Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow унк-уя arrow УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ОБ'ЄДНАННЯМ (ПІДПРИЄМСТВОМ)
   

УПРАВЛІННЯ ВИРОБНИЧИМ ОБ'ЄДНАННЯМ (ПІДПРИЄМСТВОМ)

— цілеспрямоване керівництво діяльністю трудового колективу з метою успішного виконання ним виробничо-господарських і соціальних завдань. Управління соціалістичним виробн. поєднує економічні, адм., орг. та соціально-психологічні методи (див. Методи управління). За їхньою допомогою управлінський апарат об'єднання (підприємства) забезпечує найефективніше втілення в життя директив партії та уряду, спрямованих на прискорений розвиток соціалістичного виробн. і підвищення добробуту рад. народу. Через систему управління реалізується планомірність розвитку соціалістичної економіки, здійснюються мета і завдання економічної політики КПРС. У. в. о. (п.)здійснюється на основі ленінських принципів соціалістич. господарювання, зокрема, єдності парт. та господарського керівництва, плановості, демократичного централізму, єдиноначальності та колегіальності в управлінні, принципу матеріальної заінтересованості. Трудові колективи беруть широку участь у підготовці проектів планів виробничо-госп. діяльності об'єднань (підприємств). На основі розгортання соціалістичного змагання і використання внутрігосп. резервів вони розробляють зустрічні плани. У. в. о. (п.) включає соціальне, тех.-екон. планування, організацію виробн. та праці, матеріально-тех. постачання та збут готової продукції, фінансування та обліково-контрольну діяльність, капітальне буд-во, управління науково-технічним прогресом .управління якістю продукції (див. Комплексна система управління якістю продукції), добір, підготовку та розстановку кадрів, виховання їх і підвищення спец. та заг. знань, інформаційне забезпечення виробн. тощо. Згідно з цими функціями, їхнім обсягом, масштабами і складністю формуються структурні підрозділи і призначаються керівники, які координують їхню діяльність і виробничі зв'язки. Осн. права та обов'язки щодо організації У. в. о. (п.) визначено Положенням про виробниче об'єднання (комбінат), затвердженим Радою Міністрів СРСР 27. III 1974. У рішеннях XXVI з'їзду КПРС та у постанові ЦК КПРС і Ради Міністрів СРСР "Про поліпшення планування і посилення впливу господарського механізму на підвищення ефективності виробництва і якості роботи" (1979) накреслено осн. напрями вдосконалення У. в. о. (п.), а саме: дальша концентрація і спеціалізація виробн., завершення формування виробничих об'єднань як основної госпрозрахункової ланки пром-сті; централізація функцій управління і ліквідація зайвих його ланок; підвищення кваліфікації та поліпшення підготовки кадрів, розробка раціональних та ефективних систем і методів організації робіт, вдосконалення госпрозрахункових методів роботи, розширення застосування організаційної та електронної обчислювальної техніки тощо. На дальше удосконалення У. в. о. (п.) спрямовані положення Закону СРСР про трудові колективи і підвищення їх ролі в управлінні підприємствами, установами, організаціями. Див. також Виробничі об'єднання, Соціалістичне державне виробниче підприємство.

Г. А. Коров'яков.

 

Схожі за змістом слова та фрази