Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Т-тов arrow ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
   

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ

— різновид господарського товариства, заснованого однією або кількома особами, статутний фонд якого розділений на частки у визначених статутом розмірах. Є однією з найпоширеніших орг.-прав. форм підприємництва, що зумовлено такою його особливістю, як відповідальність учасників т-ва за його зобов'язаннями та ризиком збитків тільки в межах вартості їхніх вкладів. Учасники Т. з о. в., які не повністю внесли вклади, солідарно відповідають за його зобов'язаннями тільки в межах невнесеної частини вкладу кожного з учасників. Звернення стягнення на частку учасника Т. з о. в. за його власними зобов'язаннями не допускається. Прав, статус, порядок утворення і діяльності Т. з о. в., права та обов'язки його учасників, функції і компетенція органів управління та контролю тощо визначаються ст. 145, 147, 148 ЦивК України, ст. 79, 80 Госп. кодексу України, Законом України «Про господарські товариства» (1991), ін. нормативно-прав, актами, а також статутом т-ва. Відповідно до цих актів учасниками (засновниками) Т. з о. в. можуть бути юрид. та/або фіз. особи. Макс. кількість учасників встановлюється законом. Учасники Т. з о. в. зобов'язані додержувати вимог статуту і виконувати рішення органів управління т-ва, брати безпосередню майн. участь у його діяльності, не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність т-ва, виконувати ін. обов'язки. Договір про заснування т-ва не є установчим док-том, і його подання при держ. реєстрації Т. з о. в. не є обов'язковим.

Розмір статут, фонду (капіталу) т-ва на момент державної реєстрації повинен бути не менше суми, еквівалентної 100 мін. заробітним платам. Надалі розмір цього фонду може збільшуватись або зменшуватися з дотриманням передбачених зак-вом вимог. До моменту держ. реєстрації Т. з о. в. його учасники повинні сплатити не менше 50 % суми своїх вкладів. Якщо протягом першого року діяльності учасники не сплатили повністю суму своїх вкладів, т-во повинно оголосити про зменшення свого статут, капіталу і зареєструвати відповідні зміни в статуті або прийняти рішення про ліквідацію т-ва.

Вкладами учасників Т. з о. в. можуть бути нерухоме майно та ін. матеріальні цінності, цінні папери, майнові права, грош. кошти тощо. Забороняється використовувати для формування статут, фонду бюдж. кошти, кошти, одержані в кредит. Учасник Т. з о. в.

має право продати чи ін. чином відступити свою частку (її частину) у статут, капіталі одному або кільком учасникам цього т-ва, а також третім особам, якщо інше не встановлено статутом т-ва. Його учасники користуються переваж, правом придбання цієї частки.

Учасник т-ва має право вийти з його складу, повідомивши про це за три місяці до виходу, а також одержати вартість частини майна, пропорційну його частці у статут, капіталі т-ва. В разі системат. невиконання або неналеж. виконання обов'язків чи створення своїми діями перешкод досягненню цілей т-ва учасник може бути виключений із його складу. Спори, пов'язані з виходом або виключенням учасника з Т. з о. в., вирішуються судом.

