Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow п arrow ПОПИТ
   

ПОПИТ

- 1. Ринкова сила, що визначає наявні обсяги певного товару чи послуги і ціну, що вимагається за них. Зростання П. викликає і розширення пропозиції, і збільшення ціни, тоді як розширення пропозиції викликає падіння ціни й попиту. 2. Ідеальна потреба і реальна можливість покупця придбати певну кількість якогось товару. П. має чотири основних спонукальних мотиви до туризму (див. Потреби туристські): фізичний; культурний; соціальний; фантазійний. П. с у к у п н и й - 1) поняття, запропоноване Дж. М. Кейнсом: сума витрат на споживання, капіталовкладення, державні витрати й імпорт мінус експорт; 2) реальний обсяг валового національного продукту, який усі споживачі (населення, підприємства й уряд) готові купити, зважаючи на певний рівень цін. П. спекулятивний - попит, зумовлений мотивом збереження грошей з метою уникнути втрат капіталу в періоди підвищення норми відсотка позики, якщо кошти зберігаються в формі акцій чи облігацій. П. транзакційний - попит, зумовлений бажанням людей зберігати готівку як засіб платежу в будь-який момент часу, а також мотивом обережності, тобто бажанням мати готівкові кошти для забезпечення в майбутньому можливості розпоряджатися ними. П. туристичний - 1) вимога на туристські послуги з боку населення, підтверджена його платоспроможністю; 2) готовність до оплати туристсько-екскурсійних послуг за певних цін. П. т. має виразну сезонну диференціацію. У ринковій економіці це прямо позначається на рівні цін: в туристській практиці відомі періоди, коли ціни на ідентичні послуги коливалися (зростали/знижувалися) в 10-40 разів. П. т. відзначається також географічною диференціацією: скажімо, в Росії на 5% її території (Чорноморське узб. Кавказу, Москва і Підмосков'я. Санкт-Петербург та його околиці) щорічно обслуговується понад 90% туристів. Виявилися також тенденції переорієнтації споживача від масового до індивідуального характеру обслуговування, підвищення вимог до комфортності відпочинку, екологічної обстановки. При загальному спаді П. т. виріс попит на гірськолижні маршрути (38% зростання за 10 років), кінні туристські маршрути (42%), круїзи (16%), закордонні подорожі тощо. При цьому ще більш загострилася ситуація в міжсезоння, що вимагає інтенсивних організаційно-економічних рішень - індивідуалізації програм обслуговування в цей період, значної диференціації цін залежно від попиту. Основну увагу при вивченні П. т. спрямовано на з'ясування його взаємозв'язку з основними чинниками: середньодушовими доходами, цінами на послуги, валютними курсами, рекреаційним потенціалом території, транспортними витратами. Туристський ринок, як і всі інші, стабілізується відповідно до закону П. Згідно з цим законом існує негативний зв'язок між кількістю певного блага, яке люди купуватимуть, і ціною (жертвою), яку вони мають платити для його придбання. При вищих цінах купуватимуть менше, при нижчих - більше. Величина П. т. визначається чисельністю покупців туристського продукту при певній ціні. Ефект доходу демонструє, як змінюється П. т. споживачів з постійним доходом при зниженні цін: при зменшенні ціни на туродень у споживача немовби виникає додатковий дохід, що дає можливість розширити обсяг попиту. Ефект заміщення характеризує зв'язок між різними туристськими продуктами. Наприклад, якщо відбудеться різке зниження цін на конкретний туристський продукт, то споживач заміщатиме дорогий для нього тур на дешевший. Однак ефект доходу й ефект заміщення не діють на ринку, де пропонують туристський продукт низької якості. Поняття еластичності П. т. дуже важливе для підприємців, що діють на туристському ринку. Так, в ситуації нееластичного попиту значне зниження ціни дасть лише незначний приріст виторгу за рахунок збільшення числа покупців, а збільшення ціни не приведе до значного скорочення виторгу, тобто число покупців не знизиться. Еластичність П. т. породжує дві принципово різні стратегії підприємців. У ситуації нееластичного П. варто підвищувати ціну на туристський продукт, а в умовах еластичного попиту - знижувати. У першому випадку додатковий виторг з кожного клієнта компенсує збиток від недоотриманої виторгу через втрату клієнтів. У другому - додаткового виручка від новопридбаних клієнтів перевищить втрати через падіння цін на туристський продукт. Еластичність П. - зміна П. на туристський продукт (ДБ), виражена у відсотках, в результаті зміни ціни (АР) на нього, вираженої у відсотках: Е=ДБ/ДР. Поняття П. фігурує не тільки як представлення функціональне, тобто пов'язане з дією економічного механізму туристського ринку. Набагато частіше в туристській практиці воно використовується як соціологічний термін, що вказує на той рівень рекреаційних потреб, який підприємцям слід брати до уваги, оскільки в задоволенні цих потреб люди мають не тільки нагальну потребу, а й можливості та ресурси, в т. ч. економічні. Як правило, такий попит визначається в результаті опитувань населення і, таким чином, окреслює ту кількість туристського продукту, яку споживачі бажають придбати на ринку при наявному рівні цін. П. може бути диференційований на елементи попиту, які виявляються в суворій послідовності: Підготовка до подорожі Б -> Поїздка до місця відпочинку -> Проживання і харчування -> Покупки й особисті запити -> Враження від подорожі.

