Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow У arrow УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ
   

УГОДА ПРО РОЗПОДІЛ ПРОДУКЦІЇ

- юрид. форма інвестування пошуку, розвідки та видобування корисних копалин у межах тер. України, її континентального шельфу та виключної (морської) економічної зони. Спрямована насамперед на створення д-вою в особі її уповноважених органів сприятливих умов для інвестиційної діяльності у зазнач, сфері.

Суть У. про р. п. полягає у тому, що одна сторона (Українська держава) доручає ін. стороні (інвестору) проведення упродовж узгодженого між ними строку пошуку, розвідки та видобування корисних копалин на визначеній ділянці (ділянках) надр і ведення пов'язаних з угодою робіт, а інвестор зобов'язаний виконати доручені роботи своїм коштом і на свій ризик з наст, компенсацією витрат і отриманням плати (винагороди) у вигляді частини прибуткової продукції. Сторонами угоди виступають інвестор і КМ України та ВР АР Крим або орган місц. самоврядування, на тер. якого розташована відповідна ділянка надр. Учасниками угоди можуть бути кілька інвесторів за умови їх відповідальності солідарної за передбачені цією угодою зобов'язання. За своєю прав, природою У. про р. п. є інвест. договором комплексного характеру, який охороняє цив.-прав. (приватні) й владні (публічно-правові) відносини. Права та обов'язки сторін угоди визначаються згідно з цив. зак-вом України з урахуванням особливостей правовідносин щодо користування землею, надрами, ін. природними ресурсами.

Відносини, що виникають у процесі укладення, виконання та припинення дії У. про р. п., визначення вимог до таких угод, а також особливості правовідносин щодо користування надрами на умовах розподілу продукції регулюються нормами Закону України «Про угоди про розподіл продукції» (1999), пост. КМ України «Про порядок надання спеціальних дозволів (ліцензій) на користування надрами» від 31.УІІІ 1995 (з наст, змінами і доп.), «Про механізм ліцензування користування ділянками надр для реалізації (здійснення) угод про розподіл продукції» від 9.ХІІ 1999 та ін. законод. актами. Згідно з цими актами У. про р. п. укладається після її погодження з постійно діючою міжвідомчою комісією, яка утворюється КМ України й уповноважена вирішувати питання з організації, укладення та виконання У. про р. п. Укладення таких угод здійснюється переважно шляхом проведення тендеру (конкурсу).

Процедура розроблення проекту угоди, його реєстрація та узгодження, порядок підписання, а також держ. реєстрація угоди після її укладення здійснюються відповідно до Закону «Про угоди про розподіл продукції» і Порядку реєстрації проектів угоди про розподіл продукції та державної реєстрації угоди про розподіл продукції (затв. КМ України 29.ХІ 2000). Інвестору, який є стороною угоди, видається свідоцтво про держ. реєстрацію. Строк дії У. про р. п. визначається сторонами, але не може перевищувати 50 років від дня її підписання. Угода укладається у письм. формі й за змістом повинна відповідати встановленим зак-вом вимогам. У ній, зокрема, мають бути зазначені строк її дії, істотні та особливі умови розподілу продукції, особливості користування надрами під час виконання угоди, порядок розподілу виробленої продукції, право власності на неї тощо. Роботи, передбачені угодою, виконуються відповідно до затверджених програм, планів і кошторисів.

Інвестор має право передати повністю або частково свої повноваження та обов'язки за У. про р. п. будь-якій юрид. чи фіз. особі лише за згодою д-ви. Безпідставна відмова д-ви у такій згоді не допускається. Передача цих прав і обов'язків оформляється письм. договором з особою, яка їх приймає. Такий договір стає невід'єм. частиною У. про р. п., підлягає держ. реєстрації та супроводжується відповід. переоформленням ліцензій тощо. На вимогу іноземного інвестора, якому передані права та обов'язки за У. про р. п., можуть бути уточнені її умови з урахуванням особливостей іноз. інвестування. Д-ва гарантує, що до прав і обов'язків сторін, визначених У. про р. п., протягом строку її дії застосовуватиметься зак-во України, чинне на момент її укладення. Ці гарантії не поширюються на зміни зак-ва, що стосуються питань оборони, нац. безпеки, забезпечення громад, порядку та охорони довкілля. Згідно з чинним зак-вом сторони несуть передбачену У. про р. п. юрид. відповідальність за невиконання своїх зобов'язань. Шкода, заподіяна довкіллю у зв'язку з діяльністю інвестора, пов'язаною з виконанням угоди, підлягає відшкодуванню (компенсації) у повному обсязі за його рахунок, незалежно від плати за забруднення довкілля та погіршення якості природ, ресурсів. Інвестор звільняється від відшкодування шкоди в разі її заподіяння внаслідок непереборної сили або навмисних дій потерпілих. Цив. відповідальність інвестора, в т. ч. за шкоду, заподіяну довкіллю та здоров'ю людей, підлягає страхуванню. За домовленістю сторін у рамках угоди приймається програма страхування екол. ризиків.

Спори між сторонами У. про р. п., пов'язані з її виконанням, припиненням та визнанням недійсною, підлягають розгляду в судах України, якщо інше не передбачене умовами угоди.

В. П. Нагребельний, С. П. Коломацька.

 

Схожі за змістом слова та фрази