Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow ров-розп arrow РОЗВИТОК КАПІТАЛІЗМУ В РОСІЇ
   

РОЗВИТОК КАПІТАЛІЗМУ В РОСІЇ

Процес утворення внутрішнього ринку для великої промисловості" — праця В. І. Леніна, присвячена дослідженню системи виробничих відносин Росії в останній третині 19 ст., вивченню економіки і класової структури суспільства в пореформений період. Написана 1896—І)9, опублікована в березні 1899 під псевдонімом Володимир Ільїн. Включена в Повне зібр. творів, т. 3. В основу дослідження В. І. Ленін поклав процес утворення внутр. ринку для великої пром-сті. В кінці 19 ст. в Росії переважну більшість населення становило селянство. За таких умов, як твердили народники (В. П. Воронцов, Н. Ф. Данієльсон та ін.), розвиток Росії не піде по капіталістичному шляху, а тому перспективи для здійснення пролетарської соціалістичної революції нереальні. Вони намагалися довести, що реалізація додаткової вартості, вміщеної в товарі, неможлива без зовн. ринків, а в Росії без них не може розвиватись капіталізм. 1-й розділ праці В. І. Леніна присвячено критиці теор. помилок ліберальних народників (див. Народництво). Спираючись на Марксову теорію відтворення, В. І. Ленін всебічно обґрунтував висновок про те, що показником розвитку капіталізму є не зовнішній, а внутр. ринок, в основі якого лежить сусп. поділ праці, насамперед спеціалізація сусп. виробн., виникнення нових галузей, у т. ч. перетворення с. г. на товарну галузь. Він показав, що перехід від простого товарного господарства до капіталістичного здійснюється внаслідок експропріації безпосередніх виробників, що веде до утворення внутрішнього ринку предметів споживання і засобів виробництва. У 2-му розділі В. І. Ленін лав соціально-екон. характеристику розвитку капіталістичного землеволодіння в Росії, показав процес диференціації селянства на різні класові групи, осн. з яких є сільс. буржуазія (клас товаровиробників у землеробстві) і сільс. пролетаріат (наймані робітники). Середнє селянство займає проміжне становище, поступово розкладаючись і поповнюючи осн. класи. "Общинне селянство — не антагоніст капіталізму, а, навпаки, найглибша й найміцніша основа його" (Повне зібр. тв., т. З, с. 159). Значну роль у розвитку капіталістичного ладу відіграє торг. і позичковий капітал. У 3-му розділі, досліджуючи процес еволюції поміщицького г-ва в капіталістичне, В. І. Ленін показав особливості розвитку капіталізму в с. г. Росії. До них належать істотні пережитки кріпосництва у формі панщини, викупних платежів тощо, які гальмували розвиток капіталістичного способу виробн. Заінтересованість селянства в ліквідації поміщицького г-ва є основою його революційності. 4-й розділ присвячено вивченню особливостей розвитку різних галузей с. г., насамперед землеробства, його впливу на розширення внутр. ринку. Характерною особливістю цього процесу в с. г. є необов'язкове застосування праці найманих робітників, існування перехідних форм між сільс. буржуазією і сільс. пролетаріатом. Об'єктом дослідження 5—7-го розділів є три стадії розвитку капіталізму в пром-сті Росії: дрібне товарне виробн., капіталістична мануфактура, велика машинна індустрія. Ці стадії в Росії існували одночасно, при постійній тенденції перетворення дрібнотоварного виробн. на мануфактуру, а мануфактури на велику машинну індустрію, що незаперечно свідчило про капіталістичний розвиток пореформеної Росії. Критикуючи теор. погляди економістів-народників, В. І. Ленін зробив значний внесок у дальший розвиток теорії відтворення К. Маркса, обґрунтував випереджаючого (переважного) зростання виробництва засобів виробництва закон. В заключному, 8-му розділі дано глибоку характеристику ролі капіталістичного ладу в посиленні процесу усуспільнення виробництва і праці, в зростанні продуктивних сил. В праці показано, що розвиток капіталістичного способу виробн. відбувається стрибкоподібно, шляхом постійного порушення пропорцій, серед цілого ряду нерівномірностей. Аналіз виробничих відносин у Росії в кінці 19 ст., даний В. І. Леніним, характеристика сусп. структури країни дали змогу зробити важливий висновок про робітничий клас як керівну силу бурж.-демократичної і соціалістичної революцій. Осн. висновки праці В. І. Леніна "Р. к. в Р." і тепер є теор. базою для рев олюц. дій народів, які борються за нац. визволення, демократію і соціалізм, для вивчення сучас. соціально-екон. процесів, для критики антимарксистських теорій.

С. В. Мочерний.

 

Схожі за змістом слова та фрази