На кожному етапі П. виявляються чітко визначені мотивації в поведінці споживача. Так, на етапі "Підготовка до подорожі" основними елементами попиту будуть: одержання інформації про можливі туристські центри, придбання туру і квитків, отримання віз та ін. На етапі "Поїздка до місця відпочинку" основні елементи попиту пов'язані з дорожніми витратами. На етапі "Проживання і харчування " - з перебуванням в готелі й користуванням додатковими послугами. На етапі "Покупки й особисті запити" - зі споживанням додаткових туристських послуг в туристському центрі. На останньому етапі "Враження від подорожі" активізується П. на послуги, пов'язані з репродукуванням вражень. П. формується і змінюється під дією різних чинників: а) диференціація рекреаційних ресурсів - нерівномірний розподіл рекреаційних ресурсів на території та серед їхніх користувачів; б) соціально-політична ситуація. Туризм у нестабільні роки знаходиться в стані спаду, і навпаки, економічний підйом і стабілізація стимулюють швидкий розвиток туризму. Військові конфлікти в одному регіоні здатні вплинути на значне зниження темпів зростання туризму в усьому світі; в) демографічна ситуація. Зміна статево-вікової структури в країні й регіоні здатна призвести до зміни не тільки величини П., а й самої його функції. Так, з 70-х рр., коли в багатьох країнах, особливо в Європі, у зв'язку зі скороченням народжуваності активізувався процес старіння населення, почав швидко розвиватися "туризм маргінального віку", орієнтований на людей пенсійного віку. Виникло чимало спеціальних програм для пенсіонерів, ветеранські туристські програми, пільгові туристські програми пенсійних фондів і страхових компаній тощо; г) сезонність, від якої залежить циклічність П.; д) віддаленість економічно позначається на транспортних витратах, що в структурі витрат туристів охоплюють 20-50%. Для врахування впливу цього чинника розроблено т. зв. гравітаційні функції П., що пов'язують величину П. в певній точці, яка приписується жителям віддаленого від цієї точки населеного пункту, з відстанню до нього. Як правило, вони мають нелінійний вигляд; е) вікова диференціація клієнтів змушує туроператорів спеціалізуватися на обслуговуванні певних вікових груп, враховувати специфічні рекреаційні потреби кожного віку, проводити спеціальні соціологічні дослідження з метою виявлення пріоритетів у мотиваціях і поведінці представників кожної групи; є) на П. впливає купівельна спроможність населення, яка насамперед характеризується можливостями сімейного доходу чи бюджету. Відомо, що за рубежем на туризм в бюджеті родини середнього класу припадає 8- 12 % - більше, ніж витрати на їжу, одяг, меблі, й поступається лише витратам на житло; ж) соціально-культурна ситуація. Насамперед туроператори отримують через партнерів інформацію про всі значні культурні події в певній країні - дати музичних концертів і фестивалів, виставок і ярмарків, спортивних змагань і маскарадів, видовищ і свят: усе це значно збільшує П. на туристські поїздки в країни, де це відбувається. На такі події, як Олімпійські ігри, всесвітні ярмарки, чемпіонати світу з футболу тощо, з'їжджаються сотні тисяч туристів, що приносять їх організаторам основний дохід і створюють можливість розвивати ці заходи в усе більших і більших масштабах.

 

Схожі за змістом слова та фрази