Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТИПЕНДІЯ
   

СТИПЕНДІЯ

(лат. stipendium — платня, від stips — грошовий внесок, заробіток і pendere — виплачувати, вносити) — пост, або тимчас. матеріальна підтримка (утримання) у вигляді грош. виплат, що надається учням, студентам, аспірантам, особам, які проходять спец, курс навчання чи стажування, та деяким ін. категоріям гр-н. Є також однією з форм держ. допомоги окр. групам осіб, матеріального заохочення наук.-досл., освітян, і творчої діяльності та відзначення заслуг перед д-вою. У цих випадках за своїм прав, змістом і значенням С. мають певну схожість з грантами.

Залежно від призначення, суб'єктного складу одержувачів, строків виплати та ін. критеріїв у чинному зак-ві України розрізняють С: державні і недержавні (комунальні, приватні тощо); міжнародні, загальнонаціональні, відомчі (галузеві, міжгалузеві), регіональні, місцеві; загальні й цільові; іменні та персональні; постійні (довічні), тимчасові (на певний період), разові та ін. Окр. вид становлять державні С. та довічні персон, державні стипендії видатним діячам науки, освіти та культури України, а також учасникам бойових дій у період Вел. Вітчизн. війни 1941—45 і гр-нам України, які зазнали переслідувань за правозахисну діяльність. Такі С. призначаються спец, указом або розпорядженням Президента України, які належать до індивід, прав, актів.

Найчисленнішою категорією гр-н України, які одержують С, є студенти вищих навч. закладів, учні коледжів та профес.-тех. училищ. Зокрема, відповідно до Законів України «Про освіту» (1991) і «Про вищу освіту» (2002) право на С. мають студенти, які успішно навчаються у вищих навч. закладах держ. або комунал. форми власності за денною (очною) формою освіти в межах держ. замовлення або замовлення органу місц. самоврядування на підготовку фахівців. Виплати цих С. здійснюються з держ. або місц. бюджетів. Розмір С. залежить від конкр. показників у навчанні та матеріального становища особи, яка навчається.

С. одержують також студенти вищих навч. закладів, направлені на навчання за цільовим призначенням юрид. особами з виплатою С. за рахунок цих осіб. Державні й т. з. комунальні С. призначаються гр-нам, які навчаються у середніх навч. закладах профес.-тех. профілю, держ. закладах післядиплом. освіти, підвищення кваліфікації, в аспірантурі й докторантурі, особам, які направлені на профес. навчання держ. службою зайнятості та ін. Порядок і умови призначення та виплати С. встановлюються КМ України. ВР України, Президентом України, КМ України засновано ряд С. імені видат. діячів науки, освіти, культури, воєначальників для студентів вищих закладів освіти та курсантів і слухачів вищих військ.-навч. закладів. Окремо запроваджені С. Президента України для студентів Нац. гірничої академії (Дніпропетровськ), С. імені Тараса Шевченка учням серед, загальноосв. закладів, С. для найбільш обдарованих студентів, а також для студентів і аспірантів з числа осіб укр. походження, я кі проживають за межами України. Існує ряд С, встановлених для студентів певної спеціалізації (податкової, митної, банківської, управлінської тощо) відповід. м-вами, відомствами, установами та держ. адміністраціями. Має місце практика призначення і виплати С. учнівській та студ. молоді культур.-просвіт., інновац. і благод. фондами, банк, установами, приват, фірмами, у формі меценатства та ін.

Численну групу становлять державні С, засновані Президентом України, КМ України, НАН України, М-вом науки і освіти України та держ. галузевими академіями для молодих учених. Існують також С. Президента України для: найбільш обдарованих молодих митців; учасників і призерів міжнар. учнівських олімпіад з базових навч. предметів; талановитих перспективних спортсменів; олімп. і параолімп. чемпіонів; видат. спортсменів та тренерів з олімп. видів спорту та деяких ін. категорій гр-н України. За заг. правилом С. призначаються та виплачуються в порядку і на умовах, встановлених чинним зак-вом або положенням про відповідну стипендію, напр., Положенням про стипендії Президента України для видат. спортсменів та тренерів України з олімп. видів спорту (затв. Президентом України від 16.1

2003).

Г. О. Мурашин, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази