Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ
   

МОНІТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ

— система спостереження за ст аном зем. фонду з метою своєчас. виявлення його змін, оцінки, відвернення та ліквідації наслідків негат. процесів. Залежно від охоплених спостереженнями територій розрізняють такі види М. з.: глобальний (пов'язаний з міжнар. н.-т. програмами); національний (охоплює всю тер. країни); регіональний (на територіях, що характеризуються єдністю фіз.-геогр., екол. та екон. умов); локальний (на територіях нижче регіон, рівня до територій окр. зем. ділянок і елементарних структур ландшафтно-екол. комплексів). В Україні ведення М. з. вперше було передбачене Земельним кодексом, прийнятим 18.XIІ 1990. Фактично системат. спостереження за станом зем. ресурсів розпочалися в нашій країні після затвердження КМ України 20. VIІІ 1993 Положення про моніторинг земель. Згідно із чинним зак-вом України, об'єктом М. з. є весь зем. фонд країни незалежно від форм власності на землю і використання земель. М. з. передбачає ведення системат. спостережень за станом усіх земель, виявлення змін у їх стані, а також оцінку: стану використання угідь, полів, ділянок; процесів, пов'язаних зі змінами родючості грунтів (розвиток вод. і вітрової ерозії, втрата гумусу, погіршення структури грунту, заболочення і засолення); заростання сільськогосп. угідь, забруднення земель пестицидами, важкими металами, радіонуклідами та ін. токсич. речовинами; стану берегових ліній річок, морів, озер, заток, водосховищ, лиманів, гідротех. споруд; процесів, пов'язаних з утворенням ярів, зсувів, сельовими потоками, землетрусами, карстовими, кріоген. та ін. явищами; стану земель нас. п., територій, зайнятих нафтогазодоб. об'єктами, очис. спорудами, гноєсховищами, складами па-ливно-мастил. матеріалів, добрив, стоянками ав-тотр-ту, захороненнями токсич. пром. відходів і радіоакт. матеріалів, а також ін. пром. об'єктами.

У процесі М. з. застосовують різні види спостереження за станом зем. ресурсів. За строками та періодичністю проведення їх поділяють на базові, періодичні та оперативні. Базові спостереження здійснюють на поч. стадії для фіксації стану об'єкта спостережень на момент початку ведення М. з. Періодичними є спостереження з періодичністю 12 і більше місяців. Оперативні спостереження проводять для виявлення змін у стані земель з метою їх фіксації. Здійснюються, як правило, через менші (порівняно з періодичними спостереженнями) інтервали часу. Ведення моніторингу покладено на Держ. комітет України по зем. ресурсах (при М-ві екології та природ, ресурсів України), який забезпечує його ведення разом з М-вом агр. політики України, Укр. академією агр. наук, Нац. косм. агентством та ін. заінтересованими м-вами і відомствами.

Отримані дані оцінюються за допомогою аналізу результатів ряду послідовних спостережень і порівняння одержаних показників. Відповідну інформацію узагальнюють по районах, містах, областях, АР Крим, а також по окр. природ, комплексах і передають у пункти автоматиз. інформ. систем обласних, Київського та Севастопольського міських управлінь зем. ресурсів і к-ту по зем. ресурсах і зем. реформі АР Крим. За результатами оцінки стану зем. фонду складають доповідні, прогнози та рекомендації, які подають до місц. органів держ. вик. влади, органів місц. самоврядування та Держкомзему України для вжиття заходів щодо відвернення і ліквідації наслідків негат. процесів. Роботи з ведення М. з. здійснюють за рахунок держ. бюджету в межах асигнувань на проведення зем. реформи та частини коштів від плати за землю, які надходять до місц. бюджетів.

П. Ф. Кулинич.

 

Схожі за змістом слова та фрази