Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow констеб-копір arrow КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА
   

КОНЦЕНТРАЦІЯ ВИРОБНИЦТВА

— процес зосередження виробництва на великих підприємствах; одна з закономірностей розвитку матеріального виробництва, науково-технічного прогресу й дальшого вдосконалення продуктивних сил. Для визначення рівня К. в. використовують систему показників. Основними з них є серед. обсяг виробн. продукції в розрахунку на одне підприємство, питома вага великих підприємств у випуску продукції галузі. В умовах тех. прогресу важливе значення мають також показники вартості осн. виробн. фондів і потужності енерг. установок в серед. на одне підприємство. При міжнар. визначеннях рівня К. в. використовують серед. чисельність працівників на одно му підприємстві, але цей показник не завжди точно відображає рівень К. в. При комплексній механізації і автоматизації виробництва поряд із зростанням випуску продукції чисельність працівників зменшується. На великих підприємствах раціональніше використовуються устаткування, сировина, матеріали, робоча сила, більше можливостей для механізації і автоматизації виробн., розвитку наукової, дослідно-конструкторської та експеримент. баз, що дає можливість підвищувати економічну ефективність соціалістичного виробництва, якість продукції. Оптимальний рівень К. в. визначається рядом об'єктивних умов і факторів: досягнутим рівнем продуктивних сил, конкретними особливостями галузі виробн. і районними умовами її розвитку, зокрема концентрацією сировинних ресурсів, масштабами і тер особливостями споживання продукції та ін. К. в. ефективна тоді, коли вона здійснюється на основі спеціалізації виробництва і комбінування виробництва. За капіталізму К. в. тісно пов'язана з концентрацією капіталу і відбувається стихійно, внаслідок розорення дрібних підприємств. На поч. 20 ст. К. в. і капіталу спричинила виникнення монополій і стала однією з характерних рис імперіалізму. К. в. і капіталу ще більше загострює суперечність між сусп. характером вироби, і приватно-капіталістич. формою привласнення його результатів, між сусп. виробн. у межах окремих монополій і хаотичним розвитком капіталістич. виробн. в цілому, шо призводить до економічних криз. В умовах соціалізму К. в. відбувається планомірно, на основі сусп. власності на засоби виробн. Осн. напрями К. в.: створення нових великих і збільшення розмірів діючих підприємств на основі розширення їх і соціалістичної реконструкції, створення виробничих об'єднань. У 1977 порівняно з 1970 обсяг продукції в розрахунку на одне підприємство в пром-сті СРСР збільшився на 75%, а вартість осн. виробничих фондів — майже в 2 рази. Заг. кількість підприємств при цьому скоротилась на 10%. У с. г. СРСР велике вироби, було створене в результаті здійснення кооперативного плану В. І. Ле ніна. Дальший розвиток К. в. в с. г. відбувався на основі укрупнення підприємств. У 1940 в СРСР було більше як 240 тис. колгоспів і радгоспів, 1965 — 48,6 тис, 1977 —47,1 тис. Особливо посилився процес К. в. в умовах розвинутого соціалістичного суспільства. На сучас. етапі осн. напрямом розвитку с. г. стали спеціалізація і міжгосподарське кооперування виробн. і створення на цій основі великих міжгосподарських об'єднань і підприємств. Як і в ін. союзних республіках, інтенсивно розвивається процес К. в. на Україні. Якщо 1940 на металург. з-дах потужністю понад 1 млн. т сталі на рік виплавлялось лише 28%, го 1977 — 97% всього випуску сталі в республіці. Особливо швидко підвищується рівень К. в. в електроенергетиці. На електростанціях потужністю понад 1 млн. кВт 1965 в УРСР вироблялось 42%, а в 1977 — 80% всієї електроенергії. Швидке зростання К. в. характерне для всіх країн соціалістич. співдружності. В умовах соціалістичної економічної інтеграції країн — членів РЕВ К. в. здійснюється з урахуванням потреб не лише даної країни, а й соціалістичної системи світового господарства.

Літ.: Маркс К. Капітал, т. 1. Маркс К. і Енгельс Ф. Твори, т. 23; Ленін В. І. Повне зібрання творів: т. 4. Капіталізм у сільському господарстві; т. 27. Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму; Брежнєв Л. І. Про основні питання економічної політики КПРС на сучасному етапі, т. 1—2. К., 1975; Итин Л. И., Болотный К. А. Планирование оптимального размера предприятия. М., 1976; Покропивный С. Ф., Белорус О. Г., Федонин А. С. Экономика промышленного производства. К., 1977; Экономический рост в условиях монополистического капитализма: проблемы и противореяня. М., 1975.

В. М. Паламарчук.

 

Схожі за змістом слова та фрази