Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПІДПРИЄМНИЦТВО
   

ПІДПРИЄМНИЦТВО

— самостійна, систематична, правомірна екон. (господарська) діяльність юрид. або фіз. осіб з в-ва продукції (товарів), виконання робіт, надання послуг та заняття торгівлею з метою одержання прибутку. В Україні грунтується на законодавчо визначених засадах і принципах, зокрема: вільний вибір видів підприєм. діяльності; залучення на добровільній основі до цієї діяльності майна та коштів юрид. осіб і гр-н; самост. формування програми підприєм. діяльності, вибір постачальників та споживачів вироблюваної продукції, встановлення цін на неї відповідно до чинного зак-ва; вільний найм працівників; залучення і використання матеріально-тех., фін., труд., природ, ресурсів, використання яких не заборонено або не обмежено зак-вом; вільне розпорядження прибутком, що залишається після сплати податків; самост. здійснення суб'єктом П. зовнішньоекономічної діяльності, використання будь-яким підприємцем належної йому частки валют, виручки на свій розсуд та ін.

Правові, економічні, організаційні та соціальні засади здійснення П., гарантії його свободи, держ. підтримки тощо визначено Конституцією України (ст. 42), Законами України «Про підприємництво», «Про підприємства в Україні», «Про власність», «Про господарські товариства» (всі три — 1991, з наст, змінами і доп.), «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» (1996), «Про державну підтримку малого підприємництва», «Про ліцензування певних видів господарської діяльності», «Про Національну програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні» (всі — 2000), указами Президента України «Про усунення обмежень, що стримують розвиток підприємництва» від З.ІІ 1998, «Про спрощену систему оподаткування, обліку і звітності суб'єктів малого підприємництва» від З.УІІ 1998, «Про деякі заходи з дерегулювання підприємницької діяльності» від 23.УІІ 1998, «Про запровадження дозвільної системи у сфері підприємницької діяльності» від 20.У 1999, «Про запровадження єдиної державної регулярної політики у сфері підприємництва» від 22.1 2000, а також нормами ін. законод. та підзакон. актів про оподаткування, захист від недобросовісної конкуренції, про антимонопольну діяльність, кредитування, ліцензування, патентування, митне і валютне регулювання, страхування, зовнішньоекон. та інвест. діяльність, про працю і соціальне забезпечення тощо. П. може здійснюватися у будь-яких орг.-прав. формах на вибір підприємця (приватне підприємство, госп. т-во та ін.). Обов'язковою передумовою П. є державна реєстрація його суб'єктів, яка проводиться у виконкомі міської, районної у місті ради або в районній, районній міст Києва і Севастополя держ. адміністрації за місцезнаходженням або місцем проживання суб'єкта П. Порядок реєстрації встановлено Положенням про порядок держ. реєстрації суб'єктів підприєм. діяльності (затв. КМ України 26.У 1998). Для окр. видів П. (банків, казенних підприємств, фондових бірж, промислово-фінансових груп та ін.) зак-вом України передбачено особливі правила держ. реєстрації.

Для держ. реєстрації суб'єкта П. — особи юридичної — власник, уповноважений ним орган чи особа (заявник) подають до органу держ. реєстрації: а) установчі док-ти: рішення власника або засновницький договір, якщо власників два або більше; протокол установчих зборів (у випадках, передбачених зак-вом) і статут, якщо це вимагається відповідно до закону, утворюваної орг.-прав. форми суб'єкта П.; б) реєстрац. картку встановленого зразка, яка одночасно є заявою про держ. реєстрацію; в) док-т, що засвідчує внесення плати за реєстрацію; г) док-т, що засвідчує сплату власником (власниками) внеску до статут, фонду суб'єкта П. в розмірі, передбаченому законом. Особа фізична (заявник), яка має намір здійснювати П. без створення юрид. особи, подає до органу держ. реєстрації реєстрац. картку (вона одночасно є заявою про реєстрацію), дві фотокартки, довідку про включення до Державного реєстру фізичних осіб — платників податків та інших обов 'язкових платежів і док-т, що підтверджує внесення плати за держ. реєстрацію, а також пред'являє док-т, який посвідчує особу.

