Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Н-неб arrow НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН
   

НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН

- особливий режим діяльності органів держ. влади і управління, установ та організацій, який допускає встановлення спец, законом обмежень прав і свобод гр-н, правоздатності юрид. осіб, а також покладення на них дод. обов'язків. Запроваджується, як правило, при спробі захоплення держ. влади шляхом насильства, у випадках масових порушень правопорядку, що створюють загрозу життю і здоров'ю гр-н, виникнення внутр. збройних конфліктів, у разі стих, лиха, аварій і техноген. катастроф, епідемій тощо.

Крім заходів заг. безпеки (особливий режим в'їзду та виїзду, обмеження свободи переміщення гр-н і руху трансп. засобів, посилення охорони громад, порядку та окр. об'єктів, обмеження чи заборона розповсюдження окр. видів товарів, речовин і напоїв, обшук гр-н, речей і трансп. засобів, запровадження комендантської години та ін.), Н. с. може супроводжуватись істотними обмеженнями політ. характеру: введенням цензури, зупиненням діяльності політ, партій і громад, орг-цій, забороною проведення зборів, мітингів, вулич. походів і демонстрацій, а також будь-яких масових заходів, забороною страйків тощо. В Україні зміст прав, режиму Н. с, порядок його введення та припинення дії, особливості діяльності органів держ. влади та органів місц. самоврядування, підприємств, установ і організацій, додержання прав і свобод людини і гр-нина, а також прав і закон, інтересів юрид. осіб та відповідальність за порушення вимог або невиконання заходів прав, режиму Н. с. визначаються ст. 64, 85 і 106 Конституції України, Законом України «Про правовий режим надзвичайного стану» (2000), ін. законами України та указами Президента України про введення Н. с. в Україні або в окр. її місцевостях. Згідно з названими актами Н. с. — це особливий прав, режим, який може тимчасово вводитися в Україні чи в окремих її місцевостях при виникненні надзвичайних ситуацій техноген. або природ, характеру не нижче загальнодерж. рівня, що призвели чи можуть призвести до люд. і матеріальних втрат, створюють загрозу життю і здоров'ю гр-н, або при спробі захоплення держ. влади чи зміни конст. ладу України шляхом насильства. Передбачає надання відповід. органам держ. влади, військ, командуванню та органам місц. самоврядування повноважень, необхід. для відвернення загрози та забезпечення безпеки і здоров'я гр-н, норм, функціонування нац. економіки, органів держ. влади та органів місц. самоврядування, захисту конст. ладу, а також допускає тимчасове, обумовлене загрозою, обмеження у здійсненні конст. прав і свобод людини і гр-нина та прав і закон, інтересів юрид. осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Метою запровадження Н. с. є усунення загрози та якнайшвидша ліквідація особливо тяжких надзв. ситуацій техноген. або природ, характеру, нормалізація обстановки, відновлення правопорядку (при спробах захоплення держ. влади чи зміни конст. ладу шляхом насильства), для відновлення конст. прав і свобод гр-н, а також прав і законних інтересів юрид. осіб, створення умов для норм, функціонування органів держ. влади та органів місцевого самоврядування, ін. інститутів громадян, сусп-ва. Н. с. вводиться лише за наявності реальної загрози безпеці гр-н або конст. ладові, усунення якої ін. способами є неможливим. Зокрема, він може бути запроваджений у разі: 1) виникнення особливо тяжких надзв. ситуацій техноген. та природ, характеру (стих, лиха, катастроф, особливо вел. пожеж, застосування засобів ураження, пандемій, панзоотій тощо), що створюють загрозу життю і здоров'ю значних верств населення; 2) здійснення масових терорист, актів, що супроводжуються загибеллю людей чи руйнуванням особливо важливих об'єктів життєзабезпечення; 3) спалаху міжнац. і міжконфес. конфліктів, блокування або захоплення окремих особливо важливих об'єктів або місцевостей, що загрожує безпеці гр-н і порушує норм, діяльність органів держ. влади та органів місц. самоврядування; 4) масових безпорядків, що супроводжуються насильством над гр-нами, обмежують їх права і свободи; 5) спроби захоплення держ. влади чи зміни конст. ладу України шляхом насильства; 6) масового переходу держ. кордону з тер. суміжних держав; 7) необхідності відновлення конст. правопорядку і діяльності органів держ. влади. Н. с. в Україні або в окремих її місцевостях вводиться указом Президента України, який підлягає невідклад. розгляду і затвердженню ВР України протягом 2 днів з моменту звернення Президента України. В указі зазначаються: 1) обгрунтування необхідності введення Н. с; 2) межі території, на якій він вводиться; 3) час, з якого вводиться Н. с, і строк, на який він вводиться; 4) перелік і межі надзв. заходів, вичерп. перелік конст. прав та свобод людини і гр-нина, які тимчасово обмежуються у зв'язку з введенням Н. с, а також перелік тимчас. обмежень прав та закон, інтересів юрид. осіб із зазначенням строку дії цих обмежень; 5) органи держ. влади, органи військ, командування та органи місц. самоврядування, яким доручається здійснення заходів Н. с, та мета їх додаткових повноважень; 6) ін. питання, пов'язані із запровадженням Н. с. Указ Президента України про введення Н. с, затверджений ВР України, негайно оголошується через ЗМІ або в ін. спосіб.

