Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вид-висот arrow ВИДАВНИЧА СПРАВА
   

ВИДАВНИЧА СПРАВА

-галузь культури та виробництва, пов'язана з підготовкою, випуском і розповсюдженням книг, журналів, газет, образотворчих матеріалів та інших видів друкованої продукції. Рівень, обсяг і напрям В. с. визначаються матеріальними, соціаль-но-політ. і культ, умовами сусп. життя. В усі часи В. с. мала класовий характер, була зброєю ідеологічного впливу. В соціалістич країнах видавництва - держ. чи громадські, у капіталістичних - здебільшого приватні. Залежно від видів друкованої продукції поділяються на книжкові, книжково-журнальні, газетно-журнальні тощо; залежно від читацького призначення - на наукові, масові, юнацькі, дитячі тощо; тематика видань визначає профіль вид-ва - універсальне й галузеве (спеціалізоване). В СРСР та ін. соціалістичних країнах переважають спеціалізовані вид-ва. Власне В. с. виникла в Європі 15 ст. з винайденням книгодрукування. Перші слов. друковані книги кирилицею були випущені Ш. Фіолем у Кракові наприкінці 15 ст. У Росії В. с. бере початок з 1563-64, на Україні - з 1574, коли І. Федоров видав у Львові " Апостол" і "Буквар". Поширення В. с. набула лише з поч. 18 ст. В 1708 запроваджено гражданський шрифт. Крім уряду, В. с. займалися церква, наук. установи і т-ва, окремі особи. В період швидкого розвитку капіталізму в Росії з'явилися капіталістичні видавничі книготорг. фірми. Незважаючи на суворі цензурні обмеження, вийшов ряд творів революц.-демократичного напряму. З появою перших марксистських гуртків у Росії пов'язане поширення марксистської л-ри. Через великодержавницьку політику царського уряду книги нац. мовами багатьох народів Росії або не видавалися зовсім, або видавалися в незначній кількості (в 1913 було видано лише 1575 назв книг тиражем 4,3 млн. примірників 25 мовами народів Росії). Всього в Росії 1913 видано 30,1 тис. назв книг тиражем 99,2 млн. примірників. На Україні до Великої Жовтн. соціалістич. революції видання укр. книжок утруднювали всілякі заборони і перешкоди, що їх чинили рос. царизм і австро-угор. монархія.

Після перемоги Великої Жовтн. соціалістич. революції В. с. в країні зазнала докорінних змін і набула великого розвитку. Вперше в історії забезпечено справжню свободу друку для всіх її народів. 29 грудня 1917 (11 січня 1918) було прийнято підписаний В. І. Леніним декрет РНК про держ. вид-во. На Держвидав покладалися обов'язки регулювання всією В. с. в країні. На Україні діяло Всеукр. вид-во, створене декретом ВУЦВК від 9 травня 1919. XIII з'їзд РКП(б) у програмній резолюції "Про пресу" (1924) визначив перспективи розвитку книговидавничої справи та її завдання в галузі виховання і організації трудящих мас. В Українській PCP склалася така структура вид-в: ДВУ - універсальне вид-во широкого профілю; "Пролетар" - вид-во соціально-екон. л-ри; "Кни-госпілка" - вид-во кооператив, та ін. л-ри; "Наукова думка" - мед. л-ри; ряд видавництв для випуску худолс. л-ри.

В країні зростав випуск книг як за назвами, так і за тиражами, розширювалася тематика видань. У 1927 книги виходили вже 61 мовою народів СРСР. Значних масштабів набула В. с. в роки довоєнних п'ятирічок. Перед Великою Вітчизн. війною в країні працювало 170 видв і 50 редакційно-видавничих відділів при міністерствах, навч. і наук. закладах та ін. установах. Середньорічний випуск книг в СРСР становив 44 тис. назв (тираж понад 450 млн. примірників). У 1940 в УРСР видано 4836 книг і брошур тиражем 51 370 тис. примірників. Після Великої Вітчизн. війни Комуністична партія і Рад. уряд вжили заходів щодо відбудови та зміцнення матеріально-тех. бази видавництв, забезпечення їх висококваліфіков. кадрами, зміцнення організаційної структури видавничої системи. У 50-60-х pp. в СРСР стало до ладу понад 100 нових поліграф. підприємств, зокрема в УРСР - комбінат друку "Радянська Україна", Київ. поліграф. комбінат та ін. В 1963 ЦК КПРС прийняв постанову про поліпшення В. с. в країні. Створено Держ. комітет Ради Міністрів СРСР по пресі; з 1965 -Комітет по пресі при Раді Міністрів СРСР; з 1972 - Держ. комітет Ради Міністрів СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі; з 1978 - Держ. комітет СРСР у справах видавництв, поліграфії і книжкової торгівлі, в УРСР- Держ. комітет Української PCP у справах видавництв, поліграфії і книжков. торгівлі. В 1977 в СРСР діяло понад 200 вид-в. За роки Рад. влади книги в СРСР видано 151 мовою, зокрема 89 мовами народів СРСР, у т. ч. 43 - мовами народностей, писемність яких створено після Великої Жовтн. соціалістич. революції. Протягом 1918-76 в СРСР надруковано понад 2,8 млн. назв книг, заг. тираж яких перевищує 46,2 млрд. примірників. Крім власне видавництв, видавничою діяльністю займаються різні редакційно-видавничі відділи науково-дослідних установ, б-ки, вузи тощо. В УРСР 1977 працювало 26 вид-в, які випускали всі види л-ри, зокрема сусп.-політ., природничо-тех., худож. дитячу, мистецтвознавчу, енциклопедичну (див табл "Провідні видавництва Української PCP") Всього в республіці 1977 було видано 8430 назв книг заг. тиражем 160,6 млн. примірників. Протягом 1918-76 в УРСР вийшло 314 592 назви книг і брошур тиражем 4518, 6 млн. прим. Матеріально-тех. базою В. с. є поліграфічна промисловість, виробн. папері) та поліграф. матеріалів. Підготовку кадрів В. с. здійснюють на ф-тах журналістики ун-тів, у поліграфічних інститутах, зокрема Українському поліграфічному інституті імені Івана Федорова, видавничо-поліграфіч. технікумах. Н.-д. робота в галузі В. с. проводиться Всесоюзною книжковою палатою, Книжковою палатою УРСР імені Івана Федорова й ін. наук. установами.

Літ.: Маркс К. и Энгельс Ф. О печати. M., 1963: Ленін В. І. Про пресу. К., 1975; В. И. Ленин, КПСС о печати. M., І974; Матеріали XXV з'їзду КПРС. К., 1977; Культурне будівництво в Українській PCP. Збірник документів, т. 1 - 2. К., 1959 - 61; Назаров А. И. Книга в советском обществе. M., 1964; Українська книга. К., 1965; Поліграфія і видавнича справа, в. 1 -13. Львів. 1964-77: Преса Української PCP. 1918-1975. Науково-статистичний довідник. X., 1976; Печать СССР в 1976 году. Статистиче-ский сборник. М., 1977; Народне господарство Української PCP. Ювілейний статистичний щорічник. К., 1977.

В. Ф. Возіанов.

Видавнича справаВидавнича справа

 

Схожі за змістом слова та фрази