовують ланцюги готельні та ресторанні ("Хілтон", "Рамада Іннз", "Інтерконтиненталь", "Аккор" та ін.). Договір франшизи дає можливість швидко і гарантовано впроваджувати уніфіковані стандарти обслуговування, регулювати вплив на ринок. Франшизо-давець зацікавлений в залученні до свого ланцюга нових членів і тому, як правило, має спеціально підготовлені для зацікавлених осіб документи, найважливішим з яких є "Заява про умови" - документ, що надає інформацію про франшизодавця, характер його бізнесу, а також зміст франшизи і додаткове обладнання, яке зобов'язаний придбати франшизоотримувач у випадку укладення контракту. Якщо пропозицію, що міститься в "Заяві про умови", прийнято, підписується договір - юридичний документ, що закріплює правовідносини між франшизодавцем і франшизоотримувачем, де обумовлюються діяльність підприємства в конкретних умовах, ціна франшизи, а також виплати винагороди за використання майна. Договір комерційної концесії (франшизи) підлягає державній реєстрації. Репутація франшизодавця - гудвіл - ціна накопичених нематеріальних активів фірми, грошова оцінка невловимого капіталу (ділова репутація, престиж торгової марки, досвід ділових зв'язків). У туризмі гудвіл враховується при укладенні франшизного контракту як невловимий капітал (нематеріальні активи) франшизодавця, спроможний значно посилити конкурентоспроможність туристського продукту або послуги.

Договір фрахтування - 1) документ, що визначає терміни й умови наймання морського чи повітряного судна; 2) договір, за яким одна сторона (фрахтівник) зобов'язується надати іншій (фрахтувальнику) за плату всю або частину місткості одного або кількох транспортних засобів на один чи кілька рейсів для перевезення вантажів, пасажирів, багажу.

Договір господарський - 1) основа господарської діяльності туристсько-екскурсійних підприємств; 2) угода, що укладається між туристсько-екскурсійними підприємствами й організаціями про встановлення юридичних прав і обов'язків у сфері їхньої господарської діяльності з метою організації господарських зв'язків, врахування соціально-економічних інтересів і забезпечення оперативної самостійності. Оцінка господарсько-фінансової діяльності туристсько-екскурсійних підприємств здійснюється з урахуванням виконання зобов'язань за господарським договором.

 

Схожі за змістом слова та фрази