Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРЕНДА ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ
   

ОРЕНДА ЦІЛІСНИХ МАЙНОВИХ КОМПЛЕКСІВ

— госп. зобов'язання, що виникає з різновиду договору оренди і характеризується насамперед специфікою об'єкта оренди, особливостями суб'єктного складу й змісту договору, процедури його укладання тощо. Специфіка об'єкта такого договору полягає у тому, що в строкове платне володіння і користування орендаря для підприєм. цілей та ін. діяльності передається не будь-яке майно, а те, сукупність якого утворить цілісний майновий комплекс (далі ЦМК).

Відповідно до ст. 4 Закону України «Про оренду державного майна» (1992, в ред. від 14.ІІІ 1995) ЦМК держ. підприємств, їх структурних підрозділів (філій, цехів, дільниць) є госп. об'єкт із завершеним циклом в-ва продукції (робіт, послуг), з наданою йому д-вою зем. ділянкою, на якій він розміщений, автономними інж. комунікаціями, системою енергопостачання. У разі виділення ЦМК структур, підрозділу підприємства складається розподільчий баланс.

Орендодавець надає орендареві грош. кошти та цінні папери з урахуванням дебітор, і кредиторської заборгованості на умовах кредиту за ставкою рефінансування Нац. банку України, а ін. оборотні матеріальні засоби викуповуються орендарем. Порядок викупу оборот, матеріальних засобів та використання грош. коштів, одержаних від їх викупу, а також грош. коштів, наданих орендареві на умовах кредиту, визначаються КМ України. Законом зазначено держ. підприємства та їхні структурні підрозділи, ЦМК яких не передаються в оренду. Не можуть бути об'єктами оренди, зокрема, комплекси казенних підприємств, а також тих суб'єктів господарювання, що здійснюють діяльність, передбачену ч. 1 ст. 4 Закону України «Про підприємництво» (1991). їх перелік може бути доповнений законод. актами України.

Особливості суб'єктного складу договорів О. ц. м. к. полягають у тому, що, по-перше, орендодавцями ЦМК підприємств та їхніх структур, підрозділів, віднесених до загальнодерж., респ. і комунальної власності, за заг. правилом, можуть виступати тільки органи, спеціально уповноважені розпоряджатися відповідним майном (Фонд держ. майна України, ВР АР Крим, місцеві ради), а держ. підприємства — тільки з дозволу вищезгаданих органів. По-друге, учасниками таких договорів на стороні орендаря можуть стати будь-які особи, яким це не заборонено чинним зак-вом України і за умови відсутності заяви госп. т-ва, утвореного труд, колективом підприємства, його структур, підрозділу, впродовж 20 днів від моменту повідомлення їх про намір орендувати відповідно ЦМК підприємства, структур, підрозділу.

Пріоритет членів труд, колективу на О. ц. м. к. держ. підприємства або його структурних підрозділу полягає у тому, що вони в обов'язковому порядку сповіщаються орендодавцями про наявні сторонні ініціативи з цього приводу. Протягом 15 днів з моменту повідомлення члени труд, колективу можуть прийняти рішення про О. ц. м. к. «свого» суб'єкта господарювання. Для цього утворюється госп. т-во, в яке до моменту реєстрації статуту має право вступити будь-який член відповід. труд, колективу за особистою заявою. Рішення вважається прийнятим при схваленні його голосами більше половини складу працівників. У процесі укладання договору О. ц. м. к. орендодавець погоджує його з органом, правомочним управляти відповідним держ. майном, а за необхідності — і з органами Антимоноп. к-ту України.

З моменту надходження до орендодавця заяви та проекту договору О. ц. м. к. щодо відповід. підприємства, його структур, підрозділу припиняється чинність ряду статей Закону «Про підприємства в Україні» (1991, з наст, змінами і доп.) в частині купівлі, продажу, передачі, обміну, надання безоплатно, списання майна, а також придбання цінних паперів, одержання кредитів у розмірах, що перевищують їх середньорічний рівень за ост. три роки в порівн. цінах. Якщо зазначені дії необхідні для ефектив. функціонування держ. підприємства, вони здійснюються з дозволу відповід. орендодавця.

Діяльність держ. підприємства, його структур, підрозділу, чий ЦМК переданий в оренду, припиняється шляхом реорганізації через приєднання підприємства до орендаря, а структур, підрозділу — шляхом його виділення із підприємства з наст, приєднанням до орендаря від дати видання про це відповідного наказу органом, уповноваженим управляти держ. майном. Орендар стає правонаступником прав та обов'язків держ. підприємства відповідно до договору оренди, а в разі О. ц. м. к. структур, підрозділу — також правонаступником прав та обов'язків держ. підприємства, пов'язаних з діяльністю цього структур, підрозділу. Передача ЦМК у суборенду не допускається. Зобов'язання по О. ц. м. к. (оскільки покладений в її основу договір є строковим), може бути припинене у зв'язку із закінченням строку дії договору або достроково за взаєм. згодою сторін та на ін. підставах, передбачених зак-вом. Якщо до моменту припинення зобов'язання ЦМК держ. підприємства (його структур, підрозділу) не викуплений орендарем у порядку, передбаченому зак-вом, або його частина залишається невикупленою, майно комплексу (крім викупленого) підлягає поверненню орендодавцю на умовах, регламентованих спец, нормативним актом. Фонд держ. майна України 1997 затвердив «Порядок повернення орендованих цілісних майнових комплексів державних підприємств після припинення або розірвання договору оренди», яким регулюється здійснення комплексу заходів і процедур, пов'язаних з поверненням орендодавцю орендованого держ. майна: інвентаризація та оцінка майна орендних підприємств, визначення часток д-ви й орендаря у цьому майні, облік заборгованості орендарів по орендних платежах, прийняття-передача майна, вибір організаційно-правової форми підприємства, заснованого на поверненому після оренди державному майні та, при необхідності, на майні орендаря (за його згодою).

Вибір орг.-прав. форми підприємства, що утворюється на базі майна кол. орендного підприємства, відповідно до цього акта, здійснює Фонд держ. майна України за погодженням з органом управління відповідним держ. майном, а в разі наявності в майні орендного підприємства частки майна орендаря — також за погодженням з кол. орендарем.

В. В. Хахулін.

 

Схожі за змістом слова та фрази