Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Ф arrow ФАКУЛЬТЕТ
   

ФАКУЛЬТЕТ

[від лат. — спроможність, здатність, уміння] — осн. організаційний і навч.-науковий підрозділ вищого навч. закладу, що здійснює підготовку студентів та аспірантів з однієї або кількох споріднених спеціальностей, підвищення кваліфікації фахівців відповід. галузі, а також керівництво наук, і науково-пед. діяльністю кафедр та лабораторій, які він об'єднує. Поділ навч. закладів на Ф. встановився у середньовічних університетах — т. з. артистичний (загальноосвітній), медичний, юридичний (див. Юридичний факультет), богословський (теологічний) Ф. З диференціацією наук і розвитком промисловості у 18—19 ст. кількість Ф. значно зросла — з'явилися фізико-математичний, історико-філологічний, філософський, б іологічний, технічний та ін. У 19 і на поч. 20 ст. підрозділи типу Ф. у тех. вузах часто називалися відділеннями, а в сучасній вищій школі ряду країн їх іменують департаментами, інститутами, коледжами тощо. В кол. СРСР у вузах існували самост. заочні й вечірні Ф., підготовчі Ф. — для іноз. гр-н, Ф. підвищення кваліфікації. Крім того, для загальнонаук. та загальноінж. підготовки студентів-заочників з метою наближення навч. центрів до місця роботи і проживання студентів при вузах функціонували загальнотехнічні Ф., які працювали за вечірньою і заочною системами навчання. Після закінчення таких Ф. студенти продовжували навчання за обраною спеціальністю на відповідному Ф.

В Україні Ф. утворюється рішенням вченої ради вищого закладу освіти за умови, якщо до його складу входить не менш як три кафедри і на ньому навчається не менше 200 студентів денної форми навчання. Рішення про заснування Ф. поза місцем розташування вищого навч. закладу держ. форми власності приймається спеціально уповноваженим центр, органом виконавчої влади в галузі освіти і науки, ін. органами держ. влади, які мають у своєму підпорядкуванні вищі навч. заклади. Прав, статус Ф. визначається нормами Законів України «Про освіту» (1991), «Про вищу освіту» (2002), ін. нормат.-прав. актів, а також статутом відповід. вищого навч. закладу. Для організації навч. роботи за спеціальностями або за видами навчання у складі Ф. можуть утворюватися відділення. Керує Ф. декан, який обирається на посаду таємним голосуванням ученою радою Ф. та призначається (затверджується) керівником вищого навч. закладу строком на 5 років (для закладу зі статусом національного — на 7 років). Гранич. вік кандидата на посаду декана Ф. не може перевищувати 60 років. Керівник Ф. виконує свої повноваження на пост, основі і може делегувати окремі з них своїм заступникам. Він видає розпорядження, що стосуються діяльності Ф., які є обов'язковими для виконання усіма його працівниками і можуть бути скасовані керівником вищого навч. закладу.

Колегіальним органом Ф. є вчена рада, яку очолює декан. До її складу входять за посадами заст. декана, завідувачі кафедр, керівники органів самоврядування Ф., а також виб. особи, що представляють науково-пед. та ін. працівників Ф. відповідно до квот, визначених у статуті вищого навч. закладу. При цьому не менш як 75 % заг. чисельності складу вченої ради мають становити наук.-пед. працівники Ф. До компетенції вченої ради належать: визначення заг. напрямів наук, діяльності Ф.; обрання на посаду таєм. голосуванням асистентів, викладачів, ст. викладачів, доцентів, декана; ухвалення навч. програм та планів; вирішення питань організації навч.-вихов. процесу; ухвалення фін. плану і звіту Ф. та ін. Рішення вченої ради вводяться у дію розпорядженнями декана. Органом громад, самоврядування Ф. є збори (конференція) його трудового колективу, які скликаються не рідше одного разу на рік. Вони дають оцінку діяльності декана Ф., затверджують річний звіт Ф., обирають представників Ф. до вченої ради вищого навч. закладу тощо. На Ф. можуть утворюватися також органи студ. самоврядування, рішення яких мають дорадчий характер.

В. П. Нагребельний, В. П. Самохвалов.

 

Схожі за змістом слова та фрази