В Україні Н. с. може бути введено на строк не більш як ЗО діб і не більш як 60 діб в о кремих її місцевостях. У разі необхідності він може бути продовжений Президентом України, але не більш як на 30 діб. Указ Президента про продовження дії Н. с. набуває чинності після його затвердження ВР України. За пропозицією ВР України Н. с. може бути скасований указом Президента України раніше строку, на який він вводився, у разі усунення обставин, що зумовили необхідність введення Н. с. В умовах Н. с. Президент України, ВР України, КМ України, м-ва, ін. центральні й місц. органи викон. влади, ВР АР Крим, РМ АР Крим, органи місц. самоврядування, а також військ, командування та його представники, підприємства, установи і організації відповідно здійснюють повноваження, надані їм Конституцією України та законами України, і забезпечують виконання заходів, передбач. Законом «Про правовий режим надзвичайного стану». Указом Президента України про введення Н. с. в інтересах нац. безпеки та громад, порядку з метою запобігання заворушенням або злочинам, для охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод ін. людей на період Н. с. можуть запроваджуватися такі заходи: 1) встановлення особливого режиму в'їзду і виїзду, а також обмеження свободи пересування по території, де вводиться Н. с; 2) обмеження руху трансп. засобів та їх огляд; 3) посилення охорони громад, порядку та об'єктів, що забезпечують життєдіяльність населення та нар. г-ва; 4) заборона проведення масових заходів, крім заходів, заборона на проведення яких встановлюється судом; 5) заборона страйків. У зв'язку з надзв. ситуаціями техноген. або природ, характеру можуть здійснюватись і такі заходи: 1) тимчасова чи безповоротна евакуація людей з місць, небезпечних для проживання, з обов'язковим наданням їм стаціонарних або тимчас. жилих приміщень; 2) встановлення для юрид. осіб квартир, повинності для тимчас. розміщення евакуйованого або тимчасово переселеного населення, авар.-рят. формувань та військ, підрозділів, залучених до подолання надзв. ситуацій; 3) тимчас. заборона буд-ва нових, розширення діючих підприємств та ін. об'єктів, діяльність яких не пов'язана з ліквідацією надзв. ситуації або забезпеченням життєдіяльності населення та авар.-рят. формувань; 4) встановлення карантину та проведення ін. обов'язкових сан. та протиепідем. заходів; 5) запровадження особливого порядку розподілення продуктів харчування і предметів першої необхідності; 6) мобілізація та використання ресурсів підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності для відвернення небезпеки та ліквідації надзв. ситуацій з обов'язковою компенсацією понесених втрат;

7) зміна режиму роботи підприємств, установ, організацій усіх форм власності, переорієнтація їх на в-во необхідної в умовах Н. с. продукції, ін. зміни вироб. діяльності, необхідні для проведення авар.-рят. і відновлювальних робіт;

8) усунення від роботи на період Н. с, у разі неналеж. виконання своїх обов'язків, керівників держ. підприємств, установ і організацій, від діяльності яких залежить нормалізація обстановки в районі Н. с, і покладення тимчас. виконання обов'язків зазначених керівників на ін. осіб. У виняткових випадках, пов'язаних з необхідністю проведення невідюіад. авар.-рят. робіт, допускається тимчас. переведення або залучення на добровільній основі працездат. населення і трансп. засобів гр-н для виконання зазнач, робіт за дозволом відповід. керівника авар.-рят. робіт за умови обов'язкового забезпечення безпеки праці. Забороняється залучення неповнолітніх, а також вагіт. жінок до робіт, які можуть негативно вплинути на стан їх здоров'я.