За наявності всіх необхід. док-тів орган держ. реєстрації зобов'язаний протягом не більше 5 днів від моменту їх надходження внести дані реєстрац. картки до Реєстру суб'єктів П. (автоматиз. сист еми збирання, нагромадження, обробки та операт. надання інформації про суб'єктів П.) та видати свідоцтво про держ. реєстрацію встановленого зразка. Відмова в реєстрації може бути оскаржена в суд. порядку. В разі зміни назви, орг.-прав. форми суб'єкта П., а також форми власності суб'єкт П. у місячний строк від моменту настання зазнач, змін повинен подати док-ти для перереєстрації з підтвердженням опублікування інформації про зміни у друкованих ЗМІ. Перереєстрація суб'єктів П. здійснюється у тому ж порядку, що і їх держ. реєстрація. Відповідно до чинного зак-ва суб'єктами підприєм. діяльності (підприємцями) можуть бути юрид. особи всіх форм власності, встановлених Законом «Про власність», а також гр-ни України, ін. держав та особи без громадянства не обмежені законом у правоздатності або дієздатності (див. Дієздатність громадянина, Дієздатність юридичної особи). Іноз. гр-ни та особи без громадянства, що здійснюють підприєм. діяльність на тер. України, на її конт. шельфі та у виключній (морській) екон. зоні, користуються такими ж правами і несуть такі ж обов'язки, як і гр-ни України, якщо інше не визначено законод. актами України. Суб'єкти П. мають право без обмежень приймати рішення і здійснювати самостійно будь-яку не заборонену законом діяльність. Особливості регулювання окр. видів підприємств встановлюються зак-вом України (напр., Закон «Про державну підтримку малого підприємництва»).

У зв'язку з підвищеними вимогами до безпеки робіт та необхідністю централізації функцій управління законодавчо визначається перелік видів діяльності, П. в яких не застосовується. Законом можуть встановлюватися також певні обмеження у здійсненні підприєм. діяльності. Це стосується як відповід. кола суб'єктів цієї діяльності, так і окр. видів діяльності, що з огляду на шкідливий вплив на здоров'я людини, довкілля або загрозу безпеці д-ви можуть здійснюватися лише за умови одержання спец, дозволу (ліцензії). Зокрема, діяльність, пов'язана з обігом наркот. засобів, психотроп, речовин та прекурсорів, виготовленням і реалізацією військ, зброї та боєприпасів до неї, вибух, речовин, охороною окремих особливо важливих держ. об'єктів та ін., може здійснюватися тільки державними (у т. ч. казенними) підприємствами та організаціями.

Перелік окр. видів підприєм. діяльності, що не можуть здійснюватися без спец, дозволу, встановлений Законами «Про підприємництво» та «Про ліцензування певних видів господарської діяльності». Порядок видачі, переоформлення, зупинення, анулювання та поновлення дії ліцензій, їх облік, розмір плати за видачу ліцензій та ін. визначено: Положенням про порядок ліцензування підприєм. діяльності (затв. КМ України З.УІІ 1998); Положенням про порядок видачі ліцензій на право оптової торгівлі спиртом етиловим, коньячним, плодовим та виноградним, алкогольними напоями та тютюновими виробами (затв. КМ України 31.III 1999), Положенням про порядок видачі ліцензій Нац. комісією регулювання електроенергетики на здійснення окр. видів підприєм. діяльності (затв. КМ України 29.IV 1999) та ін. нормат.-прав. актами. Деякі види підприєм. діяльності можуть здійснюватися лише за умови одержання торгового патенту, що є держ. свідоцтвом, яке засвідчує право суб'єкта П. чи його відокремленого структурного підрозділу займатися певною діяльністю. Зокрема, відповідно до Закону України «Про патентування деяких видів підприємницької діяльності» патентуванню підлягає торг, діяльність за готівкові кошти, а також з використанням ін. форм розрахунків та кред. карток на тер. України, діяльність з обміну готівкових валют, цінностей (включаючи операції з готівковими платіж, засобами, вираженими в іноз. валюті, та з кред. картками), з надання послуг у сфері грального бізнесу та побут, послуг. Порядок виготовлення, зберігання і реалізації торгових патентів встановлений спец. Положенням (затв. КМ України 13.УІІ 1998).

