Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow спар-страх arrow СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ
   

СТАТУТ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ

- осн. локальний нормативно-правовий акт, яким регулюються структура, повноваження та порядок діяльності громади територіальної села, селища, міста, її органів та посад, осіб. С. т. г. є своєрід. «комунальною конституцією», важливою нормат. умовою функціонування тер. громади та її органів, виступає як необхід. елемент прав, основи муніцип. демократії. Саме орієнтація на прийняття власних «комунал. конституцій» оптимально відповідає ідеї розмаїття і свободи вибору напрямів і видів локал. діяльності населення за місцем проживання. Статут відтворюють та адаптують до місц. умов численні законоположення, впорядковують їх у лог. викладі, супроводжують необхід. коментарями, сприяють виникненню у населення правильних і повних уявлень про структуру та роботу механізму місцевого самоврядування, створюють лег. умови для формування і впровадження дод. прав та свобод членів тер. громад, виходячи з того, що конст. права не є вичерпними. Чинне зак-во України про місц. самоврядування передбачає, що з метою врахування істор., нац.-культур., соціально-екон. та ін. особливостей здійснення місц. самоврядування представницький орган місцевого самоврядування на основі Конституції та в межах зак-ва може прийняти С. т. г. села, селища, міста (ст. 19 Закону «Про місцеве самоврядування в Україні» 1997). Нац. зак-во обмежується лише заг. посиланням на мету прийняття С. т. г., не конкретизуючи, регламентація яких питань організації та функціонування місц. самоврядування може відображатися у ньому. Повноваження щодо прийняття та затвердження статуту згідно з законом віднесене до виключної компетенції сільс., селищ., міських рад. С. т. г. має ряд особливостей, які характеризують важливість цих актів: 1) наявність особливого суб'єкта, який приймає або від імені якого він приймається. Таким суб'єктом виступає тер. громада — первин, суб'єкт системи місц. самоврядування, осн. носій його функцій і повноважень; 2) установчий характер, тобто як акт установчого характеру С. т. г. надає юридичного, прав, статусу фактично сформованим або таким, що формуються, відносинам у сфері самоврядування в конкретному нас. п.; 3) повний та всеохоплюючий характер прав, регулювання, тобто С. т. г. регулює (може регулювати) відносини, що стосуються всіх сторін, усіх сфер життя тер. громади, які виникають (потенційно можуть виникнути) на місц. рівні; 4) вища юрид. сила щодо ін. локальних актів, які приймаються безпосередньо тер. громадою або в системі органів та посад, осіб місц. самоврядування. Статут є одним із засобів, який забезпечує реалізацію самостійності місц.

самоврядування. Як правило, С. т. г. складаються з преамбули та конкр. розділів, в яких закріплюються: найменування адм.-тер. одиниці, в якій функціонує тер. громада; чисельність і склад населення; докладний опис території, в рамках якої здійснюється самоврядування, її межі й склад; символіка відповідних тер. громад сіл, селищ, міст (герб, прапор, гімн, муніципальний девіз тощо); зазначаються певні місц. особливості, насамперед історичні (міста-музеї, міста — історичні пам'ятки), геогр. (гірське місто, курортне, портове), демогр. (зокрема питання організації місц. самоврядування, зумовлені компактним проживанням певних нац. меншин, ін. соціальних груп і спільнот); перелічуються найважливіші об'єкти локальної діяльності (питання місц. значення), віднесені до відання відповідних тер. громад; закріплюються форми, порядок і гарантії безпосеред. участі населення у вирішенні питань місц. значення, а також орг. структура місц. самоврядування (прав, статус органів і посад, осіб місц. самоврядування), умови і порядок організації комунал. служби; встановлюються екон. і фін. основа здійснення місц. самоврядування, докладний перелік і заг. порядок володіння, користування та розпорядження об'єктами права комунал. власності, опис місц. фінансів, структура місц. бюджету та ін. Звичайно, перелік питань, що регулюються статутами, не є вичерпним. Одними з перших таких док-тів в Україні є С. т. г. Комсомольська-на-Дніпрі (1999), Полтави (2000), Бердянська (2001), Києва (2002). Реєстрація статутів відбувається в органах Мін'юсту України відповідно до Положення про державну реєстрацію статутів територіальних громад (затв. КМ України 27.УІІ 1998).

Літ.: Корнієнко М. Статут тер. громади: яким він може бути. - Лопатинський В., Кравченко В., Линник Н. Статут тер. громади: проблеми розробки, прийняття та впровадження в практику місц. самоврядування.

В кн.: Розвиток місц. демократії: забезпечення прав гр-н на здійснення місц. самоврядування. К., 1999; Батанов О. В. Тер. громада - основа місц. самоврядування в Україні. К., 2001.

О. В. Батанов.

 

Схожі за змістом слова та фрази