Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow аку-асо arrow АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ
   

АПЕЛЯЦІЙНІ СУДИ

— судові інстанції, що переглядають за апеляціями учасників процесу рішення нижчих судів, які ще не набули законної сили. У різних країнах А. с. називаються по-різному, неоднаковими є коло рішень, які вони переглядають, кількість суд. інстанцій, котрі можуть переглядати справу в апеляц. порядку, їхні повноваження щодо вирішення справи тощо. Так, у Великобританії апеляціями займаються Суд корони, Високий суд і власне А. с. та Палата лордів. Перші три інстанції є вищими судами і входять до складу Верх. суду. Суд корони ств. законом про суди (1971) замість судів асизів (виїзних сесій суду) та четвертних сесій. В апеляц. порядку він переглядає рішення магістратських (мирових) судів, які ведуть цив. справи та 97—98 % кримінальних. Суддями Суду корони є судді Високого суду, окружні судці та рикордери. У суд. засіданнях разом із суддею Суду корони обов'язково беруть участь мирові судці (до 4). Рішення приймаються більшістю голосів; якщо ж думки розділилися порівну, то коронний суддя має необхідний для прийняття рішення дод. голос. Судді Високого суду, окружні судді і рикордери призначаються короною за пропозицією лор-да-канцлера, а мирові — ним безпосередньо. Окружні судці, рикордери мають бути молодшими 72 років. Крім того, окружний суддя повинен мати стаж баристера не менше 10 років або обіймати посаду рикордера не менше 5 років. Рикордеру також потрібно попрацювати баристером або соліситором мінімум 10 років.

Високий суд засн. законами про судоустрій 1873—75 замість суду канцлера, судів у мор. справах, сімейно-шлюбних, спадщини, а також замість ін. вищих цив. і крим. судів. Складається з 3 відділень: канцлерського на чолі з лордом-канцлером, королівської лави на чолі з лордом-головним суддею і відділення у сімейних справах на чолі з його головою. Канцлер, відділення (у складі не менше 2 суддів) розглядає апеляції на рішення судів графств у справах про банкрутство та зем. реєстрацію. Відділення корол. лави має обмежену цив. юрисдикцію при слуханні апеляцій за методом «викладу обставин справи» на рішення магістрат, судів і Суду корони. Апеляційна крим. юрисдикція Високого суду здійснюється лише відділенням корол. лави. Апеляція на вироки магістрат, судів і апеляц. рішення Суду корони у крим. справах розглядається також за методом «викладу обставин справи». Відділення у сім. справах займається скаргами на рішення: магістрат, судів і судів графств про опіку над неповнолітніми; магістрат, судів про усиновлення; магістрат, судів і Суду корони — про встановлення батьківства. До складу А. с. (засн. відповідними законами 1873, 1875) входять: лорд-канцлер, лорд-голо-вний суддя, лорд-хранитель суд. архівів, голова відділення сімейних справ високого суду, колишні лорди-канцлери, ординарні лорди з апеляції та лорди-апеляційні судді. Всі вони, крім останніх, є суддями ex officio (лат. — за посадою, з обов'язку). Призначаються короною за пропозицією прем'єр-міністра. З усіх суддів ex officio в суд. засіданнях постійно беруть участь лише лорд-хранитель суд. архівів (у цив. справах) і лорд-гол. суддя (у крим. справах). Лорди-апеляційні судді призначаються короною з числа судців Високого суду або з баристерів, які мають не менше 15 років юрид. практики. їх повинно бути не менше 8 і не більше 16. За законом про апеляції у крим. справах (1968) А. с. складається з цив. і крим. відділень (доти з 1907 окремо існував кримінальний апеляц. суд). Цив. відділення розглядає скарги на рішення Високого суду, судів графств, суду з розгляду скарг на обмеження свободи промислу, апеляц. трибуналу з труд, спорів, трибуналу із зем. спорів та ін. Апеляції розглядаються шляхом повтор, слухання справи, за винятком деяких скарг на рішення трибуналів, які вивчаються за методом «викладу обставин справи». Крим, відділення має право розглядати апеляції на обвинувальні вироки Суду корони і в окр. випадках за поданням генерального аторнея (однієї з найвищих посад в юстиції) висловити міркування про виправдальні вироки Суду корони.

