Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow відо-вільні arrow ВІЙНА
   

ВІЙНА

- спосіб розв'язання суперечностей між класами, державами й націями засобами організованої збройної боротьби за досягнення певних політ. цілей; соціальне явище, властиве класово-антагоністичним суспільствам; продовження політики іншими, а саме насильственими засобами. Марксизм-ленінізм розрізняє В. справедливі й несправедливі, визвольні і загарбницькі. Справедливі В.- це насамперед громадянська В., що має на меті знищення від-жилих сусп. відносин усередині країни; захист прогресивного ладу від нападу ззовні; визволення поневолених народів: нац.-визвольна

В., завданням якої є Ліквідація нац.-колоніального гноблення; оборонна В., спрямована проти іноземних загарбників. Найяскравішим прикладом справедливої В. є Велика Вітчизняна війна Радянського Союзу 1941-45 В. несправедливі, загарбницькі мають на меті поневолення ін. країн і народів. В період імперіалізму В. стають особливо руйнівними й за певних умов набувають характеру світових. Це зумовлюється загостренням суперечностей між імперіалістичними д-вами. Поки існує імперіалізм, постійно зберігається соціально-екон. база для виникнення В. (Див. Мілітаризм, Воєнно-промисловий комплекс). Проте в післявоєнний період, коли імперіалізм втратив домінуюче становище в міжнар відносинах і хід історії дедалі більше визначається світовою системою соціалізму, коли зріс вплив держав, що завоювали незалежність, створено реальні умови для відвернення В. В 70-х рр 20 ст. ленінський принцип мирного співіснування утвердився в практиці міжнар. життя, став основою повороту від політики "холодної війни" до розрядки міжнародної напруженості. Цей принцип дістав конституційне закріплення в Конституції СРСР 1977 Основні напрями боротьби проти загрози світової В. на сучас. етапі визначено виробленою XXIV з'їздом КПРС Програмою миру, програмою дальшої боротьби за мир і міжнар. співробітництво, прийнятою XXV з'їздом КПРС. Вирішальними факторами боротьби проти загрози В. є світова соціалістична співдружність, зміцнення її оборонної могутності, міжнародний комуністичний рух, широкий антиімперіалістичний, антивоєнний фронт нар. мас. В СРСР пропаганда війни заборонена законом 1951.

Літ.: Энгельс Ф. Избранные военные произведения. М., 1958; Ленин В. И. О войне, армии и военной науке. М, 1965; Матеріали XXIV з'їзду КПРС. К., 1971; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Брежнев Л. І. Ленінським курсом. Промови і статті, т. 1-6. К., 1971 - 78; Програмні документи боротьби за мир, демократію і соціалізм. К., 1961. І. М. Карнаухов.

 

Схожі за змістом слова та фрази