Повернись живим
Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА
   

ЕКСПЕРТИЗА СУДОВО-ПСИХІАТРИЧНА

- вид експертизи судової. Вона встановлює: псих, стан підозрюваних для вирішення діз-навачем та слідчим питання про можливість проведення з ними слідчих дій; наявність у підозрюваних та обвинувачених псих, вад, що заважають самостійно здійснювати свій захист; псих, стан обвинувачених, підсудних та їх здатність усвідомлювати свої дії і керувати ними у період часу, протягом якого скоєно інкриміновані їм діяння, та в ін. відрізки часу, які цікавлять слідство і суд; ступінь сусп. небезпечності осіб, що мають бути визнані судом неосудними, та можливість застосування до них передбачених законом заходів мед. характеру; псих, стан осіб, що мають бути визнані осудними, але захворіли на психічну хворобу після скоєння злочину і не можуть брати участь у слідчих діях чи в судовому процесі, а також наявність мед. підстав для застосування до них заходів мед. характеру, передбачених законом; псих, стан свідків, а також їх здатність правильно сприймати, запам'ятовувати та відтворювати обставини, що мають значення у справі; псих, стан потерпілих, їх здатність адекватно сприймати, запам'ятовувати, відтворювати обставини скоєних проти них протиправних дій та чинити опір (для визначення наявності безпорадного стану); ступінь тяжкості псих, розладів потерпілого та їх причинний зв'язок з обставинами крим. характеру (для визначення заподіяння шкоди здоров'ю); псих, стан позивачів, відповідачів, ін. підекс-пертних у цив. процесі, їх здатність усвідомлювати значення своїх дій і керувати ними у період часу, що цікавить суд. Фактично Е. с.-п. є і оглядом психічно хворих, визнаних неосудними, щодо наявності підстав для зміни або скасування призначеного судом примус, заходу мед. характеру. Згідно із Законом України «Про судову експертизу» (1994) Е. с.-п. здійснюють спеціа-ліз. підрозділи психіатр, лікарень та диспансерів.

Е. с.-п. призначають тільки органи дізнання, слідства та суду. Експертиза по порушеній крим., цив. справі, справі про адм. правопорушення здійснюється на підставі відповідної постанови або ухвали. Юрид. підставами для призначення Е. с.-п. є відповідні статті зак-ва України, фактичними — конкр. документовані дані про псих, стан особи, що викликають сумніви щодо її псих, повноцінності, осудності або дієздатності. Зазначені матеріали є об'єктами експертного дослідження і обов'язково надаються експертові ор ганом, який призначив експертизу. Згідно з усталеною практикою проведення Е. с.-п. доручається установі, хоча суб'єктом Е. с.-п. є психіатр-експерт. Кількісний склад експертів у конкр. справі встановлює орган, який призначив експертизу. Е. с.-п. може здійснюватися амбулаторно чи стаціонарно за наявності підекспертного або за матеріалами справи, якщо підекспертний відсутній (заочна чи посмертна експертиза). Незалежно від форми і виду експертизи психіатр-експерт або експертна комісія досліджують матеріали справи, медичну документацію, псих, стан підекспертного, складають акт судово-психіатричної експертизи і надсилають його з усіма матеріалами на адресу органу, який призначив експертизу. При повтор, експертизі у тій самій чи ін. експертній установі, так само як у разі розходжень між експертами однієї комісії, жоден з висновків не має для слідства і суду заздалегідь встановленої сили.

Законод. вимога мотивування судом незгоди з висновком експерта не забезпечується через відсутність методики оцінки висновків Е. с.-п. Тому на практиці вирішального значення набувають рівень профес. підготовки експерта та рівень адм. підпорядкованості експертної установи.

Літ.: Glatzel J. Forensische Psychiatrie: der Psychiater im StrafprozeB. Stuttgart, 1985; Суд. психиатрия: Руководство для врачей. М., 1988; Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клин, психиатрия, т. 2. М., 1994; Сегай М. Я., Первомайський В. Б. Питання суд.-психіатр. експертизи при визнанні неосудності та призначенні примус, заходів мед. характеру у проектах КПК та КК України. «Вісник Академії правових наук України», 1995, № 4.

В. Б. Первомайський.

 

Схожі за змістом слова та фрази