Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow орг-ощ arrow ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ
   

ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТОДАВЦІВ

- громад, неприбуткове об'єднання на засадах добровільності й рівноправності з метою представництва і захисту прав та інтересів роботодавців. В Україні правовий статус О. р. регулюється Конституцією, Законами «Про об'єднання громадян» (1992), «Про організації роботодавців» (2001), ін. нормат. актами, а також зак-вом про соціальне партнерство, профес. спілки. О. р. утворюються і діють за тер. або галузевою ознакою, мають статус місцевих, обласних, республіканських (АР Крим), міжнародних. Засновниками місцевих організацій, діяльність яких поширюється на тер. відповідної адм.-тер. одиниці, можуть бути не менш як 10 роботодавців, а галузевої О. р. у межах цієї адм.-тер. одиниці — 2 і більше роботодавців. Рішення про утворення О. р. приймає установчий з'їзд (конференція), підписують голова та секретар з'їзду (конференції). О. р. діють на основі статутів і підлягають обов'язковій реєстрації у порядку, встановленому Законом «Про об'єднання громадян».

О. р. мають право у передбаченому їхніми статутами порядку представляти і захищати свої права та законні інтереси, а також права й інтереси своїх членів у відносинах з профспілками, їх об'єднаннями та ін. організаціями найманих працівників, органами держ. викон. влади, органами влади АР Крим і органами місцевого самоврядування у сфері регулювання соціально-трудових та екон. відносин. Статути зобов'язують О. р. брати участь у веденні колект. переговорів з розробки та укладення угод на відповід. рівні. Вони укладають угоди, забезпечують їх виконання, несуть відповідальність за невиконання угод відповідно до закону. В межах своїх повноважень О. р.: беруть участь у соціальному партнерстві, формуванні та проведенні держ. політики зайнятості населення, розробці та реалізації держ. політики в галузі профес. освіти, в управлінні загальнообов'язковим держ. соціальним страхуванням; виступають стороною колект. трудового спору; мають право отримувати від відповід. органів інформацію з соціально-екон. питань та питань, пов'язаних з труд, відносинами; поширюють інформацію про свою діяльність.

Важливими завданнями О. р. є також: сприяння ефектив. розвитку вітчизн. ринку праці; запобігання зловживанню монопольним становищем на ринку та виникненню недобросовісної конкуренції у підприєм. діяльності. Вони повинні брати участь у переговорах, консультаціях з укладення колект. договорів (угод), вирішенні колект. трудових спорів (конфліктів) відповідно до закону.

Н. М. Хуторян.

 

Схожі за змістом слова та фрази