Головна
Українська Радянська Енциклопедія
Енциклопедичний словник-довідник з туризму
Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С.
 
Головна arrow Юридична енциклопедія - Шемшученко Ю.С. arrow дер-дин arrow ДЕРЖАВНА СЛУЖБА БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ
   

ДЕРЖАВНА СЛУЖБА БОРОТЬБИ З ЕКОНОМІЧНОЮ ЗЛОЧИННІСТЮ

(ДСБЕЗ) -складова частина крим. міліції системи Міністерства внутрішніх справ України. Організована відповідно до пост. КМ України «Про утворення Державної служби боротьби з економічною злочинністю» від 5.VII 1993. Цією ж постановою затв. Положення «Про Державну службу боротьби з економічною злочинністю». Відповідно до нього ДСБЕЗ має трирівневу структуру: а) на рівні МВС України — Гол. управління держ. служби боротьби з екон. злочинністю, яке здійснює заг. керівництво діяльністю апаратів ДСБЕЗ у країні; б) на рівні гол. управлінь МВС України в АР Крим, м. Києві й Київ, обл., управлінь в областях, містах, м. Севастополі, управлінь МВС України на залізницях — управління і відділи ДСБЕЗ; в) на рівні відділів (управлінь) внутр. справ міст і районів — відділення і групи ДСБЕЗ. Головні завдання служби: своєчасне викриття та припине ння злочинів у галузях економіки та запобігання їм, аналіз і прогнозування криміноген. процесів в економіці та своєчасне інформування про них органів держ. викон. влади, виявлення причин і умов, які сприяють вчиненню правопорушень в економіці, та вжиття заходів щодо їх усунення тощо; забезпечення належного збереження товаро-матеріальних цінностей, у першу чергу стратегічної сировини, енергетичних ресурсів, металів, сільськогосп. продукції, продовольства; забезпечення впровадження екон. реформ та цільового використання держ. кредитних ресурсів, виділених на фінансування регіональних і галузевих програм; розвиток та вдосконалення взаємовідносин із спорідненими службами іноз. держав у боротьбі з екон. злочинністю; нормотв. діяльність — розробка законопроектів по внесенню змін і доповнень до чинного кримінального, крим.-процесуального, адм. зак-ва та зак-ва, шо регулює відносини між суб'єктами у сфері економіки, а також проектів нових законів, активна участь в опрацюванні законопроектів, розроблених ін. міністерствами і відомствами; висвітлення у ЗМІ стану екон. злочинності та результатів боротьби з нею; вдосконалення форм і методів взаємодії з ін. міністерствами і відомствами у запобіганні і викритті корисливих злочинів в економіці.

Відповідно до вказаних завдань ДСБЕЗ займається насамперед викриттям таких корисливих злочинів, як: злочини проти д-ви (виготовлення або збут підроблених грошей чи цінних паперів, порушення правил про валютні операції, приховування валютної виручки); злочини проти держ. і колект. власності (різні форми розкрадання держ. і колект. майна); госп. злочини (різні форми протиправної діяльності у сферах госп., ко-мерц. і підприєм. діяльності, якими завдаються матеріальні збитки підприємствам або д-ві); посад, злочини (хабарництво та різні форми зловживання посад, становищем, що завдають шкоди держ. чи громад, інтересам або охоронюваним законом правам та інтересам окр. гр-н, або інтересам суб'єктів підприєм. діяльності).

У своїй діяльності ДСБЕЗ керується Конституцією України і законами України, указами Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями КМ України, а також нормат. актами МВС України.

О. В. Харламов.

 

Схожі за змістом слова та фрази