Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Українська Радянська Енциклопедія arrow вільно-вітр arrow ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ
   

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ПАРТІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ

- одна з обласних організацій Комуністичної партії України, створена 1932. її історія починається з перших марксистських орг-цій; які виникли і діяли на тер. Подільської губ. на поч. 20 ст. Під час першої рос. революції 1905-07 оформились с.-д. орг-ції в Балті, Вінниці, Козятині, Жмеринці. Вони підтримували тісний зв'язок з Київ. і Одес. більшовицькими орг-ціями. Активну роботу 1905-07 проводила Вінницька орг-ція РСДРП. У березні 1906 вона видала листівку з закликом бойкотувати Держ. думу та листівку до 1 Травня. Після поразки революції 1905-07 орг-ції РСДРП у Подільській губ. було розгромлено. Діяльність більшовиків на Поділлі активізувалася напередодні й під час Лютневої бурж.-демократичної революції 1917. В квітні 1917 у Вінниці створено більшовицьку групу. На поч. травня збори більшовиків міста обрали тимчасовий к-т РСДРП(б). У липні 1917 Вінницька організація РСДРЩб) налічувала вже 400 членів партії. Було створено більшовицькі орг-ції в Барі, Жмеринці, Могильові-Подільському, Гайсині, Проскурові, Летичеві, Літині, Брацлаві, Немирові, Тульчині, Ямполі та ін. містах і селах губернії. Вінницька орг-ція РСДРЩб) розповсюджувала серед трудящих міста і солдатів гарнізону більшовицькі газ. "Правда", "Социал-демократ", "Голос социал-демократа" та революц. листівки. 21.VIII (З.ІХ) 1917 почала виходити перша на Поділлі більшовицька газ. "Борьба". В період Великої Жовтн. соціалістич. революції більшовицькі орг-ції очолили боротьбу трудящих за перемогу Рад. влади на Поділлі, підготовку й проведення Вінницького жовтневого збройного повстання 1917. ЦК більшовицької партії, В. І. Ленін приділяли велику увагу парт. орг-ціям Подільської губернії. В активізації їхньої діяльності брали участь досвідчені революціонери Г. І. Чудновський, Є. Б. Бош, А. В. Іванов та ін. Під час громадян. війни більшовики Поділля очолили повстанський рух у губернії проти іноземних окупантів та бурж.-націоналістичної контрреволюції. У вересні 1918 відбулась 1-а Подільська губ. партконференція, на якій було створено підпільний губком КП(б)У. Вона відіграла важливу роль у згуртуванні парт. рядів, мобілізації революц. сил на боротьбу за відновлення Рад. влади на Поділлі. Після закінчення громадянської війни трудящі Подільської губ. під керівництвом парт. орг-ції розгорнули роботу по відбудові нар. г-ва, здійсненню ленінського плану побудови соціалізму. В зв'язку з адм.-тер. реформами 1922-30 структура парт. орг-цій Вінниччини зазнавала відповідних змін. У 1923 замість повітових парт. орг-цій було створено Вінницьку, Тульчинську й Могилів-Подільську окружні парт. орг-ції, 1925 ліквідовано губ. парт. орг-цію, 1930 - окружні, а на поч. 1932 утворено В. о. п. о. ЦК ВКП(б) і ЦК КП(б)У подавали постійну допомогу місцевим парт-організаціям, особливо під час колективізації с. г. За короткий строк на Вінниччині, як і в ін. місцевостях республіки і країни, було здійснено великі соціалістичні перетворення. В 1937 Вінн. область було розукрупнено. З частини її районів утворено Кам'янець-Подільську (тепер Хмельницьку) область. Балтський район відійшов до Одес. області. В роки Великої Вітчизн. війни на тимчасово окупованій нім.-фашист. загарбниками тер. Вінн. області діяли підпільний обком, 23 райкоми і міжрайкоми партії, підпільні парт. і комсомольські орг-ції. Проти фашистських окупантів боролись 6 партизан. з'єднань, 10 загонів, 268 підпільних орг-цій і груп, більше як 18 тис. партизан і підпільників, третину яких становили комуністи і комсомольці. Багатьох з них нагороджено орденами і медалями. Керівник Вінницької підпільної партійної організації І. В. Бевз удостоєний звання Героя Рад. Союзу, секрегар Вінн. підпільного обкому партії Д. Т. Бурченко- ордена Леніна. Після визволення Вінниччини від фашист. загарбників трудящі області під керівництвом парт. орг-цій, при допомозі братніх рад. народів за короткий час відбудували зруйноване окупантами господарство. Здійснюючи рішення XXIII-XXV з'їздів КПРС, з'їздів Компартії України, обл. парт. орг-ція, яка складається з 3-х міських і 26 районних парт орг-цій і налічує в своїх рядах 93 253 комуністи (на 1.І 1978), спрямовує всю орг. і масово-по-літ. роботу на виконання завдань комуністичного будівництва, на забезпечення авангардної ролі комуністів на виробництві, підвищення політ і трудової активності робітників, колгоспників, інтелігенції, на виховання трудящих у дусі рад. патріотизму і пролет. інтернаціоналізму. В області високими темпами розвиваються машино- і приладобудування. Партійні організації багато уваги приділяють розвиткові с г., піднесенню економіки колгоспів і радгоспів. Успішному виконанню народногосп. планів активно сприяє традиційне соцзмагання трудящих області з трудящими інших областей УРСР та братніх республік

Обл. парт. орг-ція виховала багатьох передовиків і новаторів виробництва. В післявоєнні роки 159 чол. удостоєно звання Героя Соціалістичної Праці, а чотирьом це звання присвоєно двічі. В різний час обл. парт. орг-цію очолювали М, О. Алексєєв, М. Д. Вубновський, М М. Стахурський, В. І. Чернявський, Г. І. Шевчук та ін. За час існування В. о. п. о. відбулося 22 обл. парт. конференції.

Бойовим помічником парт. орг-ції є обласна двохсоттисячна комсомольська організація. Більше як 5 тис. молодих патріотів Вінниччини брали участь в освоєнні цілинних і перелогових земель, 2,5 тис. комсомольців і молоді виїхали на роботу в Донбас, на БАМ та ін. ударні комсомольські будови.

Органом В. о. п. о. є газ. "Вінницька правда". Про розвиток економіки і культури області див. також ст. Вінницька область.

Літ.: Нариси історії Комуністичної партії України. К., 1977; Нариси історії Вінницької обласної партійної організації. Одеса, 1972.

В. М. Таратута.

 

Схожі за змістом слова та фрази