У зв'язку з масовими порушеннями громад, порядку можуть вживатися дод. заходи прав, режиму Н. с, зокрема: 1) запровадження комендантської години (заборона перебувати на вулицях та в ін. громад, місцях без спеціально виданих перепусток і посвідчень особи у встановлені години доби); 2) перевірка док-тів у гр-н, а в необхід. випадках — проведення особистого огляду, огляду речей, трансп. засобів, багажу і вантажів, служб, приміщень та житла гр-н; 3) заборона призовникам і військовозобов'язаним змінювати місце проживання без відома відповід. військ, комісаріату; 4) обмеження або тимчас. заборона продажу зброї, отруйних і сильнодіючих хім. речовин, а також алк. напоїв та речовин, вироблених на спиртовій основі; 5) тимчас. вилучення у гр-н зареєстрованої вогнеп. і хол. зброї та боєприпасів, а у підприємств, установ і організацій — також навчальної військової техніки, вибухових, радіоакт. речовин і матеріалів, отруйних і сильнодіючих хім. речовин; 6) заборона виготовлення і розповсюдження інформ. мат-лів, які можуть дестабілізувати обстановку; 7) регулювання роботи цивільних теле- та радіоцентрів, заборона роботи аматор, радіопереда-вальних засобів та радіовипромінювальних пристроїв особистого і колект. користування;

8) особливі правила користування зв'язком та передачі інформації через комп'ютерні мережі;

9) порушення у порядку, визначеному Конституцією і законами України, питання про заборону діяльності політичних партій, громад, орг-цій в інтересах нац. безпеки та громад, порядку, охорони здоров'я населення або захисту прав і свобод ін. людей. Чинним зак-вом України передбачено систему гарантій законності, прав і свобод гр-н та прав і закон, інтересів юрид. осіб в умовах Н. с. Зокрема, на період його дії забороняються: зміна Конституції України, зміна Конституції АР Крим; зміна виб. законів; проведення виборів Президента України, а також виборів до ВР України, ВР АР Крим і органів місц. самоврядування; проведення всеукр. та місц. референдумів; обмеження прав і повноважень нар. депутатів України. В умовах Н. с. не можуть бути обмежені права і свободи людини та гр-нина, зазначені в ч. 2 ст. 64 Конституції України. Крім того, введення Н. с. не може бути підставою для застосування тортур, жорстокого чи принижуючого людську гідність поводження або покарання, будь-якого обмеження права на життя, на свободу думки, совісті, релігії у розумінні цих прав і свобод, прийнятих у Міжнародному пакті про громадянські та політичні права 1966 і законами України. Будь-які спроби використати введення Н. с. для захоплення влади або зловживання нею тягнуть за собою відповідальність згідно з законом. Особам, які втратили житло у зв'язку з обставинами, пов'язаними з дією Н. с, у т. ч. з проведенням робіт для їх відвернення або ліквідації, відповідно до закону надаються жилі приміщення; особам, які постраждали під час проведення авар.-рят. робіт, відшкодовуються заподіяні матеріальні збитки та надається ін. необхідна допомога на умовах і в порядку, встановленому законом. Юрид. особам, майно і ресурси яких використовувалися для відвернення або ліквідації ситуацій, що стали причиною введення Н. с, відшкодовується їх повна вартість у встановленому законом порядку. Встановлено також відповідні гарантії труд, прав гр-н. Зокрема, особам, тимчасово переведеним на роботу, не обумовлену труд, договором, а також залученим до робіт по ліквідації надзв. ситуацій, гарантується оплата праці відповідно до чинного зак-ва України. Важливою гарантією прав і свобод гр-н в умовах Н. с. є зобов'язання України відповідно до Міжнар. пакту про громадян, та політ, права 1966 негайно після введення Н. с. повідомити через Ген. секретаря ООН д-вам, які беруть участь у цьому пакті, про обмеження прав та свобод людини і гр-нина, що є відхиленням від зобов'язань за Міжнар. пактом, та про межу цих відхилень і причини прийняття такого рішення. У повідомленні зазначається також строк, на який вводяться відхилення від зобов'язань, передбачених Міжнар. пактом. У такому самому порядку Україна повинна повідомити про зміни межі відхилень від зобов'язань за Міжнар. пактом про громадян, та політ, права або строку дії обмежень прав і свобод.

В. П. Нагребельний, М. В. Оніщук.

 

Схожі за змістом слова та фрази