Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Енциклопедичний словник-довідник з туризму arrow с arrow СТАТИСТИКА ТУРИЗМУ
   

СТАТИСТИКА ТУРИЗМУ

- 1. Достовірна інформація про потоки і тенденції туризму, його регіональну структуру, країни-відправники і країни, що приймають туристів. 2. Організація спеціальних досліджень туристського ринку і туристської діяльності з використанням арсеналу методів математичної статистики і статистичних обстежень з метою одержання достовірних результатів про факти і тенденції в туристському бізнесі й на туристському ринку. Стандартну міжнародну класифікацію видів діяльності в туризмі (СІКТА) було прийнято Статистичною комісією ООН в березні 1993 р. як тимчасову класифікацію.

СІКТА включена в повну доповідь про Рекомендації зі статистики туризму, опубліковану Статистичним відділом ООН спільно з ВТО. Конкретні завдання СІКТА: сприяння формуванню більш комплексної статистичної картини туризму; переорієнтація звітності в національних рахунках на більш розумну і значущу категоризацію видів економічної діяльності, пов'язаних з туризмом;

забезпечення рамок для порівнянності національних і міжнародних статистичних даних з туризму; забезпечення фахівців у галузі туризму більш точними знаннями про туристські продукти, послуги, ринки і стан цього сектора; забезпечення статистичної узгодженості між аспектами пропозиції в туризмі (надані послуги - доходи - витрати) і аспектами попиту (витрати - потреби - переваги); забезпечення чіткішої оцінки стану платіжного балансу і внеску туризму в міжнародні торговельні потоки. Статистика світового туризму - інформація про потоки і тенденції світового туризму, його регіональну структуру, яка постійно збирається, аналізується і щорічно видається ВТО. Фактичну основу С. т. складають дані - відомості про стан будь-якого об'єкта, представлені у формалізованому вигляді й призначені для обробки. Дані первинні - дані, зібрані в ході вибіркового обстеження для вирішення конкретних завдань; відрізняються від вторинних даних. Дані вторинні - дані, що вже зібрані і містяться в інших джерелах, на відміну від первинних даних. Для збирання й обробки даних у С. т. використовується велика група статистичних методів. Основний метод С. т. - анкетування - вид опитування (туристів, службовців туристських підприємств, експертів), під час якого запитання ставляться в спеціальному опитувальному листі або анкеті й респондент відповідає на них у письмовому вигляді. Для проведення статистичних досліджень використовується вибірка, яка забезпечує необхідну і достатню чисельність і (або) ідентифікацію респондентів, які включені чи мають бути включені у вибіркове обстеження, в популяції. Використовується також вибірка розшарована - стратифікована група, в якій кожна підгрупа являє собою таксон населення (предметів), виділений на підставі деякого критерію, встановленого ще до проведення вибірки. Вона використовується в маркетингових дослідженнях туристського ринку у випадку високої невизначеності в поведінці споживачів і їхньої значної диференціації, а також для встановлення особливостей поведінки споживачів на певних сегментах туристського ринку. Найчастіше в маркетингових обстеженнях використовується вибірка випадкова - довільно відібрана з-поміж населення (чи предметів) група, членом якої може бути будь-який індивід (предмет).

 

Схожі за змістом слова та фрази