Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow комер-коно arrow КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРАНСКОРДОННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ 1979
   

КОНВЕНЦІЯ ПРО ТРАНСКОРДОННЕ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ НА ВЕЛИКІ ВІДСТАНІ 1979

— міжнар.-правовий документ, розроблений під егідою Європейської економічної комісії ООН (ЄЕК ООН) та підписаний 13.XI 1979 у м. Женеві (Швейцарія). Набула чинності 16.III 1983. Станом на 2000 учасницями Конвенції є 44 д-ви. Україна ратифікувала її 5.УІ 1980. Документ складається з преамбули і 18 статей. Метою Конвенції є, як зазначено у преамбулі, співробітництво держав у боротьбі з перенесенням речовин, що забруднюють повітря, на великі відстані, розробка широкої програми моніторингу та оцінки перенесення таких речовин на великі відстані, вивчення наслідків перенесення забруднювачів повітря на великі відстані та пошук світовою спільнотою шляхів вирішення проблеми.

У Конвенції (ст. 1) дано дефініції осн. понять. Так, «транскордонне забруднення повітря на великі відстані» визначається як забруднення повітря, фіз. джерело якого знаходиться цілком або частково в межах території, що перебуває під нац. юрисдикцією однієї д-ви, а його негат. вплив виявляється на території, що знаходиться під юрисдикцією ін. д-ви, на такій відстані, що в цілому неможливо встановити частку окр. джерел (або груп джерел) викидів. Визначаються осн. принципи діяльності у відповідній галузі (ст. 2—5). Держави-учасниці зобов'язалися розробляти ефективну політику і стратегію боротьби із забрудненням повітря, у т. ч. системи регулювання якості повітря, сумісні із сталим розвитком, зокрема, шляхом використання найкращої з наявних та економічно прийнятної технології, що грунтується на принципах маловідходності (ст. 6). Зазначено осн. сфери, в яких сторони співробітничають, організовують спільні дослідження та розробки. Це, зокрема, наявні й персп ективні технології скорочення викидів сполук сірки та ін. осн. забруднювачів повітря; апаратура та ін. засоби спостереження і вимірювання рівнів викидів і концентрації забруднювачів повітря в атмосфері; вплив основних забруднюючих повітря речовин на здоров'я людей і навкол. середовище, включаючи с. г., лісове г-во, матеріали, водні та ін. природні екосистеми; соціальна, екон. та екол. оцінка альтернат, заходів для досягнення цілей у сфері охорони навкол. середовища, в т. ч. скорочення транскорд. забруднення повітря на великі відстані; програми навчання і підготовки кадрів, пов'язані з екол. аспектами забруднення (ст. 7). Конвенцією передбачено механізм обміну між державами-учасницями через Виконавчий орган Конвенції (формується представниками держав на рівні ст. радників урядів країн ЄЕК ООН з проблем навкол. середовища; місцеперебування — в м. Женеві) інформацією про: викиди в повітря за певні проміжки часу, що узгоджуються на двостор. основі; зміни у нац. політиці та в заг. промисловому розвитку, а також потенційні наслідки таких змін, які могли б спричинити істотні зміни у транскорд. забрудненні повітря на великі відстані; техніку і технології скорочення транскорд. забруднення повітря; витрати на боротьбу з викидами сполук сірки та ін. основних забруднювачів повітря у нац. масштабі; метеорол., фіз.-хім. та біол. дані, що стосуються перенесення і міри шкоди, що може спричинюватися транскорд. забрудненням, тощо (ст. 8). Підкреслюється важливість виконання д-вами існуючої «Спільної програми спостереження й оцінки поширення забруднюючих повітря речовин на великі відстані в Європі» (ст. 9). Додатками до Конвенції є 7 Протоколів: Протокол про довгострокове фінансування спільної програми спостережень та оцінки перенесення забруднень повітря на великі відстані в Європі. Укладений 28. IX 1984 у Женеві, набув чинності 28.1 1988. Підписаний Україною 28.ІХ 1984. Протокол про скорочення викидів сірки або їх транскордонних потоків принаймні на ЗО відсотків. Укладений 8.УІІ 1985 у м. Гельсінкі (Фінлянл;т), набув чинності 2.ІХ 1987. Підписаний Україною 9.VIІ 1985. Протокол про обмеження викидів оксидів азоту або їх транскордонних потоків. Укладений 31 .X 1988 у м. Софії (Болгарія), набув чинності 14.11 1991. Підписаний Україною 1.ХІ 1988. Протокол про контроль за викидами стійких органічних сполук та їх транскордонними потоками. Укладений 18.XI 1991 у Женеві, набув чинності 29.IX 1997. Підписаний Україною 19.ХІ 1991.

Протокол про дальше скорочення викидів оксидів сірки. Укладений 14.VI 1994 у м. Осло (Норвегія), набув чинності 5.VIII 1998. Підписаний Україною 14.VI 1994.

Протокол про важкі метали. Укладений 24.VI 1998 у м. Орхусі (Данія), чинності не набув. Підписаний Україною 24.VI 1998. Протокол про стійкі органічні забруднювачі.

Укладений 24.VI 1998 у м. Орхусі, чинності не набув. Підписаний Україною 24.VI 1998.

Н. Р. Малишева.

 

Схожі за змістом слова та фрази