Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Р-рем arrow РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ
   

РАДА НАЦІОНАЛЬНОГО БАНКУ УКРАЇНИ

— вищий орган управління Національного банку України, який визначає Осн. засади грош.-кред. політики та здійснює контроль за їх виконанням. Прав, статус Р. НБУ передбачений Конституцією України (ст. 100), Законом України «Про Національний банк України» (1999, ст. 8—13) та регламентом ради. Законом України «Про Національний банк України» (ст. 9) до повноважень Р. НБУ віднесено: розробку і внесення для інформування до 15 вересня на розгляд ВР України Осн. засад грош.-кред. політики та контроль за їх виконанням; аналіз впливу грош.-кред. політики України на стан соціально-екон. розвитку країни та розробку пропозицій щодо внесення відповід. змін до неї; внесення рекомендацій правлінню НБУ в межах розроблених Осн. засад грош.-кред. політики стосовно методів та форм прогнозування макропоказників екон. і соціального розвитку країни, окр. заходів монетар. та регулятивного характеру, політики курсоутворення та валют, регулювання, розвитку банк, справи, вдосконалення платіж, системи тощо; затвердження кошторису доходів та витрат НБУ; прийняття рішень про зміну розміру статут, капіталу НБУ і встановлення форми оплати його працівників. До повноважень Р. НБУ також належать: затвердження регламенту ради; застосування відкладального вето щодо окр. рішень правління НБУ; погодження щорічно до 1 липня звіту про виконання кошторису НБУ та розподіл прибутку за звіт, бюдж. рік; затвердження рішень правління НБУ про участь у міжнар. фін. організаціях, у капіталі банків та фін.-кред. установ; надання згоди на призначення на посади та звільнення з посад членів правління НБУ; затвердження зовнішньоекон. договорів та ін. угод, якщо відповідальність за останніми перевищує статут, капітал НБУ; внесення рекомендацій КМ України стосовно впливу політики держ. запозичень і подат. політики на стан грош.-кред. сфери України та ін. До складу Р. НБУ входять 14 осіб, які здійснюють свої функції на громад, засадах. Членом ради може бути гр-нин України, який має вищу екон. чи фін. освіту або наук, ступінь у галузі економіки та фінансів, а також досвід пост, роботи в органах законод. влади або на кер. посадах центр, викон. влади України, у банк, установі чи наукової роботи за фін. чи екон. тематикою. Президент України призначає 7 членів Р. НБУ, в т. ч. голову НБУ за посадою; призначення решти складу ради здійснює ВР України шляхом прийняття відповід. постанови. Строк повноважень членів Р. НБУ — 7 років, крім голови Нац. банку, який призначається на строк здійснення його повноважень на посаді. Засідання ради проводяться не рідше одного разу на квартал. Вони є правомочними за наявності не менше 8 її членів. Рішення приймаються простою більшістю голосів від заг. кількості присутніх на засіданні членів ради. Мат-ли засідань ради оформляються у вигляді протоколів та рішень і підписуються головуючим на її засіданні. Рішення Р. НБУ з питань, визначених Законом «Про Національний банк України», є обов'язковими для виконання правлінням НБУ.

Літ.: Банк, право України. К., 2000; Кротюк В. Л. Нац. банк - центр банк, системи України. Орг.-прав. аналіз. К., 2000; Орлюк О. П. Банк, система України. Прав, засади організації. К., 2003.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази