Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Л arrow ЛІСИ
   

ЛІСИ

— сукупність земель з наявними на них рослинністю, в якій домінують дерева і чагарники, а також тваринами, мікроорганізмами та ін. природ, компонентами, які у своєму розвитку біологічно взаємопов'язані, впливають один на одного і на навкол. природне середовище. Л. України є її нац. багатством. Згідно із ст. З Лісового кодексу України, Л. за призначенням та місцем розташування виконують переважно екологічні (водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі, рекреаційні), естетичні, виховні та ін. функції, мають обмежене експлуатац. значення і підлягають держ. обліку та охороні. Всі Л. на тер. України становлять її лісовий фонд. За екол. і госп. значенням Л. України поділяються на дві групи. Питання такого поділу регулюються гл. 7 (ст. 36—41) Л К України, а також Порядком поділу лісів на групи, віднесення їх до категорії захисності та виділення особливо захисних зем. ділянок ліс. фонду (затв. КМ України 27.УІІ 1995).

До першої групи належать Л., які виконують переважно природоохор. функції, Л. на тер. природно-заповідного фонду, Л., що мають наук, та істор. значення (включаючи генет. резервати), лісоплодові насадження, субальпійські деревні та чагарникові угруповання. За виконуваними функціями Л. першої групи належать до таких категорій захисності: водоохо ронні, захисні, санітарно-гігієнічні та оздоровчі. До другої фупи належать Л., не віднесені до першої. Поряд з екологічним вони мають експлуатаційні значення. Для збереження їх захисних функцій, безперервності та невиснажливості використання встановлено режим обмеженого лісокористування.

У Л. як першої, так і другої груп можуть бути виділені особливо захисні зем. ділянки ліс. фонду з режимом обмеженого лісокористування. Питання поділу Л. на групи, переведення їх з групи в групу, віднесення до категорії захисності вирішують КМ України та РМ АР Крим за поданням держ. органів ліс. г-ва, погодженим з держ. органами екології та природних ресурсів. Зак-во України регулює також порядок віднесення Л. до категорій захисності (держ. захисних ліс. смуг, захисних смуг Л. уздовж залізниць, автошляхів міжнародного, держ. та обл. значення, степових перелісків, Л. байрачних, Л. населених пунктів), а також виділення особливо захисних зем. ділянок ліс. фонду. Л. на тер. природно-заповідного фонду, Л., які мають наук, або істор. значення, Л. населених пунктів, лісопаркові частини Л. зелених зон, держ. захисні лісосмуги, полезахисні лісосмуги, а також захисні ліс. насадження на смугах відведення каналів, залізниць і автошляхів в ін. категорію захисності не виділяються. З правовим режимом Л. тісно пов'язаний правовий режим земель ліс. фонду, якими визнаються землі, вкриті і не вкриті Л., але надані для потреб ліс. г-ва. Віднесення земель до категорії земель лісового фонду України і порядок їх використання регулюються Земельним кодексом України (ст. 2, 76-77) і ЛК України (ст. 5, 9-10, 21-22).

Н. Р. Малышева.

 

Схожі за змістом слова та фрази