Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow даф-дей arrow ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ
   

ДВАДЦЯТЬ ЧЕТВЕРТИЙ З'ЇЗД КОМПАРТІЇ УКРАЇНИ

- відбувся 17-20.ІІІ 1971 в Києві. В його роботі взяли участь 2197 делегатів з ухвальним і 102 - з дорадчим голосом, які представляли 2 281 568 членів і 97 221 кандидата в члени КПРС. З'їзд проходив напередодні Двадцять четвертого з'їзду КПРС, який ознаменував важливий істор. рубіж на шляху комуністичного будівництва. Порядок денний з'їзду: 1) Звіт ЦК Компартії України; 2) Звіт Ревізійної комісії Компартії України; 3) Доповідь про проект Директив XXIV з'їзду КПРС по п'ятирічному плану розвитку нар. г-ва СРСР на 1971-75; 4) Вибори керівних органів Компартії України. З'їзд одностайно схвалив внутр. і зовн. політику ЦК КПРС і Рад. уряду, їхню практичну діяльність по піднесенню економіки, науки й культури, підвищенню матеріального рівня життя народу, дальшому розвитку соціалістичної демократії, по зміцненню позицій світового соціалізму, зміцненню миру й міжнар. безпеки. З'їзд відзначив, що звітний період характеризувався значним прискоренням наук.-тех. прогресу, впровадженням досконаліших методів управління, планування й екон. стимулювання. За роки 8-ї п'ятирічки (1966-70) заг. обсяг пром. виробн. в республіці зріс на 49,7% проти передбачених 47%. Продуктивність праці збільшилася на 28%, за рахунок чого одержано 2/3 приросту пром. продукції. Капіталовкладення в нар. г-во республіки становили 58 млрд. крб., тобто в 1,4 раза більше, ніж у попередній п'ятирічці. Було введено в дію 250 нових великих підприємств, понад 2 тис. виробн. комплексів і цехів. Широко впроваджувалися комплексна механізація й автоматизація виробн. процесів. Завдяки здійсненню розроблених Двадцять третім з'їздом КПРС, пленумами ЦК КПРС важливих політ., орг. і екон. заходів с. г. республіки розвивалося швидшими темпами. Внаслідок зміцнення матеріально-тех. бази с. г. осн. виробн. фонди колгоспів і радгоспів республіки зросли на 40%, валова продукція с. г.- на 16,6%. В результаті піднесення економіки поліпшився добробут трудящих, підвищився рівень їхньої культури. Нац. доход у республіці зріс на 39% проти намічених 36%. З'їзд підкреслив, що досягнення Рад. України у 8-й п'ятирічці - це наслідок самовідданості й високого трудового ентузіазму трудящих УРСР, спільної праці всіх народів Рад. Союзу, їхнього братерського співробітництва і взаємодопомоги на основі ленінської національної політики КПРС. Мобілізуючи трудящих на успішне виконання п'ятирічного плану розвитку нар. г-ва на 1971-75, з'їзд зобов'язав ЦК, обкоми, міськкоми, райкоми Компартії України, парт., профспілкові, комсомольські орг-ції, рад. і госп. органи розгорнути широку політ. і орг. роботу по здійсненню накреслень партії, добиватися виконання держ. планів на всіх ділянках госп. і культур. будівництва. Особливу увагу було приділено впровадженню досягнень науки і техніки, прогресивної технології, наук. організації праці й виробн., вдосконаленню структури управління, поліпшенню якості продукції, кращому використанню резервів і можливостей для ефективнішого розвитку народного господарства.

З'їзд одностайно схвалив проект Директив по п'ятирічному плану розвитку нар. г-ва СРСР на 1971- 75. Передбачалися випереджаючі темпи розвитку електроенергетики, хім., машинобуд., нафтопереробної й нафтохім. пром-сті. Одним з першорядних завдань з'їзд визначив забезпечення швидшого й сталішого розвитку с. г. До тех. переозброєння с.-г. виробн. залучалися майже всі галузі індустрії. Особлива увага приділялася збільшенню виробн.мінеральних добрив. Величезні кошти спрямовувались на дальше підвищення життєвого рівня трудящих. Передбачалося завершити перехід до загальної середньої освіти молоді.

З'їзд висунув вимогу й надалі виявляти турботу про підвищення бойовитості первинних парт. орг-цій, виховання в кожного комуніста почуття високої відповідальності за дотримання вимог Статуту КПРС, наголосив на необхідності поліпшення роботи з кадрами, посилення контролю й перевірки виконання, зміцнення парт. і держ. дисципліни. З'їзд зобов'язав парт. орг-ції постійно поліпшувати й удосконалювати ідеологічну й орг. роботу, усувати наявні недоліки. Особливу увагу було звернуто на посилення марксистсько-ленінського навчання керівних кадрів, боротьби проти будь-яких проявів бурж. ідеології, за неухильне підвищення політ. пильності, виховання у трудящих республіки глибокої ідейної переконаності, класового підходу до оцінки процесів і явищ сусп. розвитку.

З'їзд обрав ЦК Компартії України й Ревізійну комісію.

Літ.: XXIV з'їзд Комуністичної партії України. 17-20 березня 1971 р. Стенографічний звіт. К., 1972; Комуністична партія України в резолюціях і рішеннях з'їздів, конференцій і пленумів ЦК, т. 2. К., 1977; Снітко П. Двадцять четвертий з'їзд Компартії України. К., 1974.

В. Ф. Шевченко.

 

Схожі за змістом слова та фрази