Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВИПРАВНО-ТРУДОВЕ ПРАВО
   

ВИПРАВНО-ТРУДОВЕ ПРАВО

- окр. галузь права, яка регулює сусп. відносини, що виникають у зв'язку з виконанням крим. покарань. Предметом В.-т. п. є: регулювання порядку та умов відбування крим. покарань, пов'язаних з виправно-труд. впливом (позбавлення волі і виправні роботи без позбавлення волі); регулювання порядку виконання покарання у вигляді направлення у дисциплінарний батальйон, а також інших передбачених Кримінальним кодексом України покарань, не пов'язаних з випр.-труд. впливом; регламентація діяльності установ та органів, які виконують покарання. В.-т. п. складається з Виправно-трудового кодексу України (ВТК), Положення про порядок і умови виконання в Україні кримінальних покарань, не пов язаних із заходами виправно-трудового впливу на засуджених (1984), Положення про дисциплінарний батальйон у Збройних Силах України (1994), ін. нор-мат. актів. Законодавством встановлюються, зокрема: порядок направлення засуджених до виправно-трудових установ (визначається МВС України; ст. 20 ВТК); порядок переведення засуджених з однієї колонії до іншої того самого виду режиму або з однієї тюрми — до іншої (встановлюється МВС України за погодженням з Ген. прокуратурою України; ст. 22 ВТК); умови і порядок оплати праці осіб, позбавлених волі (визначаються KM України; ст. 52 ВТК); порядок надання особам, позбавленим волі, мед. допомоги, організації і проведення сан. нагляду, використання лік.-профілакт. і сан.-профілакт. закладів органів охорони здоров'я та залучення для цієї мети їх мед. персоналу (встановлюється МВС України і М-вом охорони здоров'я України; ст. 76 ВТК); правила внутр. розпорядку випр.-труд. установ, затверджувані МВС за погодженням з Ген. прокуратурою України, тощо. В.-т. п. є також галуззю правової науки і навч. дисципліною. Предмет науки В.-т. п. — дослідження законод. та ін. нормат. актів, які регулюють виконання покарання, вивчення практики їх застосування і розробка рекомендацій щодо вдосконалення цих актів тощо.

Термін «В.-т. п.» сьогодні є дещо архаїчним. Сучасні фахівці схильні визначати дану галузь як кримінально-виконавче право. В цьому руслі здійснюються заходи, спрямовані на вдосконалення відповідного законодавства. Ю. В. Александров, В. О. Корчинський. виправно-трудовйй кодекс урср 1970 (ВТК УРСР) — законод. акт, у якому систематизовано норми, пов'язані з виконанням суд. вироків. Затв. законом Укр. PCP 23.XII 1970. В кодексі визначено порядок та умови відбуття покарання, а також регламентовано діяльність виправно-трудових установ. Хоч абсолют, текстуальної тотожності норм Випр.-труд. кодексів 1925 і 1970 немає, однак сутність осн. положень щодо виконання покарань в обох актах збереглася. Кодекс має 8 розділів, які містять 23 глави (126 статей). У 1-му розділі сформульовано завдання і порядок застосування випр.-труд. законодавства; підстави відбування покарань. 2-й розділ охоплює заг. положення виконання різного виду покарань (позбавлення волі, заслання, вислання, виправні роботи без позбавлення волі). Статті 3-го розділу регулюють порядок та умови виконання покарання у вигляді позбавлення волі (види і розміщення випр.-труд, установ, режим, політ.-виховна робота, загальноосв. і про-фес.-тех. навчання, заходи заохочення, матеріальна відповідальність, матеріально-по-бут. забезпечення і мед. обслуговування, пересування без конвою, заходи безпеки і підстави застосування зброї щодо осіб, позбавлених волі). 4-й і 5-й розділи, які визначали порядок та умови виконання покарання у вигляді заслання і вислання, Законом від 6.III 1992 виключено. 6-й розділ містить норми, які регулюють виконання покарання у вигляді виправних робіт без позбавлення волі. В 7-му розділі вказані підстави звільнення осіб від покарання і порядок нагляду за ними; допомога гр-нам, звільненим з місць позбавлення волі. Норми 8-го розділу регулюють участь громадськості у виправленні і перевихованні засуджених.

Літ.: Мелентьев М. П., Жарый В. Д. Становление и развитие испр.-труд. законодательства Укр. ССР. Домодедово, 1985.

В. О. Корчинський.

 

Схожі за змістом слова та фрази