Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА ВЛАДА
   

ДЕРЖАВНА ВЛАДА

- вид публічної політ, влади, що здійснюється державою та її органами, здатність д-ви підпорядковувати своїй волі поведінку людей та діяльність об'єднань, що знаходяться на її території. Ін. словами, Д. в. — це влада такої організації домінуючої частини населення, яка (організація), забезпечуючи цілісність і безпеку сусп-ва, здійснює керівництво ним в інтересах цієї його частини та організовує задоволення загальносоціальних потреб. Д. в. є різновидом соціальної влади. Від інших (громадської, сімейної, корпоративної влади тощо) відрізняється рядом ознак: у кожній країні існує тільки одна Д. в., а ін. різновидів соціальної влади — чимало; Д. в. поширюється на всіх членів сусп-ва, ін. влади — лише на певну його частину; тільки Д. в. може розв'язувати загальносусп. проблеми, інші ж — вирішують справи, що стосуються, як правило, тільки частини сусп-ва; Д. в. має у своєму розпорядженні такий специф. апарат (механізм) для здійснення своїх завдань і функцій, якого не мають ін. влади; тільки Д. в. встановлює формально обов'язкові для усього населення заг. правила фіз. поведінки — юрид. (правові) норми. Нарешті, лише Д. в. характеризується суверенністю (суверенітетом), тобто верховенством, повнотою, неподільністю, самостійністю, форм, незалежністю від влади будь-якої організації (або особи) як у даній країні, так і за її межами. Здатність Д. в. виражати й задовольняти ті чи ін. інтереси відображається поняттям соціальної сутності Д. в. Причому тією мірою, якою д-ва є виразником і реалізатором інтересів домінуючої частини населення у соціально неоднорід. сусп-ві, Д. в. є передусім владою цієї частини населення, засобом, інструментом задоволення її специф. групових потреб. Тією ж мірою, якою Д. в. є виразником і реалізатором спільних інтересів усіх суб'єктів сусп-ва (зокрема, забезпечує цілісність і безпеку сусп-ва як першопо-чаткову, фундам. передумову його виживання), — вона є і засобом задоволення загальносоціальних потреб. У цьому полягає двоїста, діалектично суперечлива соціальна сутність будь-якої Д. в. Зважаючи на це, ті або ін. типи Д. в. розрізняються насамперед за соціальною сутністю. Крім цього, Д. в. може класифікуватися за формами (способами) її організації та функціонування, за методами здійснення (держ. режими) та ін. критеріями. Будучи здебільшого виразником інтересів домінуючої частини населення, а з певних питань — і всього населення, Д. в., однак, вирізняється відносною самостійністю. Ця властивість зумовлена тим, що Д. в.: організаційно відокремлена від сусп-ва в цілому, від будь-яких груп і класів (у т. ч. від домінуючих); має власну внутр. будову (структуру) та особливі, специф. інтереси; залежить не тільки від домінуючої частини населення (групи, класу), а тією чи ін. мірою і від ін. соціальних груп сусп-ва, і не тільки від впливовості різних соціальних угруповань всередині країни, а й від зовнішньополіт. умов. Відносна самостійність Д. в. — об'єктивна основа існування її перехідних, за соціальною сутністю, типів. Відповідно до Конституції України 1996 (ст. 5) єдиним джерелом влади в Україні, тобто Д. в., є народ. Вона здійснюється на засадах поділу на законодавчу, виконавчу і судову (ст. 6). Єдиним органом законод. влади в Україні є парламент — Верховна Рада України. Владу глави д-ви здійснює Президент України. Органами викон. влади є, зокрема, Кабінет Міністрів України, міністерства та ін. центральні органи виконавчої влади, місцеві державні адміністрації. Органи суд. влади — Конституційний Суд України, суди заг. та спец, юрисдикції. Органи законод., викон. і суд. влади здійснюють свої повноваження у встановлених Конституцією межах відповідно до законів України.

Літ.: Власть: Очерки совр. полит, философии Запада. ?., 1989; Чиркин В. ?. Гос. власть в развивающихся странах. М., 1990; Сиренко В. Ф. Интересы — власть — управление. К., 1991; Философия власти. М., 1993; Ха-линов В. Ф. Кратолоіия как система наук о власти. М., 1999.

П. М. Рабінович.

 

Схожі за змістом слова та фрази