Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow льв-лю arrow ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

ЛЬВІВСЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

— одна з обласних організацій Комуністичної партії України. Створена восени 1939, після возз'єднання Зх. України з УРСР. Комуністичні орг-ції на тер. сучас. Львів. області виникли й почали діяти в ході революц. боротьби трудящих за своє соціальне і нац. визволення під впливом Великого Жовтня. Вони ввійшли до складу створеної 1919 Компартії Сх. Галичини (з 1923 — Комуністична партія Західної України), під керівництвом якої проходили революц. виступи нар. мас (зокрема Дрогобицьке збройне повстання 1919, Галицький робітничий страйк 1921, Заболотівська першотравнева демонстрація 1924, Львівський виступ робітників 1936). Після возз'єднання зх.-укр. земель з УРСР у листопаді — грудні 1939 на Львівщині було створено парт. орг-ції, які розгорнули велику орг. роботу по будівництву нового, соціалістичного життя. 23.IV 1940 у Львові відкрилася 1-а обл. парт. конференція. На той час Л. о. п. о. налічувала 3776 комуністів. Під керівництвом парт. орг-цій в області швидко відбудовувалося на соціалістичній основі нар. г-во. Парт. орг-ції очолили рух селян-бідняків за створення колгоспів. На 1.VІ 1941 8,1% сел. г-в Львівщини об'єднались у 296 колгоспів. Широко розгорнулося культур. будівництво. В червні 1941 обл. парт. орг-ція налічувала 8286 комуністів. Під час нападу гітлерівської Німеччини на СРСР Львівщина, як прикордонна область, одна з перших зазнала фашист. навали. Парт. орг-ція мобілізувала трудящих на подання активної допомоги Червоній Армії. Понад 80% комуністів Л. о. п. о. пішли добровольцями до Червоної Армії. Під час нім.-фашист. окупації комуністи Львівщини очолили боротьбу трудящих проти іноземних загарбників та їхньої агентури — укр. бурж. націоналістів. Восени 1941 в області виникли перші підпільні групи, які через рік об'єдналися в підпільну орг-цію "Народна гвардія".

Діяли й ін. підпільні групи і партизанські загони, організаторами яких були комуністи і комсомольці, зокрема підпільна орг-ція "Визволення Вітчизни". Підпільники області підтримували зв'язки з партизан. загоном Д. М. Медведєва, з'єднаннями С. А. Ковпака і М. І. Наумова. Після визволення Львівщини від окупантів (жовтень 1944) парт. орг-ція розгорнула роботу по мобілізації трудящих на швидку відбудову нар. r-ва, на здійснення глибоких соціалістичних перетворень. У боротьбі за розв'язання цих завдань парт. орг-ції швидко зростали. Зміцненню Л. о. п. о. сприяла велика допомога з боку ЦК ВКП(6) та ЦК КП(б)У. Протягом 1944—1945 в область на парт., рад. і госп. роботу було направлено багато комуністів. На 1.І 1946 Л. о. п. о. налічувала 7389 чол. Під керівництвом обл. парт. орг-ції успішно здійснювався план індустріалізації Львівщини. За порівняно короткий час тут виникли нові галузі пром-сті: приладобудування, машинобудування, радіотех., електротех., хімічна. Значну роботу провела парт. орг-ція по введенню в дію і розвитку Львівсько-Волинського вугільного басейну. Постійну увагу Л. о. н. о. приділяла соціалістичній перебудові с. г., зміцненню сільс. Парт. орг-цій. Тільки протягом 1948 з Львова та райцентрів на роботу в село були направлені 663 комуністи, що дало змогу створити тут 87 нових первинних парт. орг-цій. У 1950 в області було завершено суцільну колективізацію с. г. Широко розгорнулася культур, революція. Значних успіхів було досягнуто, зокрема, у справі розвитку вищої і середньої освіти. Парт. орг-ції неослабну увагу приділяли питанням ідеологічної роботи, виховуючи трудящих у дусі дружби народів і пролет. інтернаціоналізму. Перші соціалістичні перетворення відбувалися в умовах гострої класової боротьби із залишками експлуататорських класів, розгромлених націоналістичних банд. Керуючись рішеннями XXIII— XXV з'їздів КПРС, з'їздів Компартії України, Л. о. п. о. розгорнула наполегливу роботу по дальшому піднесенню нар. г-ва і культури, по підвищенню добробуту трудящих. Значно зросла її роль у розв'язанні госп.-політ. та ідейно-виховних завдань; понад 70% комуністів зайняті безпосередньо на виробництві. Л. о. п. о. не раз виступала ініціатором патріотичних починів. Так, напередодні XXII з'їзду КПРС на Львівщині виникли перші рад. виробничі об'єднання— фірми. На багатьох підприємствах країни впроваджено схвалений ЦК КПРС 1975 досвід роботи парт. орг-цій Львів. області по розробці і впровадженню комплексної системи управління якістю продукції. В 1979 ЦК КПРС схвалив розроблену і впроваджену на Львівщині потоково-цехову систему ведення молочного тваринництва. Важливу роль у виконанні нар.-госп. планів та ідейно-виховній роботі відіграють тісні зв'язки Л. о. п. о. з парт. opr-ціями Ульяновської області, Алтайського краю, Ростова-на-Дону, областей, міст і районів ін. республік та братніх соціалістичних країн. Парт. орг-ції області проводять цілеспрямовану роботу по вдосконаленню форм і методів комуністичного виховання трудящих. Широку програму діяльності обл. парт. орг-ції в цьому напрямі накреслив ЦК КПРС у постанові "Про політичну роботу серед населення Львівської області" (1971). Обл. парт. орг-ція виховала багатьох передовиків і новаторів виробництва, з них 86 присвоєно звання Героя Соціалістичної Праці. Після укрупнення і реорганізації районів (1957—59 і 1962) та об'єднання Львів. і Дрогобицької областей (1959) Л. о. п. о. об'єднує 6 міських і 24 районні парт. орг-ції, в яких налічується 111 тис. комуністів (на 1.І 1980). За час існування Л. о. п. о. відбулося 18 обласних парт. конференцій. У різний час обласну парт. орг-цію очолювали І. С. Грушецький, 3. Т. Сердюк, M. К. Лазуренко, В. С. Куцевол та ін. Активним помічником парт. орг-ції є обл. комсомольська орг-ція, до складу якої входять 368 000 юнаків і дівчат (на 1.І 1980). Понад 10 тис. молодих львів'ян брали участь в освоєнні цілинних і перелогових земель, бл. 2 тис. посланців Львівщини будували в Донбасі шахти "Львівська-комсомольська", "Дрогобицька-комсомольська", тисячі вихованців комсомольської орг-ції області ударно працюють на БАМі та ш. новобудовах комуніз му. Органом Л. о. п. о. є газ. "Вільна Україна" і "Львовская правда". Про розвиток економіки і культури області див. також Львівська область.

Літ.: Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977; Нариси історії Львівської обласної партійної організації. Львів, 1980.

В. Ф. Добрик.

 

Схожі за змістом слова та фрази