Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow конс-корон arrow КООПЕРАТИВ
   

КООПЕРАТИВ

(лат.— той, що співробітничає, від со... — префікс, що означає спільність, об'єднання, і — працювати) — добровільне об'єднання фіз. осіб на основі членства для спільної вироб. діяльності або для задоволення потреб гр-н у торг., побут, обслуговуванні, житлі та ін. соціально-культур. послугах. Виробничі К. утворюються для здійснення підприємницької діяльності (кооператив сільськогосподарський та ін.). Гол. метою цих К. є одержання прибутку. Споживчі К. організовуються для задоволення соціально-культур., побут, та ін. потреб своїх членів (житлово-будівельні К., гаражні К., дачні К. та ін). К. є суб'єктом колект. власності. Об'єктами права власності К. можуть бути будівлі, споруди, грошові та ін. майнові внески його членів, виготовлена ним продукція, доходи, одержані від її реалізації та ін. діяльності, передбаченої статутом К., а також ін. майно, придбане на підставах, не заборонених законом. Членом К. може бути кожний гр-нин, котрий досяг 16-річного віку. Члени К. усіх видів мають право: брати участь у діяльності К. та управлінні його справами, обирати і бути обраними до органів управління та контролю, вносити пропозиції щодо поліпшення діяльності К., усунення недоліків у роботі його органів і служб, осіб; одержувати частку доходу (прибутку), яка підлягає розподілу між членами К. відповідно до труд. внеску, а в передбачених статутом випадках також відповідно до майнового внеску в К.; користуватися майном К., пільгами і перевагами, передбаченими для членів К.; одержувати від служб, осіб К. інформацію з будь-якого питання, що стосується його діяльності; ін. права, передбачені статутом К. Члени вироб. К., крім того, мають право: на одержання роботи в К., на відпочинок, на соціальне страхування і соціальне забезпечення.

Члени К. зобов'язані: дотримуватися статуту К. і виконувати рішення заг. зборів, виб. органів управління і контролю К.; виконувати свої зобов'язання перед К., пов'язані з труд, або майновою участю у його діяльності; брати активну участь в управлінні справами К. та виконувати ін. обов'язки, передбачені статутом. У майні, яке належить К., визначаються частки членів цього К. Крім того, кожен член К. має право на частку доходу, одержану на його пай. У разі добровільного виходу з К. гр-нин має право на виділення належної йому частки у майні К. в натурі, грошах або цінних паперах. Члена К. може бути виключено з К. за рішенням заг. зборів у випадках, передбачених статутом. Вищим органом управління К. є заг. збори, які для керівництва поточ. справами обирають голову, а у великих К. — також правління. Кожний член К. має один голос. До компетенції заг. зборів належать: прийняття статуту К., внесення до нього змін і доповнень; обрання голови, правління і ревізійної комісії (ревізора) К.; прийняття у члени К.; виключення з нього. Вони вирішують також питання, пов'язані з виходом із К., визначенням розміру передбачених статутом вступних і пайових внесків, затвердженням планів діяльності К. і звітів про їх виконання, встановленням порядку розподілу доходів (прибутку), видів, розмірів і напрямків використання фондів та резервів К., реорганізацією і припиненням діяльності К., входженням його в спілки (об'єднання) і виходом з них та ін. У великих К. для вирішення питань, які належать до відання заг. зборів, можуть скликатися збори уповноважених. Правління К. (голова К., в якому немає правління) здійснює керівництво поточ. справами і приймає рішення з питань, які не віднесені до виключної компетенції заг. зборів (зборів уповноважених). Головою правління є голова К. При ліквідації К. майно, що залишилося після розрахунків з бюджетом, банками та ін. кредиторами, розподіляється між членами К. (ст. 20, 24 Закону України «Про власність», 1991).

І. М. Кучерен ко.

 

Схожі за змістом слова та фрази