Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow вин-вій arrow ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНА
   

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЦИВІЛЬНА

цивільно-правова відповідальність — вид юрид. відповідальності. Полягає у настанні передбачених цив.-правовою нормою негат. майнових наслідків, які завжди є для правопорушника дод. майновим обтяженням (дод. майновими втратами або майновими обов'язками). В. ц. виражає осуд д-вою і суспільством протиправної поведінки правопорушника. Види і умови В. ц. передбачені Цивільним кодексом України. За цив. законодавством В. ц. поділяється на такі види: а) договірна; б) позадоговірна; в) часткова; г) солідарна; д) основна; е) суб-сидіарна. Договірна відповідальність у своїй основі має договір і настає у зв'язку з невиконанням або неналежним виконанням зобов'язання за договором. Позадоговірна відповідальність настає у зв'язку з протиправним заподіянням однією особою іншій майнової або моральної шкоди. Частковою визнається відповідальність, яка покладається на двох або більше осіб, кожна з яких відповідає перед кредитором (потерпілим) у рівних частках, оскільки інше не передбачено законом або договором. Солідарною в цив. праві є відповідальність двох або більше осіб, кожна з яких відповідає перед кредитором у повному обсязі. Той, хто виконав повністю зобов'язання перед кредитором, має право регресу до ін. зобов'язаних осіб. Солідарна відповідальність настає лише у випадках, передбачених законом або договором. У деяких випадках, коли кредитор потребує підвищеного захисту, може настати, якщо це передбачено законом, субсидіарна (додаткова) відповідальність. Субсидіарна відповідальність настає лише за умови, коли є підстави для притягнення особи до осн. відповідальності. Суб'єктами В. ц. є як фіз., так і юрид. особи. Цив. відповідальність виконує функцію виховання і запобігання правопорушенням, пенітенціарну функцію, а також функцію відновлення попереднього майнового стану. В поєднанні цих функцій і полягає по-зит. дія В. ц.

В. ц. має компенсац. характер, оскільки пов'язана з відновленням порушених прав кредитора (потерпілого). Тому обсяг відповідальності, як правило, повинен відповідати обсягу завданих збитків чи шкоди. Відповідно до ст. 203 ЦивК України боржник, що не виконав або неналежним чином виконав зобов'язання, повинен повністю відшкодувати завдані кредиторові збитки (витрати, зроблені кредитором, втрату та пошкодження його майна, а також неодер-жані ним доходи). У ст. 440 ЦивК зазначено, що шкода, заподіяна особі або майну гр-нина, а також шкода, заподіяна майну юрид. особи, підлягає відшкодуванню особою, що її заподіяла, у повному обсязі. Принцип повного відшкодування збитків, завданих невиконанням або неналежним виконанням зобов'язань, має заг. значення. Відступи від нього допускаються тільки у випадках, прямо передбачених у законі, напр., у ст. 205, 206 ЦивК. Сума збитків стягується з боржника (запо-діювача) на користь кредитора (потерпілого). В окр. випадках допускається майнове стягнення на користь держави. Це відбувається, напр., при застосуванні ст. 49 ЦивК, коли угода, укладена сторонами, визнається недійсною через те, що суперечить інтересам д-ви і сусп-ва. Спори, пов'язані із застосуванням В. ц., вирішуються загальними та арбітражними судами. Див. також Відповідальність солідарна, Відповідальність субсидіарна, Відповідальність юридична.

Літ.: Повышение роли ґражд.-правовой ответственности в охране прав и интересов граждан и организаций. К., 1988; Цив. право. К., 1996; Гражд. право, ч. 1. СПб., 1995. Я. М. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази