Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow унк-уя arrow УСУСПІЛЬНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА
   

УСУСПІЛЬНЕННЯ ВИРОБНИЦТВА

— злиття роздрібнених процесів виробництва в різних галузях господарства в єдиний суспільний процес на основі поглиблення суспільного поділу праці, науково-технічного прогресу. У. в. посилює сусп. зв'язки між виробниками, виражає систему від посли сусп. характеру виробн. і праці, які, в свою чергу, зумовлюють зміну виробничих відносин, форм власності. Існують капіталістичні і соціалістичні форми У. в. На відміну від докапіталістичних форм г-ва, що характеризуються розпорошеністю дрібних виробників і застосуванням ручних засобів праці, в умовах капіталізму на основі великого машинного виробн. виникає всебічний взаємозв'язок окремих госп. одиниць, галузей і сфер економіки. "Капіталізм,— підкреслював В. І. Ленін,— тим відрізняється від старих, докапіталістичних систем народного господарства, що він створив найтісніший зв'язок і взаємозалежність різних галузей його" (Повне зібр. тв., т. 34, с. 159). У. в. за капіталізму має антагоністичний характер і виражається у привласненні результатів сусп. Виробн. і праці класом капіталістів, у посиленні експлуатації мільйонів людей найманої праці купкою експлуататорів. У. в. значно поширюється на стадії імперіалізму внаслідок дальшого поглиблення сусп. поділу праці, зростання концентрації і централізації виробн., що веде до виникнення різних форм монополістичних об'єднань. На стадії імперіалізму антагоністичний характер У. в. ще більше поглиблюється, оскільки якісно новому ступеню У. в. й праці, як і раніше, протистоїть приватнокапіталістична форма привласнення. "Капіталізм у його імперіалістичній стадії,— підкреслював В. І. Ленін,— щільно підводить до найбільш всебічного усуспільнення виробництва, він втягує, так би мовити, капіталістів, всупереч їх волі і свідомості, в якийсь новий суспільний порядок, перехідний від повної свободи конкуренції до повного усуспільнення" (там же, т. 27, с. 301—302). При цьому відбувається завершення підготовки матеріальних передумов соціалізму в рамках капіталістичного способу виробн. За соціалізму виникає якісно новий тип У. в., що базується на сусп. соціалістичній власності на засоби виробн. і продукти виробн. Він характеризується планомірністю, охоплюючи відносини як всередині окремих підприємств, так і між сферами й галузями нар. г-ва, розширюючи межі безпосередньої кооперації праці. На етапі розвинутого соціалістичного суспільства У. в. здійснюється під впливом науково-технічної революції, міжнародного поділу праці, що поглиблюється між країнами соціалістичної співдружності. Сучас. конкретними формами У. в. є науково-виробничі об'єднання, міжгалузеві й територіально-виробничі комплекси, агропромислові комплекси, міжнар. кооперація праці на базі координації нар.-госп. планів країн — членів Ради Економічної Взаємо допомоги і соціалістичної економічної інтеграції. В цих багатопланових процесах, що відбуваються на різних рівнях економіки, проявляється поширення У. в., підвищення рівня усуспільнення засобів виробництва. Матеріально-речовою основою сучас. соціалістичного У. в. виступає комплексна механізація і автоматизація виробництва. Переваги У. в. в соціалістичних умовах використовуються на благо всього суспільства, вони спрямовані на побудову матеріально-технічної бази комунізму і повніше задоволення матеріальних і духовних по треб трудящих.

Літ.: Маркс К. і Енгельс Ф. Твори: т. 19. Енгельс Ф. Розвиток соціалізму від утопії до науки; т. 20. Енгельс Ф. Анти-Дюрінг; т. 23. Маркс К. Капітал, т. 1; Ленін В. 1. Повне зібрання творів: т. 27. Імперіалізм, як найвища стадія капіталізму; т. 34. Загрожуюча катастрофа і як з нею боротися: Громалюк В. А. Социалистическое обобществление труда. М., 1972; Дунаєв Э. П. Объединения предприятий как форма обобществления производства. М., 1974; Объективные основы капиталистического цикла и его механизм. К., 1981.

С. В. Мочерний.

 

Схожі за змістом слова та фрази