Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow К-кел arrow КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
   

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

(КМ України) — назва уряду України, який за ст. 113 Конституції України є вищим органом у системі органів виконавчої влади. КМ України — колегіальний орган, до складу якого входять Прем'єр-міністр України, перший віце-прем'єр-міністр, три віце-прем'єр-міністри, міністри. До 1991 існувала Рада Міністрів, яка за Конституцією УРСР 1978 була найвищим виконавчим і розпорядчим органом державної влади в УРСР, а з проголошенням незалежності України — найвищим органом державного управління. У 1992 із запровадженням інституту президентства КМ України було визначено як орган держ. виконавчої влади країни. КМ України відповідальний перед Президентом України та підконтрольний і підзвітний ВР України у межах, визначених Конституцією. Працює відповідно до Програми діяльності КМ України, схваленої ВР України, керуючись Конституцією і законами України, актами Президента України.

Правовий статус КМ визначено Конституцією та законами України.

Прем'єр-міністра України призначає Президент України за згодою більш ніж половини від конституційного складу ВР України. Ін. члени КМ призначаються Президентом за поданням Прем'єр-міністра. Члени КМ України призначаються на посади на строк, який не може перевищувати строку повноважень Президента України, тобто 5 років. Уряд складає повноваження перед новообраним Президентом України. Крім того, повноваження членів КМ можуть бути припинені рішенням Президента України. Прем'єр-міністр України, ін. члени КМ мають право заявити Президентові України про свою відставку. Відставка Прем'єр-міністра України має наслідком відставку всього складу КМ України. У разі прийняття ВР України (згідно зі ст. 87 Конституції) резолюції недовіри КМ України більшістю від конст. складу парламенту КМ зобов'язаний піти у відставку. КМ України, відставку якого прийнято Президентом України, за дорученням глави д-ви продовжує виконувати свої повноваження до поч. роботи новосформованого КМ України, але не довше ніж 60 днів. Члени КМ України не мають права суміщати свою службову діяльність з ін. роботою, напр., з роботою народного депутата України, крім викладацької, наук, і творчої у по-зароб. час, входити до складу кер. органу чи наглядової ради підприємства, що має на меті одержання прибутку.

Зміст та обсяг компетенції КМ України визначаються його статусом як вищого органу у системі органів викон. влади. Завданнями КМ є забезпечення держ. суверенітету та екон. самостійності України, здійснення внутр. і зовн. політики д-ви, виконання Конституції і законів України, актів Президента України. КМ вживає заходів щодо забезпечення прав

Будинок Кабінету Міністрів України - leksika.com.ua

і свобод людини та гр-нина, обороноздатності і нац. безпеки країни, громад, порядку, боротьби зі злочинністю. Важливими функціями КМ є розробка і здійснення загально-держ. програм екон., н.-т., соціального і культур, розвитку України, забезпечення рівних умов розвитку всіх форм власності, здійснення управління об'єктами держ. власності відповідно до закону. КМ повинен забезпечувати розробку проекту Закону про Державний бюджет України і виконання затвердженого ВР України Держ. бюджету України, а також подавати ВР звіт про його виконання. КМ України забезпечує проведення: фін., цінової, інвест. та податкової політики; політики у сферах праці й зайнятості населення, соціального захисту, освіти, науки і культури, охорони природи, екол. безпеки і природокористування; зовнішньоекон. діяльності України, мит. справи. Важливими є повноваження КМ щодо спрямування і координації роботи міністерств та ін. органів викон. влади. Він виконує також ін. функції, визначені Конституцією та законами України, актами Президента України.

В межах своєї компетенції КМ України видає акти — постанови і розпорядження, які є обов'язковими до виконання. Пост анови КМ містять найважливіші рішення, які мають нор-мат.-правовий характер. З питань індивід, характеру рішення оформляються розпорядженнями КМ України. Акти КМ підписує Прем'єр-міністр України; вони набувають чинності з дня їх підписання, якщо інше не зазначено в самих актах. Нормат.-правові акти КМ України підлягають реєстрації у порядку, встановленому законом.

Літ.: Історія Укр. Конституції. К., 1997; Авер'янов В. Б. Органи викон. влади в Україні. К., 1997; Держ. управління: теорія і практика. К., 1998.

В. Б. Авер'янов.

 

Схожі за змістом слова та фрази