Палата лордів є найвищою судовою апеляц, інстанцією для суд. систем Великобританії- І Англії, Уельсу, Шотландії та Пн. Ірландії. І Апеляц. комітет палати складається з лорда-канцлера, «ординарних лордів з апеляції» (лордів-юристів) і перів, які раніше займали вищі суд. посади. У засіданні має брати участь не менше 3 із числа перелічених осіб. На практиці ж більшість скарг розглядається \ тільки «ординарними лордами з апеляції», і Вони призначаються, як правило, з числа членів А. с.

У США А. с. у суд. системі штатів є: суди І першої інстанції (суди заг. юрисдикції) - щодо нижчих судів (судів обмеженої юрисдикції, І магістратських, поліцейських), де суддя одноособово розглядає дрібні цив. справи за позовними вимогами, а також справи про незначні крим. вчинки; проміжні А. с. (існують майже в половині штатів) — щодо судів першої інстанції; найвищі (верховні) суди штатів у складі 5—8 суддів — щодо всіх нижчих судів. Апеляц. інстанціями у системі федерал, судів США є: федерал, районні суди — щодо комісарів (магістратів) США, які призначаються федерал, районними судами і піднаглядні їм; федеральні А. с. — щодо федерал, районних судів; Верховний суд США — щодо федерал, районних та апеляц. судів і верховних судів штатів, коли в рішеннях останніх зачіпається т. з. федеральне питання (тобто, таке важливе для вирішення даної справи питання, на яке можна відповісти тільки шляхом тлумачення і застосування конституції США, федерал, законів і договорів (напр., у разі порушення таких конст. гарантій, як недоторканність особи, недоторканність житла). У США налічується 95 федерал, районних судів (від 1 до 4 у кожному штаті). У них працює 575 суддів (від 1 до 27 судців у кожному суді). Справа слухається одним суддею. Федеральні А. с. створено законом 1891. Для їх функціонування тер. країни поділено на 13 округів, в кожному діє А. с. В окружних А. с. передбачено від 4 до 23 суддівських посад -залежно від обсягу роботи. Всього в цих судах працює 168 суддів. Голова і члени Верх, суду США періодично призначаються суддями окружних А. с. на підставі приписів Верх. суду. За суддею Верх, суду США може бути закріплено кілька округів; водночас двоє або більше суддів можуть призначатися в один і той самий округ. Апеляції на рішення федерал, районних судів у крим. і цив. справах А. с. розглядає у складі 3 суддів, а в особливо важливих справах — у складі всіх членів суду. Лише в трьох випадках апеляція на рішення федерал, районного суду може бути подана до Верх, суду

США, минаючи А. с: а) у справі, з приводу якої рішення прийнято 3 суддями район, суду; б) коли район, суд визнав неконституційним федерал, статут; в) у справі, яка має імперативне значення, що вимагає негайного втручання Верх. суду.

Верх, суд СІЛА складається з голови і 8 членів суду, котрі, як і судді федерал, районних та А. с, призначаються президентом країни довічно, за умови їх «бездоганної поведінки». Верх, суд сам визначає список справ, які підлягають його розгляду в апеляц. порядку. Він щороку публікує майже половину прийнятих рішень за апеляціями — як джерело права (судовий прецедент). У Франції налічується 35 А. с. Кожен з них охоплює 2—4 департаменти, окремий Ас — у Парижі. До складу А. с. входять: голова суду, голови палат, члени суду. Кількість палат і склад суду визначаються декретом Державної ради — органу адм. юстиції (напр., в А. с. Парижа — 25 палат і 120 суддів). Судді мають право брати участь у роботі різних палат. При кожному А. с. працює генеральний прокурор з підлеглими йому прокурорами. У розгляді справи в звичайному суд. засіданні беруть участь 3 судді (голова палати і двоє суддів), а якщо розглядається справа, рішення в якій було скасовано касаційним судом, — 5 суддів (голова палати і 4 судді). А. с. розглядають скарги протягом встановлених законом строків та на засадах апеляційного провадження.

Відповідно до Конституції (ст. 125) система А. с. створюється і в Україні.

Літ.: Уолкер Р. Англ. суд. система. М., 1980; Михеенко М. М., Шибико В. П. Угол.-процес, право Великобритании, США и Франции. К., 1988; Суд. системы зап. гос-в. М 1991. В. П. Шибко.

 

Схожі за змістом слова та фрази