Т. з о. в. є власником переданого йому засновниками майна, виробленої у результаті госп. діяльності продукції, одержаних доходів, ін. майна, набутого на підставах, не заборонених законом. Одержаний у результаті госп. діяльності чистий прибуток залишається у повному розпоряджанні Т. з о. в. і використовується відповідно до статуту або рішень вищого органу т-ва. В Т. з о. в. створюється резервний (страховий) фонд у розмірі не менш як 25 % статут, капіталу, а також ін. фонди, передбачені зак-вом або установчими док-тами т-ва. Розмір щоріч. відрахувань до резервного фонду не може бути меншим 5 % суми чистого прибутку. Вищим органом Т. з о. в. є заг. збори його учасників, які очолює обраний зборами голова. Учасники мають кількість голосів, пропорційну розмірові їх часток у статут, фонді т-ва. До виключної компетенції заг. зборів належать: визначення осн. напрямів його діяльності й затвердження планів та звітів про їх виконання; внесення змін до статуту; утворення та відкликання викон. органу; визначення форм контролю за діяльністю викон. органу, утворення та визначення повноважень відповід. контр. органів; затвердження річних звітів і бух. балансів, розподіл прибутку та збитків т-ва; вирішення питання про придбання т-вом частки учасника; виключення учасника з т-ва; прийняття рішення про ліквідацію т-ва, призначення ліквідаційної комісії та затвердження ліквідаційного балансу. Статутом т-ва і законом до виключ. компетенції заг. зборів може бути також віднесено вирішення інших питань. Чергові збори учасників Т. з о. в. скликаються не рідше двох разів на рік. У разі виникнення загрози значного скорочення статутного фонду, неплатоспроможності та ін. обставин можуть проводитися позачерг. збори. Вони скликаються за ініціативою голови Т. з о. в. або на вимогу викон. органу, ревізійної комісії чи учасників т-ва, які мають у сукупності понад 20 % голосів. Збори вважаються повноважними, якщо на них присутні учасники або їх представники, що мають у сукупності понад 60 % голосів, а з питань, які вимагають одностайності, — всі учасники. Рішення з питань щодо визначення осн. напрямів діяльності й затвердження планів та звітів про їх виконання, а також про виключення учасника з Т. з о. в. мають прийматись одностайно. З решти питань рішення ухвалюється простою більшістю голосів. Усі питання поточ. діяльності Т. з о. в., за винятком тих, що належать до виключної компетенції зборів учасників, вирішує викон. орган: колегіальний (дирекція, очолювана ген. директором) або одноособовий (директор). Членами цього органу можуть бути також особи, які не є учасниками Т. з о. в. Викон. орган підзвітний зборам учасників і організує виконання їх рішень. Ген. директор має право без довіреності виконувати дії від імені Т. з о. в. ін. члени дирекції теж можуть бути наділені цим правом. Пост, контроль за фін.-госп. діяльністю викон. органу Т. з о. в. здійснюється ревіз. комісією або ін. контрольним органом, що утворюється заг. зборами учасників з їх числа в кількості, передбаченій статутом. До її складу не можуть входити члени викон. органу т-ва. Перевірка діяльності викон. органу Т. з о. в. проводиться за дорученням заг. зборів, за власною ініціативою або на вимогу його учасників. Ревіз. комісія має право вимагати вщ служб, осіб Т. з о. в. подання їй усіх необхід. мат-лів, бухгалтерських чи ін. док-тів і особистих пояснень. Про результати проведених перевірок ревіз. комісія доповідає заг. зборам. Якщо виникла загроза суттєвим інтересам Т. з о. в. або виявлено зловживання його служб, осіб, комісія має право ставити питання про скликання позачергових заг. зборів. Для здійснення контролю за фін. діяльністю т-ва може призначатися аудиторська перевірка, порядок проведення якої встановлюється статутом т-ва і законом. Т. з о. в. може бути ліквідоване за рішенням заг. зборів його учасників, у т. ч. у зв'язку зі спливом строку утворення, а також за рішенням суду — у випадках, встановлених законом. Ліквідації! т-ва здійснюється призначеною заг. зборами або судом ліквідац. комісією (див. Ліквідація підприємства). Т. з о. в. може бути перетворене на акціонерне товариство чи виробничий кооператив.

Літ.: Кашанина Т. В. Хозяйств, товарищества и общества: прав, регулирование внутрифирмен. деятельности. М., 1995; Вінник О. М. Госп. т-ва і вироб. кооперативи: прав, становище. К., 1998; Кибенко Е. Р. Корпорат. право. X., 1999; Саніахметова Н. О. Підприєм. право. К., 2001; Цив. право України, т. 1. К., 2003.

В. П. Нагребельний, М. В. Онішук.

 

Схожі за змістом слова та фрази