Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow соц-спер arrow СОЦІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ
   

СОЦІАЛЬНЕ ПЛАНУВАННЯ

— складова частина народногосподарського планування, що передбачає розв'язання гол. проблем соціального розвитку в масштабі всього суспільства. Планування соціального розвитку — важливий напрям держ. планування, пов'язаний з безперервним зростанням потреб населення, зміною їхньої структури, відмінностями в умовах життя окремих соціальних груп трудящих, специфікою або характером праці в окремих галузях, особливостями життя населення в різних районах країни тощо. Відразу після перемоги Великої Жовтн. соціалістич. революції в СРСР було розв'язано такі соціальні питання, як встановлення 8-годинного робочого дня, створення системи соціального страхування, перехід до безплатної освіти й мед. обслуговування. В роки першої п'ятирічки також було розв'язано ряд найважливіших соціальних проблем, насамперед ліквідовано безробіття й аграрне перенаселення. В міру збільшення екон. ресурсів країни соціальні завдання, які ставилися в нар.-госп. планах, безперервно розширялися, що давало можливість все повніше й послідовніше здійснювати соціальну програму КПРС. У планових завданнях визначалися послідовність, масштаби й строки розв'язання соціальних проблем, виходячи з їхнього політ. й екон. значення та можливостей суспільства на даний період. Особливо широкого розвитку набуло С. п. в умовах розвинутого соціалізму. Величезні соціальні досягнення рад. суспільства законодавчо закріплено в Конституції СРСР. У розділі "Соціальний розвиток і культура" визначено шляхи дальшого зростання життєвого рівня населення, поліпшення умов праці, розвитку освіти, науки й культури. Передбачені Конституцією СРСР завдання щодо підвищення народного добробуту конкретизуються в держ. планах економічного й соціального розвитку. З серед. 60-х рр. з ініціативи ленінгр. об'єднання "Світлана" почалася розробка комплексних планів екон. й соціального розвитку підприємств, які охоплюють широке коло проблем соціального розвитку трудових колективів (див. План соціального розвитку колективу). Відповідно до постанови ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи" (1979) у складі держ. планів екон. й соціального розвитку СРСР, союзних і авт. республік, країв, областей, міст і районів, а також м-в, відомств, об'єднань, підприємств і орг-цій розробляють зведені розділи по всьому комплексу заходів у галузі соціального розвитку. В розв'язанні багатьох соціальних питань активну участь беруть Ради народних депутатів. Розгорнуту програму соціального розвитку і підвищення рівня життя народу накреслено в документах XXVI з'їзду КПРС. Зокрема, передбачено підвищити реальні доходи на душу населення, збільшити роздрібний товарооборот держ. і кооп. торгівлі, середньомісячну заробітну плату робітників і службовців, підвищити оплату праці колгоспників у громад. г-ві колгоспів, збільшити сусп. фонди споживання та держ. допомогу сім'ям, які мають дітей, і молодожонам, забезпечити дальше поліпшення умов праці, побуту і відпочинку працюючих жінок, поліпшити житл. умови рад. людей та ін.

Т. Т. Ковальчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази