Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow О-орб arrow ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА
   

ОПЕРАТИВНА ОБСТАНОВКА

(пізньолат. — той, що створює, формує, від лат. — діяти, працювати) — сукупність факторів (умов) внутр. і зовн. середовища, характер і зміст яких визначаються переліком операт.-служб. заходів впливу на конкр. напрями правоохоронної діяльності. В теорії управління О. о. розглядається як вид управлін. діяльності, обов'язкова умова розробки управлін. рішень, визначення стратегії і тактики конкр. заходів правоохор. діяльності. Вивчення й аналіз О. о. найбільш притаманні системі крим. юстиції: органам внутр. справ, служби безпеки, прокуратури, суду та ін. органам, функціями яких є запобігання злочинам, їх виявлення, розкриття, розслідування, суд. розгляд крим. справ, виконання покарання тощо. Аналіз і оцінка О. о. передбачають: вивчення закономірностей процесів і явищ сусп. життя, що впливають на діяльність певного органу крим. юстиції; узагальнення результатів практ. діяльності правоохоронного органу з виконання поставлених перед ним завдань; вибір осн. напрямів діяльності, шляхів усунення виявлених недоліків; вироблення професійно компетентних, законних та своєчасних управлін. рішень; забезпечення взаємодії сторін, які співпрацюють у б-бі зі злочинністю.

О. о. як управлін. функція найбільше притаманна діяльності органів внутр. справ, їх галузевих служб і підрозділів у б-бі зі злочинністю та ін. правопорушеннями. В основу аналізу та оцінки О. о. кладуться: 1) середовище (тер.-географічні, соціально-екон., демогр., реліг., етнічні та ін. характеристики території, яка обслуговується органом внутр. справ); 2) структура, динаміка, рівень злочинності та адм. правопорушень, дані про суб'єктів протиправних діянь; 3) ефективність використання сил та засобів органу внутр. справ, взаємодії з ін. державними органами, громад, об'єднаннями та окремими особами в боротьбі зі злочинністю; 4) результати операт.-службової діяльності із запобігання злочинам, їх припинення, розкриття та розслідування, розшуку злочинців і безвісти про-палих осіб.

Аналіз кількісних і якісних показників правопорушень, криміноген. явищ, причин та умов скоєння злочинів тощо дає змогу правоохор. органам пізнавати відповідні закономірності, необхідні для наук, організації операт.-службової діяльності, прогнозувати явища і процеси (позитивні чи негативні) у сфері б-би зі злочинністю, виділяти гол. напрями, конкр. завдання і орг.-правові форми запобігання злочинам та їх розкриття і профілактики. Відомості про О. о. доводяться до найвищих органів держ. влади України, відповідних міністерств, держ. к-тів та ін. владних структур з метою нейтралізації негативних процесів, розробки нормат.-прав. актів, держ. програм б-би з криміноген. явищами, участі громадськості в б-бі зі злочинністю. Відповідно до конст. принципу гласності результати оцінки О. о. поширюються у всіх сферах сусп. і держ. життя через спец, інформаційні служби, ЗМІ, публікації у стат. довідниках, бюлетенях, відкритим (публічним) характером діяльності правоохоронних органів.

Літ.: Щекин Г. В. Теория социального управлення. К., 1996; Бандурка О. М. Основи управління в органах внутр. справ України: теорія, досвід, шляхи удосконалення. X., 1996; Плішкин В. М. Теорія управління органами внутр. справ. К., 1999.

І. П. Козаченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази