Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow А-акт arrow АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНА СИСТЕМА
   

АДМІНІСТРАТИВНО-КОМАНДНА СИСТЕМА

— система управління суспільством, засн. на жорстких методах бюрокр. централізму. Термін «А.-к. с.» з кінця 80-х рр. застосовується у сусп. науках для характеристики соціально-екон. і політ, устрою, що існував у Рад. Союзі та був змодельований країнами створеного під його впливом т. з. соціалістичного табору. А.-к. с. набула завершеного вигляду в СРСР у серед. 70-х рр., коли тотальна бюрократизація постала тут сутнісним, системоутворюючим чинником усього сусп. організму, який, у свою чергу, поступово втратив здатність до саморегуляції та існування без держ. примусу. З-поміж причин виникнення А.-к. с. учені виділяють такі: стійкість у свідомості парт.рад. бюрократії стереотипів імперсько-цент-раліст. мислення і нехтування нац. засадами сусп. життя; необмежена влада компартії і поліц.-бюрокр. характер рад. д-ви з властивою їм підміною правових способів управління сусп-вом методами адміністрування; заміна сусп. об'єднань держ. чи напівдерж. структурами (парт.-держ., профсп. і комс. бюрократія; військ.-пром. і аграрно-пром. комплекси та ін.); ліквідація політ, представництва і викривлення системи функц. представництва; незабезпечення дії принципу поділу влади тощо. Основу А.-к. с. становила монополіст, держ. власність на засоби в-ва. Вона витворила своєрідний тип форм.-бюрокр. керівництва сусп-вом, яке здійснювалось переважно за допомогою наказів, команд і спиралось на певний рівень легі-тимності з боку «масового суспільства» з притаманними йому дегуманізацією й деіндивідуалізацією соціальних відносин. До методів А.-к. с. належали: різноманітні засоби адм. примусу і жорсткого централізму на всіх рівнях управлін. циклу (прийняття рішення, організації його виконання, контролю за виконанням); обмеження процесів самоврядування в усіх сферах життєдіяльності сусп-ва; домінування політ.-іде-ол. стимуляторів соціально-екон. розвитку; практика перестраховок, приписок, дріб'язкової регламентації люд. діяльності. Правовому виправданню адм.-командних методів слугувала, зокрема, ідея злиття прав і обов'язків, яка відкривала дорогу ігноруванню свободи індивід, волі суб'єктів права, сприяла розмиванню кордонів між правами та обов'язками, допускала застосування примусу з боку держ.-бюрокр. структур до госп. суб'єктів у разі невиконання ними певних приписів. Системний, всеохоплюючий характер проникнення методів свідомого (планового) регулювання сусп. відносин в усі підрозділи та сфери сусп-ва, у свідомість кожного гр-нина тримався на цілісному бюрокр. механізмі, підвалини якого становили номенклатурна (залежна від певних інстанцій) система призначення держ. службовців на керівні посади та ідеологія правлячої компартії. Стиль управління, за допомогою якого діяла номенклатура, становив узгоджену сукупність закріплених у законах правил та процедур, обов'язкових і для об'єктів, і для суб'єктів подібного керівництва. До того ж, ці правила «освячувались» універсальним засобом впливу на масову свідомість — комуністичною ідеологією, за допомогою якої бюрократія створила закрите суспільство, перетворивши його на своєрідну «фортецю в облозі». З А.-к. с.

пов'язують серйозні помилки і прорахунки у прийнятті важливих внутрішньо- і зов-нішньополіт. рішень; вихолощення дем. інститутів і процедур та перетворення їх на засіб імітації активної політ, участі гр-н. Наприкінці 80-х рр. А.-к. с. вичерпала свої можливості і ресурси. Спроби її збереження шляхом запізнілої модернізації окр. елементів системи призвели не лише до розпаду останньої, а й до ліквідації СРСР. Нежиттєздатність А.-к. с. підтвердилася майже одночасним її зникненням у східноєвроп. країнах.

Літ.: Бюрократия как феномен власти и управления. К., 1989; Гукасян Р. Е. Концепция слияния прав и обязанностей и адм.-командные методы управления. «Сов. гос-во и право», 1989, № 7; Бюрократия и общество. М., 1991; Восленский В. С. Номенклатура: господствующий класс Сов. Союза. М., 1991; Матійчук В. 1., Ткаченко В. М. Концепції рад. тоталітаризму: порівняльний аналіз. В кн.: Україна XX ст. Проблеми нац. відродження. 36. наук, праць. К., 1993. В. П. Горбатенко.

 

Схожі за змістом слова та фрази