Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow пер-план arrow ПЛАНУВАННЯ
   

ПЛАНУВАННЯ

— процес розробки планів, одна з функцій управління, яка полягає у визначенні послідовності здійснення наміченої на конкретний (середньо- та довгостроковий) період програми дій (розвитку) конкр. об'єкта (явища, предмета, колективу, підприємства тощо) з зазначенням її мети, змісту, обсягів, методів і засобів, строків виконання та ін. П. є необхід. передумовою сусп. розвитку і тісно взаємопов'язане з прогнозуванням, у результаті якого виробляється (проектується) науково обгрунтоване передбачення можливого розвитку відповід. процесів за певних умов у майбутньому (див. Прогноз). В умовах адм.-командної та планово-розподільної системи управління економікою централізоване П. ставило за мету охопити весь процес виробництва і розподілу матеріальних благ. Тому плани неминуче набували форми розгорнутої і детальної регламентації різних планових завдань, які ставало дедалі важче узгоджувати між собою. Все це негативно впливало на регулювання д-вою соціально-економічних процесів.

У сучас. умовах перехідного періоду до ринкових відносин централізоване П. зосереджується передусім на макроекономічному рівні, визначенні стратегічних напрямів екон. і соціального розвитку країни, формуванні найважливіших народногосподарських пропозицій та вирішенні питань, пов'язаних із соціальною захищеністю населення, реалізації найбільших н.-т. і структурних програм (напр., розвиток вугільної пром-сті, аерокосмічної галузі, суднобудування, охорона навкол. середовища тощо), здійсненні інвестиційної, податкової і кред.-фінансової політики, забезпеченні стабільності грошового обігу та ін.

Крім централізованого загальнодержавного П., існує П. на рівні окремої галузі, регіону, а також конкретного госп. суб'єкта. П. широко застосовується у діяльності законод., викон. та судової гілок влади, органів державного контролю, прокуратури тощо. П. поточної діяльності підприємств, організацій та ін. суб'єктів господарювання незалежно від форм власності характеризується високим ступенем деталізації і є розробкою систем заходів та показників їх вироб.-госп. і фін.-екон. програми, як правило, на короткий період (рік, півріччя, квартал, місяць тощо).

Прав, регулювання П. здійснюється на основі законів та ін. нормат.-прав. актів про екон. і соціальний розвиток, матеріально-тех. забезпечення, діяльність підприємств, оподаткування, бюдж. відносини, держ. стандарти тощо.

Літ.: Кравцов А. К. План и право. Воронеж, 1976; Разна-товский И. М. Прав, регулирование планирования нар. хоз-ва СССР. К., 1977; Ноздрачёв А. Ф. Гос. планирование и прав, регулирование. М., 1982.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази