Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТВІР
   

ТВІР

— результат творчої діяльності, якій притаманна унікальність, неповторність, новизна. Є об'єктом автор, права і правової охорони. Закон України «Про авторське право і суміжні права» (1993) окреслює коло творів, що є такими об'єктами, вказуючи сферу люд. діяльності, до яких вони належать: наука, л-ра та мист-во. Будь-яка створена автором робота в галузі науки, л-ри чи мистецтва підлягає охороні як Т. згідно з чинним зак-вом України. Щоб визначити, чи охороняється Т. автор, правом, необхідно виділити ознаки, притаманні об'єкту автор, права. Такими ознаками є творчий характер та об'єктивна форма зовн. вираження. Ознаку творчості ні в Законі «Про авторське право і суміжні права», ні в ЦивК України 2003 не розкрито. В юрид. л-рі творчість визначають як діяльність людини, що породжує щось якісно нове, неповторне, оригінальне та унікальне.

На практиці при визначенні належності Т. до об'єктів автор, права слід виходити з характеристик не тільки Т., а й з самого процесу його створення. При цьому будь-який новостворений Т. підлягає автор.-прав, охороні доти, доки не буде доведено, що він створений не в результаті творчої діяльності. За наявн ості спору щодо того, чи певна праця є суто технічною або творчою, таке питання вирішується експертизою. Для розуміння сутності правової охорони у структурі Т. слід чітко виділити юридично значущі елементи, які охороняються автор, правом, та юридично незначущі елементи, які не підлягають охороні. До юридично значущих елементів відносять елементи форми Т. — як внутрішньої, так і зовнішньої. До охоронюваного внутр. елементу Т. належать образи Т. Худож. образ формується у свідомості автора, втілюється у певній матеріальній формі (пластичній, звуковій, словесній, жесто-мімічній) і відтворюється в уяві слухача, читача, глядача. Образами називаються як окр. зображувальні прийоми, метафори, порівняння, так і цілісні структури. Т., при створенні яких частково запозичені охоронювані елементи чужого Т., називаються похідними. Похідні Т. також є об'єктом автор, права і охороняються ним за одночас, наявності двох умов: таким Т. має бути притаманна творча самостійність, а також їх автори не повинні порушувати прав автора, чий Т. зазнав перекладу, адаптації, аранжування та ін. переробки. Якщо створення самост. Т. супроводжувалося порушенням автор, прав, закон не визнає його об'єктом автор, права і не гарантує охорони прав особи, що його створила. Зовн. елементом, що охороняється автор, правом, є мова Т. разом з її худож. особливостями, під якими розуміють притаманні автору засоби і прийоми створення худож. образів, тобто образотв. засоби. Ост. назва характерна для позначення елементів Т. об-разотв. мист-ва. Мова Т. запозичена бути не може, в такому випадку використовуються цитування з посиланням на джерело запозичення.

Для Т. науки охоронюваним елементом зовн. форми є мова Т., яка включає особливі наук, знаки та символи, а елементами внутр. форми є послідовність викладу наук, понять, логіка, система розкриття наук, ідей та розташування мат-лу.

Зміст наук. Т., що структурно містить такі елементи, як постановка наук, проблеми, метод наук, дослідження, наук, факти, інтерпретація, систематизація самост. прав, значення не мають і не охороняються самі по собі, поза певною формою. Юридично незначущими, тобто неохоронюваними елементами Т. є тема, матеріал Т., сюжетне ядро, ідейний зміст. У теорії л-ри ці елементи називаються змістом Т. їх запозичення не є порушенням автор, права. Прав, охорона надається всім Т., вичерпний перелік яких наводиться у законі, причому як оприлюдненим, так і неоприлюдненим, як завершеним, так і незавершеним, незалежно від їх призначення, жанру, обсягу, мети тощо.

Див. також Авторознавча судова експертиза, Авторство, Авторське право і суміжні права.

Ю. Л. Бошицький.

 

Схожі за змістом слова та фрази