Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow Е arrow ЕКСПЕРТИЗА НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА
   

ЕКСПЕРТИЗА НАУКОВА І НАУКОВО-ТЕХНІЧНА

— дослідження, перевірка, аналіз та оцінка н.-т. рівня відповідних об'єктів експертизи і підготовка обгрунтованих висновків для ухвалення компет. рішень щодо таких об'єктів. Правові, орг. і фін. основи експерт, діяльності у н.-т. сфері визначені Законом України «Про наукову і науково-технічну експертизу» (1995) та ін. актами зак-ва, що регулюють відносини у сфері Е. н. і н.-т. Об'єктами експертизи можуть бути діюча техніка (в т. ч. військова), пром. споруди, природні об'єкти тощо, проекти, програми, пропозиції різного рівня, щодо яких необхідно провести глибокий наук, аналіз та отримати обгрунтовані експертні висновки. Обов'язковій експертизі підлягають нац., держ. галузеві та міжгалузеві, міждерж. наук, і н.-т. та інноваційні програми, ін. проекти держ. значення.

Осн. завдання Е. н. і н.-т.: комплексне дослідження об'єктів експертизи; перевірка їх відповідності вимогам і нормам чинного зак-ва; оцінка відповідності досліджуваних об'єктів сучас. рівню наук, і тех. знань, тенденціям н.-т. прогресу, принципам держ. н.-т. політики, вимогам екон. безпеки, екон. доцільності; аналіз рівня використання н.-т. потенціалу, оцінка результативності н.-д.

робіт і дослідних конструктор, розробок; прогнозування н.-т., соціально-екон. і екол. наслідків реалізації чи діяльності об'єкта експертизи, підготовка науково обгрунтованих експерт, висновків.

Відповідно до чинного зак-ва України Е. н. і н.-т. здійснюється у формі держ., громад., міжнар. та ін. експертизи, об'єкти якої можуть передаватися на попередню, первинну, повторну, додаткову та контрольну експертизу. Юрид. підставами для здійснення Е. н. і н.-т. є рішення органів викон. влади та місц. самоврядування, а також договори на проведення експертизи, укладені підприємствами, установами та організаціями, фіз. особами. її можуть проводити: а) органи викон. влади в межах своєї компетенції; б) підприємства, установи та організації усіх форм власності, тимчас. творчі колективи, що здійснюють наук, і н.-т. діяльність; в) окр. експерти та групи експертів. Експертами є фіз. особи, які мають високу кваліфікацію, спец, знання і безпосередньо здійснюють наук, чи н.-т. експертизу та несуть персон, відповідальність за достовірність і повноту аналізу, обгрунтованість рекомендацій. Фіз. особи, які на пост, або профес. основі надають експертні послуги, та юрид. особи, в статуті яких передбачена експертна діяльність, повинні пройти держ. серти фікацію та отримати відповідне посвідчення (сертифікат), що підтверджує кваліфікацію його отримувача з питань організації і проведення експертизи. Порядок держ. сертифікації та форма сертифіката визначаються органом, уповноваженим КМ України. Замовниками Е. н. і н.-т. можуть бути органи держ. влади і самоврядування та заінтересовані юрид. чи фіз. особи, які вступають у відносини з експертами безпосередньо або через організаторів експертизи на підставі договорів або відповідних доручень. Здійснення держ. експертизи фінансується за рахунок держ. бюджету, позабюдж. фондів або коштів замовника. Результати, мат-ли та висновки Е. н. і н.-т. є власністю замовника, якщо інше не передбачено договором між ним і виконавцем.

Висновок держ. експертизи обов'язковий для прийняття фіз. та юрид. особами до розгляду і врахування при обгрунтуванні структури і змісту пріорит. напрямів розвитку науки і техніки, наук, і н.-т., соціально-екон. та екон. програм і проектів, аналізі ефективності використання н.-т. потенціалу. Результати і висновки громад, та ін. експертизи в наук, і н.-т. сфері мають, як правило, реко-мендац. характер. У разі необхідності спростування чи підтвердження окр. положень або в цілому експерт, висновку може бути призначена повторна, додаткова чи контрольна Е. н. і н.-т. із залученням до її проведення незалежних експертів.

В. П. Нагребельний.

 

Схожі за змістом слова та фрази