Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow І arrow ІНФОРМАТИЗАЦІЯ
   

ІНФОРМАТИЗАЦІЯ

(франц., від — інформатика, теорія інформації) — сукупність взаємозв'язаних орг., політ., соціально-екон., н.-т., вироб. і правових процесів, спрямованих на створення умов для задоволення інформ. потреб гр-н та сусп-ва на основі створення, розвитку і використання інформ. систем, мереж, ресурсів та інформ. технологій, побудованих на основі застосування сучас. обчисл. та комунікац. техніки. Таким чином, І. має комплексний характер і передбачає кілька напрямів: формування і використання інформ. ресурсів; створення, розвиток і використання інформ. систем, телекомунікац. мереж (автоматиз. інформ. систем, банків і баз даних, баз знань тощо); інформ. технологій збору, нагромадження, розповсюдження, зберігання інформації, доступу до неї на основі сучас. електронної обчисл. та комунікац. техніки, засобів зв'язку. Важливою складовою І. сусп-ва є також створення і застосування засобів, механізмів захисту інформації як об'єкта відповідних процесів (інформ. безпека). Як свідчить досвід ін. країн, І. сприяє забезпеченню нац. інтересів, поліпшенню керованості економікою, розвитку наукомістких виробництв і високих технологій, зростанню продуктивності праці, вдосконаленню соціально-екон. відносин, збагаченню духовного життя і подальшій демократизації сусп-ва.

Стратегію розв'язання в Україні проблеми І. окреслено в Нац. програмі інформатизації, заг. засади формування, виконання та використання якої визначено Законом України «Про Національну програму інформатизації» (1998). Програма складається: з Концепції Нац. програми І., що включає характеристику сучасного стану І., її стратег, цілі та осн. принципи держ. політики у відповідній сфері, очікувані наслідки реалізації програми; галуз. програм і проектів І.; регіон, програм і проектів І.; програм і проектів І. органів місц. самоврядування. Осн. завданнями Нац. програми І. є: формування орг., н.-т., екон., фін., гуманіт., метод, та правових передумов розвитку І.; застосування та розвиток сучас. інформ. технологій у відповідних сферах сусп. життя України; формування системи нац. інформ. ресурсів; створення загальнодерж. мережі інформ. забезпечення науки, освіти, культури, охорони здоров'я тощо; створення загальнодерж. систем інформ.-аналіт. підтримки діяльності органів держ. влади та органів місц. самоврядування; підвищення ефективності віт-чизн. в-ва на основі широкого використання інформ. технологій; формування та підтримка ринку інформ. продуктів і послуг та ін. Згідно з названим законом КМ України 31.VIII 1999 затв. Положення про формування та виконання Національної програми інформатизації. Формування Програми передбачає розробку, узгодження та затвердження комплексу взаємопов'язаних заходів (завдань і проектів), у т. ч. інвестиц. характеру, узгоджених за часом, складом виконавців, використанням певних матеріально-тех., інформ., фін., людських та ін. ресурсів, які мають на меті створення інформ. і телекомунікац. систем, засобів І. та інформ. ресурсів, що відповідають певним тех. умовам і показникам якості. Виконання Програми передбачає реалізацію комплексу заходів (завдань і проектів), спрямованих на розроблення нормат.-правових, метод., нормат.-тех. док-тів з І. та на виконання робіт, пов'язаних з розробкою концепцій, тех. завдань, тех. та пілот-них проектів створення систем і засобів І., та робіт, пов'язаних з їх впровадженням, експлуатацією тощо. Положення визначає порядок формування та виконання програм, її завдань і проектів, суб'єктів формування та виконання Нац. програми І., їхні права та обов'язки, здійснення контролю за виконанням програми тощо. Встановлені типова документація Техніко-економічного обгрунтування проекту Нац. програми І., Порядок організації та виконання робіт за контрактами (договорами), їх фінансування і контролю, звітності та впровадження кінцевих результатів, ін. умови.

Функції ген. держ. замовника Нац. програми І. покладено на Державний комітет зв'язку та інформатизації України (Держкомзв'язку України), який забезпечує проведення держ. політики в галузі зв'язку, розподілу і використання радіочастотного ресурсу та у сфері І., несе відповідальність за їх стан і розвиток. Як ген. держ. замовник Держкомзв'язку виконує функції: нагляду та контролю за формуванням і виконанням завдань (проектів) програми; координації діяльності органів викон. влади та органів місц. самоврядування, підприємств, установ і організацій, пов'язаної з виконанням завдань (проектів) Програми, а також частин держ., міждерж., галузевих, міжгалузевих і регіональних програм і проектів, що стосуються сфери І. Комітет визначає порядок та забезпечує проведення експертизи проектів І. органів викон. влади, органів місц. самоврядування незалежно від джерел фінансування, а також проектів І. підприємств, установ і організацій. Замовниками завдань та проектів Нац. програми І., галузевих, регіон, та місц. програм є держ. замовники — органи викон. влади та органи місц. самоврядування, які затверджує КМ України за поданням ген. держ. замовника. Виконавцями завдань і проектів Нац. програми І. можуть бути підприємства, установи, організації всіх форм власності. На виконання Закону «Про Національну програму інформатизації» та з метою приведення програмних продуктів (програмних засобів, призначених для постачання користувачу), які застосовуються в Україні у процесі виконання завдань (проектів) Програми, відповідно до вимог законів та ін. нормат.-правових актів, стандартів, норм і правил, що діють в Україні, КМ України 16.ХІ 1998 затв. Порядок локалізації програмних продуктів (програмних засобів) для виконання Нац. програми І. Координацію робіт з локалізації програмних продуктів (програмних засобів) здійснює ген. держ. замовник Програми; він погоджує у межах своєї компетенції док-ти з питань такої локалізації, веде облік локалізованих програмних продуктів (програмних засобів).

Т. А. Костецька