Важливими умовами здійснення підприєм. діяльності є її держ. регулювання і підтримка, а також гарантії прав суб'єктів П. Зокрема, д-ва законодавчо забезпечує свободу конкуренції між підприємцями, захищає споживачів від недобросовіс. конкуренції та монополізму в будь-яких сферах підприєм. діяльності. Органи держ. викон. влади мають будувати свої відносини з підприємцями, використовуючи: податкову та фін.-кред. політику (в т. ч. встановлення ставок податків і відсотків по держ. кредитах, податкових пільг, цін і правил ціноутворення, цільових дотацій, валют, курсу, розмірів екон. санкцій тощо); держ. майно і систему резервів, ліцензії, концесії, лізинг, соціальні, екол. та ін. норми і нормативи; н-т., екон. та соціальні, нац. і регіональні програми; договори на виконання робіт і поставок для держ. потреб тощо. Втручання держ. органів у госп. діяльність суб'єктів П. не допускається, якщо вона не зачіпає передбачених зак-вом України прав держ. органів по здійсненню контролю за підприєм. діяльністю. Держ. органи і відповідні служб, особи можуть давати суб'єктам П. вказівки тільки відповідно до своїх повноважень. У разі видання державним або ін. органом акта, який не відповідає його компетенції чи вимогам закону, суб'єкт П. має право звернутися до суду з позов, заявою про визнання такого акта недійсним. Збитки, завдані суб'єкту П. внаслідок виконання неправомір. вказівок державних чи ін. органів, а також внаслідок неналеж. здійснення такими органами або їх служб, особами передбачених зак-вом обов'язків щодо підприємця, підлягають відшкодуванню цими органами, в т. ч. у суд. порядку.

З метою створення сприятливих організаційних та екон. умов для розвитку П. д-ва в порядку, передбаченому чинним зак-вом: надає зем. ділянки, передає відповідне держ. майно, необхідне для підприєм. діяльності; сприяє організації матеріально-тех. забезпечення та інформ. обслуговування підприємців, підготовці та перепідготовці кадрів; здійснює первісне облаштування неосвоєних територій об'єктами ви-роб. та соціальної інфраструктури з продажем або передачею їх у кредит; стимулює за допомогою екон. важелів (цільових субсидій, податкових пільг тощо) модернізацію технологій, інновац. діяльність, освоєння нових видів продукції та послуг; надає цільові кредити та ін. види допомоги. Д-ва гарантує всім суб'єктам П. рівні права і створює рівні можливості для доступу до матеріально-технічних, фін., труд., інформ., природ, та ін. ресурсів, а також гарантує недоторканність майна і забезпечує захист їх права власності. Суб'єкт підприєм. діяльності, у свою чергу, зобов'язаний не завдавати шкоди навколишньому середовищу, не порушувати прав та інтересів громадян, підприємств, установ, організацій і держави, що охороняються законом.

Див. також Право на підприємницьку діяльність.

Літ.: Предпринимательское право. М., 1993; Підоприго-ра О. А., Сумін В. О., Підопригора О. О. Цив. право України. Прав, основи підприємництва. К., 1994; Мусияка В. Л. Прав, основы предпринимательской деятельности. X., 1995; Прав, основи підприєм. діяльності. К., 1997; Бусыгин А. В. Предпринимательство. М., 1998; Саніахмето-ва Н. О. Прав, захист підприємництва в Україні. К., 1999; Саніахметова Н. О. Підприєм. право. К., 2001.

Л. Р. Грицаенко, В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази