Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow мін-мян arrow МУЗЕЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ
   

МУЗЕЙНИЙ ФОНД УКРАЇНИ

- сукупність рухомих пам'яток природи, матеріальної і духовної культури, які мають художнє, істор., етногр. та наук, значення, незалежно від їх виду, місця створення і форм власності, та зберігаються на тер. України, а також нерухомих пам'яток, що обліковані і віднесені до категорії музейних об'єктів. До М. ф. У можуть належати також пам'ятки, що знаходяться за межами України і відповідно до міжнар. договорів підлягають поверненню в Україну. М. ф. У. складається з державної і недерж. частин.

До державної належать музейні зібрання та окр. пам'ятки, що є держ. власністю. При передачі музеїв держ. форми власності у комунал. власність музейні колекції та музейні предмети також залишаються у держ. власності і належать до держ. частини М. ф. У. Порядок віднесення музейних колекцій і музейних предметів, а також окр. пам'яток до держ. частини М. ф. У. визначається Положенням про Музейний фонд України, яке затверджується KM України. Контроль за станом обліку, збереження, використання та переміщення держ. частини М. ф. У. здійснюється Міністерством культури і мистецтв України. Перелік музеїв (у т. ч. музеїв системи НАН України. Укр. т-ва охорони пам'яток історії та культури, Пед. т-ва України, ін. самоврядних організацій), в яких зберігаються музейні колекції та музейні предмети, що є держ. власністю і належать до держ. частини М. ф. У., затверджується КМ України. До недерж. частини М. ф. У. належать музейні колекції та музейні предмети, що не віднесені або не підтягають віднесенню до держ. частини Фонду, в т. ч. пам'ятки, що є власністю громад., реліг. орг-цій, окр. гр-н та їх об'єднань. Музеї, а також підприємства, установи, організації, гр-ни, які є власниками музеїв, зобов'язані забезпечувати збереження М. ф. У. та сприяти його поповненню. Унікальні пам'ятки М. ф. У., а також ті, що мають виняткове художнє, істор., етногр. та наукове значення, незалежно від форм власності і місця зберігання, заносяться М-вом культури і мистецтв до Державного реєстру національного культурного надбання. Відповідно до Закону України «Про музеї та музейну справу» (1995) М. ф. У. є нац. багатством України, невід'єм. складовою частиною культурної спадщини України, яка охороняється законом. Формування М. ф. У. здійснюється шляхом: придбання М-вом культури і мистецтв, ін. центр, органами викон. влади, їх органами на місцях, органами місц. самоврядування у межах їх повноважень пам'яток за рахунок держ. бюджету і коштів місц. бюджетів та музеями — за рахунок власних коштів; передачі музеям у встановленому порядку виявлених під час археол., етногр., наук.-природничих та ін. експедицій, а також під час проведення буд., ремонтних або реставрац. робіт пам'яток, у т. ч. з дорогоц. металів і дорогоц. каміння, та скарбів; безплатної передачі музеям пам'яток підприємствами, установами, організаціями і гр-нами; передачі музеям пам'яток, конфіскованих згідно з чинним зак-вом; повернення в Україну розшуканих пам'яток, які були незаконно вивезені з її території; передачі пам'яток, вилучених на митниці; поповнення музейних зібрань ін. способами, що не суперечать чинному зак-ву. Пам'ятки М. ф. У. підлягають обліку. Власники пам'яток М. ф. У. або уповноважені ними органи зобов'язані забезпечити належний облік і збереження цих пам'яток. З метою забезпечення надійного зберігання пам'яток М. ф. У. власники або уповноважені ними органи зобов'язані створити належні умови, встановити спеціальний науково обгрунтований режим зберігання пам'яток, проводити їх консервацію та реставрацію. Знищення пам'яток М. ф. У. не допускається. Правовий захист М. ф. У. визначається чинним зак-вом. Пам'ятки держ. частини М. ф. У. не підлягають приватизації і не можуть бути предметом застави та відчуження. Вивезення пам'яток М. ф. У. за межі України забороняється, крім випадків їх тимчас. перебування за кордоном з дозволу М-ва культури і мистецтв України для експонування на виставках або реставрації. Відмову у видачі такого дозволу може бути оскаржено в суд. порядку.

В. І. Акуленко.

 

Схожі за змістом слова та фрази